Stemmegivning (Proxy Voting)

Vi bruker også proxy-stemmegivning (fullmaktsstemmegivning) som et supplement til engasjementsaktivitetene våre for å utøve ekstra innflytelse i selskaper vi engasjerer oss i, eller for å signalisere at enkelte bærekraftsspørsmål er viktige for oss.Bruk av stemmerett

Rammene for bruken av stemmerett for fond som forvaltes av Storebrand-konsernet, er fastsatt i Forskrift til verdipapirfondloven § 2-24 og i bransjeanbefalingene fra Verdipapirfondenes forening.

Det endelige ansvaret for gjennomføring av selskapsstyring i forbindelse med Storebrand-konsernets fond ligger hos styret hos de respektive fondsforvaltningsselskapene. Den daglige gjennomføringen er delegert til porteføljeforvalterne for hvert av fondene, som rapporterer tilbake til styret. Styret evaluerer gjennomføringen av eierstyring og selskapsledelse på årlig basis.


Retningslinjer for stemmegiving

Stemmeretten skal utøves til fordel for det aktuelle fondet, for å sikre best mulig risikojustert avkastning for andelseiere. Vanligvis vurderer porteføljeforvalteren hvordan stemmeretten skal brukes. I alle saker vi ønsker å bruke stemmeretten, skal hver enkelt porteføljeforvalter gjøre seg kjent med sakene som skal tas opp på generalforsamlingen, og bestemme hvordan de skal stemme. Stemmeretten utøves direkte av fondsforvaltningsselskapet eller ved å bruke en plattform for proxy-stemmegivning (fullmaktsstemmegiving). For mer informasjon om dette, se Policy for stemmegiving.

Storebrand-konsernet stemmer vanligvis mot ledelsen ved følgende forhold:
  • utilstrekkelig informasjon i forkant av møtet
  • utilstrekkelig kvalitet på styret og styremedlemmene
  • anti-overtagelsesmekanismer
  • unødige eller urettferdige endrer i kapitalstrukturen
  • overdrevne lederlønninger og -godtgjørelser

Spesifikke situasjoner kan fordre særskilte tiltak, og vi kommer alltid til å ta forholdene i selskapet og markedet i betraktning. I den grad vi har benyttet oss av stemmeretten i forbindelse med kontroversielle saker, eller der Storebrand-konsernet har stemt mot styrets eller ledelsens anbefalte fremgangsmåter, skal Storebrand-konsernet oppgi en begrunnelse for dette.

En erklæring med denne begrunnelsen sendes til styret, og andelstakerne informeres via Storebrand-konsernets nettsider. Dersom Storebrand-konsernet har stemt mot selskapenes forslag, skal informasjonen være knyttet til punktene ovenfor. Særskilte tiltak og handlinger skal redegjøres for.

Avstemmingsprosessen

Storebrand-konsernet har valgt Institutional Shareholder Services, ISS, en uavhengig tjenesteleverandør, som plattform for proxy-stemmegivning (fullmaktsstemmegivning). ISS sender varsel om generalforsamlinger og gir omfattende informasjon om selskapene, punktene det skal stemmes over, og anbefalinger. For fond som forvaltes av konsernet, vil vi stemme i samsvar med policyen vår for stemmegivning, og alltid på linje med det vi anser å være til det beste for fondene vi forvalter. Dersom vi ikke har etablert retningslinjer for et spesifikt punkt det skal stemmes over, følger vi normalt ISS’ anbefaling.

Vi gjennomgår forholdet med ISS på årlig basis, blant annet med hensyn til kvaliteten på og effektiviteten av tjenestene som tilbys. Hvert fond har en forvalter som er godkjent av Finanstilsynet. Forvalterbanken gir også informasjon knyttet til generalforsamlingene.

Utlån av verdipapirer

Storebrand-konsernet låner ut aksjer, men vil normalt hente tilbake disse slik at fondene kan stemme på grunnlag av minst 50 prosent av aksjeandelen på generalforsamlingen. Utlån av verdipapirer skal ikke gå på bekostning av fondenes mulighet til å fokusere på bærekraft.

Interessekonflikt

Storebrand-konsernet er avhengig av å ha tilgang til informasjon om selskaper for å kunne vurdere eventuelle utfordringer selskapene har med hensyn til eierstyring og selskapsledelse. Det er også viktig å være fleksibel når det gjelder investeringen i fond, slik at vi kan handle til beste for andelseierne. Storebrand-konsernet skal ha en klar forståelse av hvordan informasjon som mottas, forholder seg med hensyn til regelverk for innsideinformasjon og eierskapsutøvelse.

Det forventes at de ulike selskapene og rådgiverne deres er kjent med denne lovgivningen, og ikke setter Storebrand-konsernet i en innsideposisjon uten samtykke.

Hvis man er i tvil, skal man, så langt det er mulig, avklare hvorvidt den aktuelle informasjonen er innsideinformasjon, før man går med på å motta den.

Innsideinformasjon

Storebrand-konsernet er avhengig av å ha tilgang til informasjon om selskaper for å kunne vurdere eventuelle utfordringer selskapene har med hensyn til eierstyring og selskapsledelse. Det er også viktig å være fleksibel når det gjelder investeringen i fond, slik at man kan handle til beste for andelseierne. Storebrand-konsernet skal ha en klar forståelse av hvordan informasjon som mottas, forholder seg med hensyn til regelverk for innsideinformasjon og i forbindelse med eierstyring og selskapsledelse.

Det forventes at de ulike selskapene og rådgiverne deres er kjent med denne lovgivningen, og ikke setter Storebrand-konsernet i en innsideposisjon uten samtykke.

Ved tvil skal man avklare, så langt det er mulig, hvorvidt den aktuelle informasjonen er innsideinformasjon, før man går med på å motta den.


Proxy Voting Statistics Dashboard (på engelsk)

Source: ISS Governance

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023