Rentefond

Storebrands renteforvaltning inkluderer norske, svenske og globale renter. Vi gir også våre institusjonelle kunder tilgang til gjeldsinvesteringer, gjennom pantesikrede eiendomsobligasjoner.

Forvaltning av renter innebærer i hovedsak å ta posisjoner i verdipapirer med ulik rentebinding og ulik kredittkvalitet. Til hjelp benyttes egenutviklede kredittanalyser og risikomodeller. Storebrand Livsforsikring er den aller største kunden i vår renteforvaltning. Kompetansen vi har bygget ved å forvalte deres midler, kommer også våre institusjonelle kunder til gode gjennom kvaliteten på forvaltningen og videreutviklingen av våre rentefond og diskresjonære porteføljer.

Renteforvalterne og aksjeforvalterne i Storebrand jobber nært sammen. Det bidrar til effektiv informasjonsdeling rundt selskapers kredittverdighet, strategi og ledelse. Renteforvalterne drar også fordel av et svært godt kontaktnett innenfor primærmarkedene, og markedet for OTC-omsetning. På samme måte som for aksjefondene, følger samtlige rentefond Storebrands standard for bærekraftige investeringer.

rentefond_2019

Norske renter

Med nærmere 100 milliarder NOK fordelt på mer enn 40 norske rentemandater (fond og diskresjonære porteføljer), er Storebrands norske renteforvaltning blant de største i det norske rentemarkedet. Våre ulike rentefond, som utgjør om lag 40 prosent av kapitalen, gir kundene effektiv tilgang til både høy og lav renterisiko og kredittrisiko.

Våre norske rentefond

Storebrand Norsk Kreditt IG B

Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B (fossilfritt)

Storebrand Rente+ A

Storebrand Stat B

Storebrand Likviditet B (fossilfritt)

Storebrand Høyrente A

Nordiske renter

Våren 2020 lanserte Storebrand et nordisk rentefond, Storebrand Nordic High Yield. Fondet er et aktivt forvaltet rentefond med fokus på nordiske obligasjoner med lavere kredittkvalitet, såkalte High Yield-obligasjoner.

Fondet vil hovedsakelig investere i selskapsobligasjoner og hybridkapital, ansvarlige lån og fondsobligasjoner i Norden, men fondet har også anledning til å investere utenfor Norden for å få en bredere sektoreksponering og bedre likviditet gjennom tilgang til et større marked. 

Våre nordiske rentefond

Storebrand Nordic High Yield A

Storebrand Nordic High Yield B

Globale renter

I den globale renteforvaltningen kommer kredittanalyser og risikomodeller til sin fulle rett, likeså tilgangen til gode markedsdata og gode makroanalyser. På vegne av kundene har vi plassert rundt 140 milliarder NOK i globale renter. I vårt globale kredittfond har vi også tatt bærekraft til et nytt nivå, både ved å gjøre fondet fossilfritt og ved å innføre utvidede kriterier for eksklusjoner. Dette har høstet lovord fra mange, og har også bidratt til at vi for renteforvaltningen samlet sett har fått høyeste rating fra PRI for vårt arbeide med å integrere bærekraft i forvaltningen.

Våre globale rentefond

Storebrand Global Kreditt IG B (fossilfritt)

Storebrand Global Obligasjon B (fossilfritt)


Svenske renter

Storebrands svenske rentefond har sin produkttilhørighet hos vårt svenske datterselskap SPP Fonder. De svenske rentefondene, som også inkluderer et grønt obligasjonsfond, er i Norge kun tilgjengelige for Storebrands institusjonelle kunder.


Gjeldsinvesteringer 

I Storebrand forsøker vi hele tiden å utvikle vårt produkttilbud. I en godt diversifisert investeringsløsning, er pantesikrede eiendomsobligasjoner en meget effektiv byggekloss. Vi har satt sammen en diskresjonær portefølje bestående av unoterte obligasjonslån med kredittløpetid inntil ti år, fast rente og pant i de underliggende eiendommene. Målsatt årlig avkastning IBOR/SWAP pluss to prosentpoeng. Siden oppstart av dette området i 2015, har vi plassert om lag 40 milliarder på vegne av våre institusjonelle kunder.

Har du spørsmål om rente- eller gjeldsforvaltning? Kontakt gjerne våre kundeansvarlige for institusjonelle kunder.

Kontakt oss gjerne

Er du en institusjonell investor og har spørsmål om rente- og/eller gjeldsforvaltning? Ta kontakt med oss.

IK@Storebrand.no



Privat investor?

Besøk oss her for å finne investeringsløsninger tilpasset ditt behov.




Til fondslisten

Avkastningoversikt for våre fond




Nyhetsbrev 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert om hva som skjer i markedet.


Fant du det du lette etter?