Rentefond

Storebrands renteforvaltning inkluderer norske, svenske og globale renter. Vi gir også våre institusjonelle kunder tilgang til gjeldsinvesteringer, gjennom pantesikrede eiendomsobligasjoner.

Forvaltning av renter innebærer i hovedsak å ta posisjoner i verdipapirer med ulik rentebinding og ulik kredittkvalitet. Til hjelp benyttes egenutviklede kredittanalyser og risikomodeller. Storebrand Livsforsikring er den aller største kunden i vår renteforvaltning. Kompetansen vi har bygget ved å forvalte deres midler, kommer også våre institusjonelle kunder til gode gjennom kvaliteten på forvaltningen og videreutviklingen av våre rentefond og diskresjonære porteføljer.

Renteforvalterne og aksjeforvalterne i Storebrand jobber nært sammen. Det bidrar til effektiv informasjonsdeling rundt selskapers kredittverdighet, strategi og ledelse. Renteforvalterne drar også fordel av et svært godt kontaktnett innenfor primærmarkedene, og markedet for OTC-omsetning. På samme måte som for aksjefondene, følger samtlige rentefond Storebrands standard for bærekraftige investeringer.
 

Storebrands utvalg av rentefond

 

 

Rentepalett
 

Kontakt oss gjerne

Er du en institusjonell investor og har spørsmål om rente- og/eller gjeldsforvaltning? Ta kontakt med oss.

 IK@Storebrand.noPrivat investor?

Besøk oss her for å finne investeringsløsninger tilpasset ditt behov
 

Nyhetsbrev 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert om hva som skjer i markedet.
 

Norske renter

Med nærmere 130 milliarder kroner fordelt på mer enn 38 ulike norske rentemandater (fond og diskresjonære porteføljer), er Storebrands norske renteforvaltning blant de største i det norske rentemarkedet. Våre ulike rentefond, som utgjør om lag 46 prosent av denne kapitalen, gir kundene effektiv tilgang til både høy og lav rente – og kredittrisiko.

Våre norske rentefond
  • Storebrand Norsk Kreditt IG (fossilfritt)
  • Storebrand Norsk Kreditt IG 20 (fossilfritt)
  • Storebrand Kreditt
  • Storebrand Stat
  • Storebrand Likviditet (fossilfritt)
  • Storebrand Kort Kreditt IG (fossilfritt)

Nordiske renter

Våren 2020 lanserte Storebrand et nordisk rentefond, Storebrand Nordic High Yield. Fondet er et aktivt forvaltet rentefond med fokus på nordiske obligasjoner med lavere kredittkvalitet, såkalte High Yield-obligasjoner.

Fondet vil hovedsakelig investere i selskapsobligasjoner og hybridkapital, ansvarlige lån og fondsobligasjoner i Norden, men fondet har også anledning til å investere utenfor Norden for å få en bredere sektoreksponering og bedre likviditet gjennom tilgang til et større marked. 

Våre nordiske rentefond
  • Storebrand Nordic High Yield

Globale renter

I den globale renteforvaltningen kommer kredittanalyser og risikomodeller til sin fulle rett, likeså tilgangen til gode markedsdata og gode makroanalyser. På vegne av kundene har vi plassert rundt 170 milliarder kroner i globale renter. I vårt globale kredittfond har vi også tatt bærekraft til et nytt nivå, både ved å gjøre fondet fossilfritt og ved å innføre utvidede kriterier for eksklusjoner. Dette har høstet lovord fra mange, og har også bidratt til at vi for renteforvaltningen samlet sett har fått høyeste rating fra PRI for vårt arbeide med å integrere bærekraft i forvaltningen.

Våre globale rentefond
  • Storebrand Global Kreditt IG
  • Storebrand Global Obligasjon
  • Storebrand Global Obligasjon 1 - 3

Gjeldsinvesteringer

I Storebrand forsøker vi hele tiden å utvikle vårt produkttilbud. I en godt diversifisert investeringsløsning, er pantesikrede eiendomsobligasjoner en meget effektiv byggekloss. Vi har satt sammen en diskresjonær portefølje bestående av unoterte obligasjonslån med kredittløpetid inntil ti år, fast rente og pant i de underliggende eiendommene. Målsatt årlig avkastning IBOR/SWAP pluss to prosentpoeng. Siden oppstart av dette området i 2015, har vi plassert om lag 40 milliarder på vegne av våre institusjonelle kunder.

Har du spørsmål om rente- eller gjeldsforvaltning? Kontakt gjerne våre kundeansvarlige for institusjonelle kunder.

Svenske renter

Storebrands svenske rentefond har sin produkttilhørighet hos vårt svenske datterselskap Storebrand Fonder AB.

De svenske rentefondene, som også inkluderer et grønt obligasjonsfond, er i Norge kun tilgjengelige for Storebrands institusjonelle kunder.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?