Barneforsikring ekstra er best i test

Sikrer familieøkonomien hvis barnet blir rammet av alvorlig sykdom eller ulykke. Halvparten av alle norske barn er forsikret.

70 prosent av kundene våre velger Barneforsikring ekstra. Med Barneforsikring total får dere helseforsikring i tillegg. Du kan beholde barneforsikringen helt til barnet fyller 26 år.

Kjøp barneforsikring

Illustrasjonsfoto: glade jenter en vinterdag.
Barn leker i snøen

Vi vinner testene

Storebrand barneforsikring ekstra får terningkast seks fra både Norsk Familieøkonomi (2021) og Smarte Penger (2022).

Forsikringen har mange gode dekninger og høye forsikrings­summer sammenlignet med andre barneforsikringer som er med i testene.

Med barneforsikring får du blant annet

Helseforsikring
Helseforsikring som sikrer barnet behandling innen 10 dager. Utredning, vurdering og behandling gjøres av spesialister. (Total)

Uførepensjon
Månedlige utbetalinger hvis barnet blir helt eller delvis ufør, og dermed får redusert arbeidsevne som voksen. (Ekstra og Total)

Pleie og omsorg
Økonomisk støtte ved behov for ekstra pleie og omsorg. Utbetalingene gir deg mulighet til å velge om du vil redusere egen arbeidstid, eller om du vil kjøpe ekstra hjelp for pleie og tilsyn. (Ekstra og Total)

NYHET: psykologisk førstehjelp
Økonomisk støtte til psykologisk førstehjelp hvis en i familien dør. (Basis, Ekstra og Total)

Hva dekker barneforsikringen?

I tabellen nedenfor ser du en forenklet oversikt over de viktigste dekningene. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder. 

 
Forsikringen dekker
 
Basis
186 kr/md.
Best­selger
Ekstra
360 kr/md.
 
Total
515 kr/md.
Helseforsikring  
Månedlig utbetaling ved uførhet 
Pleie og omsorg 
Videokonsultasjon med psykolog (Eyr-appen) 
Videokonsultasjon med allmennlege (Eyr-appen)
Medisinsk invaliditet ved sykdom eller ulykke
Psykologisk førstehjelp
Engangsutbetaling ved uførhet eller død
Ombygging av bolig
Erstatning ved utvalgte sykdommer
Dagpenger ved sykehusopphold
Behandlingsutgifter ved ulykke

Ofte stilte spørsmål

 • Kan alle barn få forsikring?

  De fleste barn mellom tre måneder og 18 år kan få barneforsikring.

  Forutsetningen er at barnet tilfredsstiller normale krav til helse og funksjonsdyktighet når forsikringsavtalen blir inngått. Dessuten må minst en av barnas foresatte være bosatt i Norge og være statsborger i et nordisk land.

 • Hvor lenge er barnet forsikret?

  I Storebrand kan du beholde barneforsikringen til barnet fyller 26 år.

  Det er en stor fordel å være forsikret gjennom ungdoms- og studietiden. Hvis noe skulle skje før barnet har kommet seg i arbeid, vil en privat forsikring kunne utgjøre en betydelig forskjell.

 • Hvorfor trenger barnet ditt forsikring?

  De økonomiske konsekvensene ved sykdom eller ulykke kan i noen tilfeller bli omfattende, både for foreldrene og for barnet selv senere i livet. De aller fleste har behov for en forsikring for å dekke opp de mest alvorlige økonomiske konsekvensene ved slike hendelser.

  Dette kan for eksempel være kompensasjon for inntektsbortfall ved tap av arbeidsevne.

 • Hvorfor trenger du forsikring for barnet ditt?

  Flere av dekningene i barneforsikringen er ment som støtte til foreldrene. En krevende omsorgsfase kan fort gå ut over familiens økonomi både på kort og lang sikt.

Hva dekker NAV?

 • Grunnstønad

  Grunnstønaden gir en månedlig utbetaling for å dekke nødvendige ekstrautgifter som oppstår på grunn av varig skade, sykdom, funksjonshemming eller medfødt funksjonsnedsetting.

  Ekstrautgiftene må som hovedregel vare i to–tre år eller mer. Utgifter til medisiner dekkes ikke av grunnstønad.

  Hvor mye du får, er avhengig av hvor store ekstrautgifter du har for å pleie barnet ditt.

 • Hjelpestønad

  Hvis barnet trenger langvarig, privat pleie og tilsyn på grunn av en sykdom, skade eller medfødt funksjonshemning, kan du ha rett til hjelpestønad.

  Utgiftene til pleie og tilsyn må minst tilsvare 2–2,5 timer privat hjelp pr. uke.

  Det er i utgangspunktet ingen grense for hvor lenge du kan få hjelpestønad, men du kan senere bli bedt om dokumentasjon på at du fortsatt fyller vilkårene for stønaden.

  Hjelpestønad er skattefri.

 • Forhøyet hjelpestønad

  Barn under 18 år som har et pleie- og tilsynsbehov som er vesentlig større enn det som blir dekket av ordinær hjelpestønad, kan få forhøyet hjelpestønad.

  Stønadene er uavhengig av om du som forelder er i jobb eller ikke, og gir en månedlig utbetaling.

  Forhøyet hjelpestønad kan gis til og med den måneden barnet fyller 18 år, men NAV revurderer stønaden hvert tredje år.

  Forhøyet hjelpestønad er skattefri.

 • Behovsprøvd stønad

  Avhengig av behov, kan du søke og få vurdert støtte til

  • ombygging av bolig
  • behandlingsutgifter ved ulykke
  • utbetaling ved død

Helsetjenester med Eyr-appen

Eyr er inkludert i barneforsikringen, og er alltid tilgjengelig – direkte via appen.

Snakk med legen
Du får resepter, henvisning og svar på spørsmål om ulike symptomer og sykdommer. Gjelder dagens Barneforsikring basis, ekstra og total. Dekningen er også inkludert i den eldre versjonen Barneforsikring topp.

Snakk med psykologen
Et behandlingsprogram med inntil fem videokonsultasjoner for barn som har fylt 14 år. Når barna har fylt 16 år, må de selv laste ned appen for å bestille time. Gjelder Barneforsikring ekstra og Barneforsikring total.

Illustrasjonsfoto: mor holder godt rundt datteren.

Detaljer om barneforsikring

Flere detaljer og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

 • Helseforsikring

  Barnet er sikret privat behandling senest 10 dager etter at du har sendt inn en henvisning. Som foresatt har du tilgang til HelpLine – en telefontjeneste med helsepersonell som ordner det praktiske i forbindelse med hendelsen.

  Denne dekningen er en del av Barneforsikring total og inkluderer

  • utredning, vurdering og behandling av privat legespesialist
  • inntil 24 fysikalske behandlinger pr. kalenderår (fysioterapeut, kiropraktor, manuellterapeut, naprapat)
  • inntil 12 behandlinger pr. hendelse hos psykolog
  • tilgang til døgnåpen tverrfaglig rådgivningstjeneste
  • tilgang til kvalitetssikret behandlingsnettverk i utlandet hvor du også kan få en «second opinion»

  Når barneforsikringen opphører ved 26 år, kan denne dekningen videreføres uten krav om ny helseerklæring.

 • Månedlig utbetaling ved uførhet (uførepensjon)

  Velger du Barneforsikring ekstra eller Barneforsikring total, får barnet i tillegg dekningen uførepensjon.

  Dersom alvorlig sykdom eller ulykke i barndommen resulterer i senere tap av arbeidsevnen, risikerer barnet å måtte leve nærmest som minstepensjonist resten av livet. Det offentlige tilbyr litt forhøyet uførepensjon til de som blir uføre som unge, men dette er minimalt i forhold til hva du har rett på etter å ha kommet i arbeid.

  Uførepensjon gir en månedlig utbetaling ved arbeidsuførhet, og utbetales helt frem til barnet fyller 67 år. Erstatningen kommer i tillegg til uføretrygden fra staten, og blir årlig justert med 2 prosent frem til 67 år eller så lenge arbeidsuførheten er minst 40 prosent.

  Forsikringen utbetales hvis forsikret blir minimum 40 prosent arbeidsufør. Utbetaling av uførepensjon på barneforsikringen starter tidligst fra 18 år, og utbetales senest fram til 67 år ved varig uførhet.

  Årlig forsikringssum er inntil 1G. Utbetalingen graderes for uføregrad mellom 40 og 100 prosent. Uførepensjon under utbetaling øker fast med 2 prosent pr. år. Uførepensjon beskattes lavt, og du vil sitte igjen med ca. 95 prosent av den årlige uførepensjonen etter at skatten er trukket fra.

  Når barneforsikringen opphører ved 26 år, kan denne dekningen videreføres uten krav om ny helseerklæring. Utbetaling av uførepensjon som starter etter at barneforsikringen har opphørt, øker ikke fast med 2 prosent årlig. 

 • Pleie og omsorg

  Forsikringen dekker utgifter for barn med behov for økt pleie og omsorg. Utbetalingene gir deg mulighet til å velge om du vil redusere egen arbeidstid, eller om du vil kjøpe ekstra hjelp for pleie og tilsyn.

  Utbetalingen er avhengig av at forsikret er innvilget hjelpestønad i NAV, og er begrenset oppad til 2G pr. år i inntil 5 år.

 • Helsetjenester på mobil med Eyr-appen

  Helsetjenester via Eyr er inkludert i barneforsikringen din, og er alltid tilgjengelig – direkte Eyr-appen.

  Snakk med legen
  Ta en videosamtale med allmennlege når det passer deg. I videosamtalen kan legen også gi resepter og henvise til spesialist uten at barnet trenger å møte hos lege. Gjelder dagens Barneforsikring basis, ekstra og total. Dekningen er også inkludert i den eldre versjonen Barneforsikring topp.

  Ved gjentatt bruk av tjenesten, påløper det egenandel for Barneforsikring basis og Barneforsikring ekstra.

  Snakk med psykologen
  Et behandlingsprogram med inntil fem videokonsultasjoner for barn som har fylt 14 år. Når barna har fylt 16 år, må de selv laste ned appen for å bestille time. Gjelder Barneforsikring ekstra og Barneforsikring total.

  Psykologtjenesten dekker inntil 5 digitale konsultasjoner med psykolog. Konsultasjonen kan omhandle både mindre og mer alvorlige psykiske plager.

 • Medisinsk invaliditet ved sykdom eller ulykke

  Sykdom og skader som gir barnet varig mén og nedsatt funksjonsevne, krever ofte spesielle tiltak for å legge til rette for best mulig livskvalitet. Forsikringen gir dere økt økonomisk frihet for å imøtekomme slike krav og ønsker fra barnet, uten å glemme resten av familien.

  Medisinsk invaliditet blir bestemt etter en vurdering av barnets livskvalitet – ikke evne til å kunne arbeide – og gir rett til en engangsutbetaling basert på invaliditetsgrad. 

  Forsikringen gir utbetaling på inntil 30G ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet som skyldes sykdom eller ulykke. Ved delvis invaliditet utbetales det i forhold til invaliditetsgrad.

  Utbetalingen er skattefri, og dere bruker pengene som dere selv vil. Ved utbetaling før fylte 18 år går utbetalingen til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen).

 • Psykologisk førstehjelp

  Forsikringen dekker utgifter til psykologisk førstehjelp dersom barnet, en av foreldrene eller andre i husstanden dør. Behandlingen må gjennomføres hos psykolog i Norge. Storebrand refunderer kostnader inntil 10 000 kroner pr. forsikringstilfelle.

 • Engangsutbetaling ved varig uførhet (uførekapital)

  Uførekapital gir barnet ditt en engangsutbetaling ved varig uførhet. Alle våre barneforsikringer inneholder uførekapital – ett kjærkomment tillegg til minsteytelsen fra NAV.

  Forsikringen gir utbetaling (uførekapital) på 8G dersom forsikret ved 18 år er minst 40 prosent varig arbeidsufør. Pengene bruker dere som dere vil, og de gir et økonomisk handlingsrom i en vanskelig tid for hele familien. Det er ikke skatt på denne erstatningen.

  Når barneforsikringen opphører ved 26 år, kan denne dekningen videreføres uten krav om ny helseerklæring.

 • Engangsutbetaling ved død

  Forsikringen gir utbetaling på 1G hvis den forsikrede dør før hen har fylt 26 år. Utbetalingen går til foreldrene.

  Når barneforsikringen opphører ved 26 år, kan denne dekningen videreføres uten krav om ny helseerklæring.

 • Ombygging av bolig

  Hvis barnet på grunn av varig sykdom eller skade har behov for ombygging av bolig, erstattes nødvendige utgifter med inntil 250 000 kroner.

 • Erstatning ved utvalgte sykdommer

  Noen foreldre vil kanskje ha behov for å ta permisjon eller dekke andre ekstrautgifter som kan oppstå. Derfor får foreldre raskt utbetalt en engangserstatning på 4 G hvis barnet får en av disse alvorlige sykdommene:

  • alvorlig hjerneskade
  • cystisk fibrose
  • diabetes
  • hjernesvulst
  • kreft
  • lammelser
  • leddgikt
  • Multippel sklerose (MS)
  • nyresvikt
  • schizofreni
  • svulst i ryggmarg
  • trenger organtransplantasjon
  • ulcerøs kolitt eller Morbus Crohn
 • Dagpenger ved sykehusopphold

  Erstatningen utbetales fra første døgn hvis barnet har vært syv netter sammenhengende på sykehus. Hvis barnet er hjemme som følge av permisjon fra sykehuset, legges det til grunn at karenstiden på syv netter er oppfylt.

  Rett til erstatning gjelder for det antallet netter barnet har hatt opphold på sykehus. Erstatningen utgjør 0,7 prosent av G pr. natt, begrenset til maksimalt 365 netter for samme sykdom.

 • Behandlingsutgifter ved ulykke

  Forsikringen gir utbetaling på inntil 1G for

  • tannlegebehandling
  • fysioterapi- og kiropraktorbehandling
  • proteser, medisiner og forbindingssaker
  • reiseutgifter til/fra hjemsted
 • Grunnbeløp i folketrygden (G)

  G = Grunnbeløp i folketrygden og utgjør 111 477 kroner pr. mai 2022.

 • Faktaark og fullstendige vilkår for barneforsikring (pdf)
Illustrasjonsfoto: mor med barn i sykkelvognen

Bør du forsikre barnet ditt?

Det mest verdifulle i livene våre er gjerne også det mange glemmer å forsikre. Her får du de seks viktigste grunnene til hvorfor du bør forsikre barna.

Slik flytter du en personforsikring til Storebrand

For å sikre dine rettigheter i forbindelse med overgang til nytt selskap, er det viktig at du følger disse stegene:

 1. Du bestiller ny forsikring hos oss.
 2. Du sender inn helseopplysninger for godkjenning.
 3. Du sier opp forsikringen i ditt gamle forsikringsselskap etter at du har mottatt bekreftelse fra oss om at den nye forsikringen er godkjent og aktiv.

Angrerett

Du har 30 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du får etter at du har kjøpt forsikringen.

Eldre versjoner av barneforsikring

Detaljer og fullstendige vilkår for 'gammel' barneforsikring. Denne forsikringen gjelder fortsatt, men den nye barneforsikringen vår har både flere og bedre dekninger.

Barneforsikring kjøpt før 27. januar 2020

Barneforsikring kjøpt før 6. oktober 2014

Illustrasjonsfoto: familien leker sammen

Vil du oppgradere?

Så lenge barnet er under 18 år, kan du søke om å oppgradere til dagens barneforsikring.

Ring oss – vi hjelper deg gjerne!


Fant du det du lette etter?