Kunngjøringer - arkiv

Her finner du eldre kunngjøringer.

 De nyeste kunngjøringene finner du her

Kontakt oss gjerne

Er du en institusjonell investor og har spørsmål om fond, gjeldsforvaltning, diskresjonære porteføljer, private equity og/eller eiendom? Ta kontakt med oss.

 IK@Storebrand.no

Nyhetsbrev 

Vi holder deg oppdatert om hva som skjer i markedet.

Meld deg gjerne på her

Vedtak om våre fond publiseres forløpende her


11.12.2018 Nye vedtekter for Storebrand Global Indeks

Finanstilsynet har godkjent forvaltningsselskapets søknad om å etablere nye andelsklasser for verdipapirfondet Storebrand Global Indeks.
 

Finanstilsynet har godkjent forvaltningsselskapets søknad om å etablere nye andelsklasser for verdipapirfondet Storebrand Global Indeks. De nye andelsklassene er A3 (EUR), N3 (EUR, A4 (USD) og N4 (USD) og er angitt i vedtektenes § 7.


05.03.2018 Valgmøte Storebrand Asset Management

Storebrand Asset Management inviterer til valgmøte 22.mars.


Sted og tid

Lysaker Park, Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker, klokken 13:00.

Agenda

Valg av andelseiervalgte medlemmer til forvaltningsselskapets styre
Valg av andelseierrepresentanter til forvaltningsselskapets valgkomité
Eventuelt

Påmelding

Du kan delta på valgmøtet ved å sende din påmelding innen 20. mars.
e-post: stemmefond@storebrand.no
Telefon: +47 22 48 90 48


Stemmeseddel

Alternativt kan du avgi din forhåndsstemme ved å fylle ut, signere og sende inn stemmeseddel.


19.02.2018 Vedtektsendringer er godkjent av Finanstilsynet

Forslaget til endringer i fondsvedtekter, som fikk flertall på andelseiermøtet 7. desember, er nå godkjent av Finanstilsynet.

De nye vedtektene vil tre ikraft i løpet av våren 2018.

Forslaget til endringer i fondsvedtektene, fikk flertall på andelseiermøtet 7. desember, og er nå godkjent av Finanstilsynet. Storebrand Asset Management, forvaltningsselskapet for Storebrand Fondene og Delphi Fondene, foreslo vedtektsendringer for fondene, blant annet for å introdusere andelsklasser. På andelseiermøte 7. desember godkjente andelseierne endringene.


07.12.2017 Flertall for forslag til vedtektsendringer

Forslag til endringer i fondsvedtekter, som ble foreslått til andelseiermøtet 7. desember, fikk flertall hos andelseierne. 

Forvaltningsselskapet vil med dette gå videre ved å søke Finanstilsynet om godkjenning til de foreslåtte endringene.


30.11.2017 Endrer referanseindeks

Aksjefondet Storebrand AksjeSpar endrer fra 1. desember sin referanseindeks. Dette gjøres for å åpne opp for at fondet kan investere i et større område.

Storebrand AksjeSpar er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i hele bredden av Storebrands aksjefondsutvalg; aktive aksjefond, modellbaserte faktorfond, og indeksfond.

Forvalters muligheter til å skape meravkastning over tid ivaretas i hovedsak gjennom vekting mot ulike geografisk områder, samt bruk av faktorfond og aktive fond. Investeringene fordeles normalt:

  • 1/3 norske fond
  • 2/3 internasjonale fond (utviklede markeder)

Fondets referanseindeks er derfor satt sammen av 1/3 OSEBX og 2/3 MSCI World (DM). Forvaltningshonorar er 1 prosent.

Inkluderer fremvoksende økonomier

Vi gjør nå en endring i fondets referanseindeks. Vi inkluderer fremvoksende økonomier (emerging markets) som del av referanseindeksen og åpner dermed opp for at fondet kan investerer i et større område. Bakgrunnen for endringen er at fremvoksende økonomier utgjør en vesentlig del av verdensindeksen (omtrent 10 prosent) og er en naturlig del i en global aksjeportefølje. I tillegg vil det da bli likhet med pensjonsporteføljene. Ny normalfordeling i Storebrand Aksjespar vil da bli:

  • 1/4 norske fond
  • 3/4 internasjonale fond (All Countries)

Fondets referanseindeks endres til 1/4 OSEBX og 3/4 MSCI All Countries. Forvaltningshonoraret endres ikke.

Endringen kan gjennomføres uten betydning for kurshistorikk. Kundene informeres om endringen i årsoppgaven.


17.11.17 Forslag om vedtektsendringer

Storebrand Asset Management, forvaltningsselskapet for Storebrand Fondene og Delphi Fondene, foreslår vedtektsendringer for fondene, blant annet for å introdusere andelsklasser. Vi avholder derfor andelseiermøte 7. desember.

Du behøver ikke å delta på andelseiermøte, men vi oppfordrer alle andelseiere til å benytte sin stemmerett. Du kan forhåndsstemme ved å returnere en stemmeseddel, enten mottatt i posten eller i dokumentet like under. Papirfrie kunder kan stemme elektronisk via mottatt epost.

Finanstilsynet har godkjent endringene som planlegges til 11. desember.Kontakt oss

Vennligst kontakt oss på telefon (+47) 22 48 90 48 eller send e-post til stemmefond@storebrand.no for eventuell ytterligere informasjon eller for påmelding til andelseiermøtet.


18.05.2017 To nye fond blir UCITS-fond

Fondene Storebrand Indeks – Alle Markeder og Storebrand Indeks – Nye Markeder blir UCITS i slutten av august.

Iløpet av juni vil nye vedtekter gjøres gjeldende for fondene. De nye vedtektene innebærer at fondene blir direkteinvestert, og at de ikke lenger får sin markedseksponering ved å investere i andre fond. Fondene blir også UCITS, mens de frem til nå har vært nasjonale fond som har hatt unntak fra enkelte bestemmelser i verdipapirfondloven.

Andelseierne godkjente vedtektene allerede i september i fjor og Finanstilsynet ga sin godkjennelse i november. Ettersom arbeidet med å gjøre alle de relevante markedene tilgjengelige for fondene er det først i slutten av august 2017 de nye vedtektene trer ikraft. Nedenfor kan du se fondenes prospekter etter de nye vedtektene.
09.03.2017 Valgmøte Storebrand Asset Management

Storebrand Asset Management inviterer til valgmøte 23.mars.

Tid og sted

Lysaker Park, Professor Koht's vei 9, 1366 Lysaker, kl 13

Agenda

  • Valg av andelseiervalgte medlemmer til forvaltningsselskapets styre
  • Eventuelt

Påmelding

Du kan delta på valgmøtet ved å sende din påmelding innen 20. mars.
e-post: solvi.udvang@storebrand.com
Telefon: +47 915 63 805

Stemmeseddel

Alternativt kan du avgi din forhåndsstemme ved å fylle ut, signere og sende inn stemmeseddel.
14.12.2016 Trippel Smart er nå et UCITS-fond

Fra 13.desember er ikke Storebrand Trippel Smart lenger et fond-i-fond, og samtidig gjort om til et UCITS-fond. Finanstilsynet godkjente endringene i november.

Vedtektsendringene til Storebrand Trippel Smart, som Finanstilsynet godkjente 8. november, ble implementert 13. desember. Vedtektsendringene ble vedtatt på andelseiermøtet 26. september.

Endringene innebærer at fondet nå investerer direkte i selskapene, og ikke lenger er et fond-i-fond under SPP Global Topp 100. Fondet har også blitt et UCITS-fond, og er dermed ikke lenger et nasjonalt fond.


16.11.2016 Godkjente vedtektsendringer

Finanstilsynet har nå godkjent vår søknad om å endre vektenhetene i tre fond.

Ønsket om å endre vedtektene til verdipapirfondene Storebrand Indeks – Alle Markeder, Storebrand Indeks – Nye Markeder og Storebrand Trippel Smart ble godkjent på andelseiermøtet 26. september.

Nå har Finanstilsynet godkjent vår søknad om å endre vedtektene.
29.09.2016 Flertall for vedtektsendring

Vårt ønske om å endre vedtektene i tre fond ble godkjent av andelseierne på andelseiermøtet tidligere i uken.

Vårt ønske om å endre vedtektene i tre fond ble godkjent av andelseierne på andelseiermøtet tidligere i uken.
Ønsket om å endre vedtektene til verdipapirfondene Storebrand Indeks – Alle Markeder, Storebrand Indeks – Nye Markeder og Storebrand Trippel Smart ble godkjent på andelseiermøtet 26. september.

Vedtektsendringene innebærer at verdipapirfondene omgjøres fra nasjonale fond til UCITS-fond og at de endres fra å være såkalte fond-i-fond til å bli direkteinvesterende fond.

Søknad om å få gjennomføre vedtektsendringene er nå sendt til Finanstilsynet, og vi forventer å implementere endringene innen utgangen av året.
07.09.2016 Vedtektsendring i tre fond

Storebrand Asset Management AS ønsker å endre vedtektene til fondene Storebrand Indeks – Nye Markeder, Storebrand Indeks – Alle Markeder og Storebrand Trippel Smart. Endringene innebærer blant annet at fondene blir UCITS-fond.

Fondene vil dermed ikke lenger vil være nasjonale fond (non-USITS), noe som medfører at verdipapirfondene må følge de alminnelige plasseringsbegrensningene i verdipapirfondloven. Vi fjerner dermed unntakene fra lovens plasseringsbegrensninger fra fondsvedtektene, noe som antas å være i andelseieres interesse.

Direkteinvesteringer

Vedtektsendringene innebærer også at fondene ikke lenger vil være såkalte fond-i-fond, og vil dermed investere direkte i selskaper. Eksponeringen fondene har hatt via de ulike underfondene, vil heretter oppnås direkte i enkeltselskapene. Dermed kan den underliggende eksponeringen, risikoen og avkastningsforventningene forventes å være uforandret.
Forslaget om å endre vedtektene ble godkjent av styret i Storebrand Asset Management AS 25. april 2016. Vi vil søke Finanstilsynet sin godkjennelse til fondens nye vedtekter etter at andelseierne har godtatt vedtektsendringen. Andelseiermøtet gjennomføres 26.september og planlagt tidspunkt for ikrafttredelse er i løpet av 2016.

Informasjon til andelseierne

I dokumentene under vil du finne informasjonsmateriellet som er sendt til alle andelseierne. Vi anbefaler at andelseierne gjør seg godt kjent med informasjonsmateriellet.
15.06.2016 Lavere pris på Storebrand AksjeSpar

Fra og med 1. juli reduseres forvaltningshonoraret i Storebrand AksjeSpar fra 1,5 prosent til 1,0 prosent per år. Samtidig skal fondet i enda større grad speile hele bredden i Storebrands fondsutvalg.

Storebrands fondsvirksomhet har de to siste årene jobbet aktivt med å tilpasse fondstilbudet, slik at det lever opp til vår målsetning om kun å tilby enkle og tydelige fond, som gir verdi for pengene og som er bærekraftige. Når vi nå kutter prisen på Storebrand AksjeSpar, er det ikke bare for å gjøre fondet prismessig relevant for en større målgruppe, men også fordi vi ønsker å speile bredden i vårt fondsutvalg i enda større grad.

Indeks, faktor og aktiv

Storebrands verdipapirfond består av aktive fond, modellbaserte faktorfond, samt prisgunstige indeksfond. I Storebrand AksjeSpar skal du finne alle aksjefondstypene, noe den nye prisen på 1,0 prosent også reflekterer. Forvalters muligheter til å skape meravkastning over tid ivaretas i hovedsak gjennom vekting mot ulike geografisk områder, samt bruk av faktorfond og aktive fond. Legger vi til rebalansering mellom norske og internasjonale aksjer, mener vi at oppsettet er velegnet for mange.

Mer om Storebrand AksjeSpar


14.06.2016 Godkjent fondsfusjon og vedtektsendring

Ønsket om å fusjonere Storebrand Spar 2020, 2030, 2040 inn i Storebrand Kombinasjon, samt å gjøre en vedtektsendring i Storebrand Kombinasjon ble godkjent på andelseiermøtet.

I tillegg til forslaget om å fusjonere Storebrand Spar 2020, Storebrand Spar 2030, Storebrand Spar 2040 inn i Storebrand Kombinasjon, foreslo vi en vedtektsendring i Storebrand Kombinasjon som innebærer at fondet gjøres om til et UCITS-fond.

Vedtektsendringen var en forutsetning for at foreslåtte fusjon kunne gjennomføres. Endringene er å betrakte som positive for andelseierne, eller de er å anse som nøytrale.

Både vedtektsendringen og fusjonen fikk flertall på andelseiermøtet som ble avholdt 13.juni. Finanstilsynet har godkjent de nye vedtektene til Storebrand Kombinasjon. Vedtektsendringen blir implementert den 20. juni, før fusjonen 22. juni. Fusjonen gjøres på sluttkurs 21. juni.

Bakgrunnen for endringene er et ønske om gjøre fondsutvalget mer oversiktlig, noe vi tror gjør det enklere for kundene å velge fond. Tross ulike rammer har fondene blitt forvaltet nokså likt, og endringene vil legge til rette for en bedre forvaltningsprosess hos forvaltningsselskapet.

Godtgjørelse til ansatte i forvaltningsselskapet

Godtgjørelsesordningen for ansatte i Storebrand Asset Management består av et fastlønnselement og et variabelt lønnselement som er avhengig av rolle og ansvar. Ordningen ivaretar krav som følger av verdipapirfondloven § 2-16 og forskrift til verdipapirfondloven kapittel 2 del X1.

Fastlønn

Nivå på fastlønn til ansatte skal baseres på den enkeltes bakgrunn og erfaring, og lønnsnivået for stillingskategorien skal være forankret i markedslønn. Fastlønnen skal være tilstrekkelig høy til at den ansatte ikke er avhengig av variabel godtgjørelse.

Variabel godtgjørelse

Variabel godtgjørelse i Storebrand Asset Management består i hovedsak av to ulike bonusmodeller. Den ene gjelder for forvaltere og investeringsrådgivere (Forvaltermodellen) og den andre gjelder ansatte som er med i konsernets bonusmodell (Hovedordningen).

Ledende ansatte og ansatte som påvirker selskapets risiko mottar kun fastlønn og tildeles ingen form for variabel godtgjørelse. Tilsvarende gjelder ansatte med uavhengig kontrollansvar.

  • Forvaltermodellen: Finansiering av bonus er forankret i enhetens verdiskapning, og det defineres en øvre grense pr. ansatt for opptjent bonus i et år. Bonustildeling baseres på en helhetlig vurdering av teamets og den enkelte ansattes resultater, herunder oppnådd relativ avkastning der dette er relevant. Som hovedregel vil halvparten av bonusen holdes tilbake og utbetales gradvis over en treårsperiode. Den tilbakeholdte delen blir plassert i fond forvaltet av selskapet. Tilbakeholdt del skal reduseres dersom resultatutviklingen eller etterfølgende resultater i selskapet tilsier dette.
  • Hovedordningen: Øvrige ansatte i Storebrand Asset Management er med i konsernets hovedordning, som innebærer at bonus tildeles medarbeidere med spesielt gode prestasjoner. Det er egne retningslinjer for hvor stor andel av medarbeiderne som årlig tildeles bonus. Tildelt bonus utbetales påfølgende år.

Styremedlemmer mottar kun fast godtgjørelse for sitt styreverv.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?