Storebrands eksklusjonspolicy

Vi arbeider systematisk for å investere i selskaper som bidrar til en bærekraftig utvikling. Vår langsiktige visjon for år 2050 er en verden der ni milliarder mennesker lever godt og innenfor jordens bæreevne.

Bakgrunn for Storebrands eksklusjonspolicy

Visjonen kan nås dersom stater og selskaper, gjennom sin kjernevirksomhet, bidrar til å løse samfunnsutfordringer på en bærekraftig måte. Gitt dagens bærekraftsutfordringer, vil de også være best posisjonert for økt lønnsomhet og vekst. Basert på vår visjon, etablerte Storebrand en policy for bærekraftige investeringer i 2005. Den gjelder alle Storebrands egen-forvaltede fond og pensjonsmidler og skal bidra til å sikre våre kunders framtidige avkastning.

Ved alvorlige og/eller systematiske brudd på kriteriene i Storebrands eksklusjonspolicy, benytter konsernet sin rolle som eier til å søke å oppnå forbedringer i dialog med selskapet. Dersom dialogen ikke fører fram, kan et selskap bli utelukket fra investering. Dette anses som siste utvei i tilfeller hvor ikke selskapet viser vilje til forbedring. Et selskap vil kunne utelukkes også dersom et datterselskap, hvor selskapet har kontrollerende eierskap, normalt 50 prosent eller mer, begår brudd. Les mer om våre utelukkelser.

Unntaket er kontroversielle våpen. Storebrand går ikke i dialog med selskaper som driver med kontroversielle våpen og følgelig ekskluderes slike selskaper fra vårt investeringsunivers.
 

Storebrands eksklusjonspolicy omfatter følgende kriterier:

Folkerett og menneskerettigheter

Storebrand skal ikke investere i selskaper som bidrar til alvorlige brudd på internasjonal rett – folkeretten. Storebrand legger særlig vekt på internasjonal humanitær rett og grunnleggende menneskerettigheter. Når det gjelder internasjonal humanitær rett, er kriteriet blant annet basert på Haag- og Genève-konvensjonene. Bidrag til folkemord eller til militær aktivitet i ulovlig okkuperte territorier regnes blant de mest alvorlige bruddene. For menneskerettigheter er kriteriet blant annet basert på FNs mest sentrale menneskerettighetskonvensjoner og ILOs konvensjoner.

Barnearbeid, tvangsarbeid og brudd på retten til liv og helse anses å være blant de mest alvorlige bruddene. I analysen av potensielle utelukkelsessaker, er et grunnleggende spørsmål hvilken forbindelse det er mellom selskapets virksomhet og menneskerettighetsbruddet. Eksempler på andre faktorer som vurderes, er antall berørte mennesker og antall episoder. Risikoen for gjentakelse er vesentlig i helhetsvurderingen. Storebrand analyserer også saker hvor et selskaps hovedleverandører, prosjektpartnere eller andre samarbeidspartnere gjentatte ganger bryter med kriteriet.


 

Korrupsjon og økonomisk kriminalitet

Storebrand skal ikke investere i selskaper som er involvert i grov korrupsjon. Kriteriet baseres blant annet på FNs konvensjon mot korrupsjon. Beskyldninger om å gi eller motta utilbørlige fordeler, enten i privat eller offentlig sektor, er dermed omfattet av kriteriet. Annen alvorlig økonomisk kriminalitet som skatteunndragelse og underslag, er også del av kriteriet. I analysen av potensielle brudd på vår policy, vurderes blant annet verdien av den utilbørlige fordelen, antall episoder og på hvilket hierarkisk nivå det har skjedd. Risikoen for gjentakelse er vesentlig i helhetsvurderingen. Saker hvor det ser ut til å være en pågående ukultur i et selskap med hensyn til korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, anses som de mest alvorlige. Dette kriteriet omfatter gambling knyttet til forretningspraksis som ikke er bærekraftig.


 

Alvorlig miljøskade

Storebrand skal ikke investere i selskaper som bidrar til alvorlig miljøskade. Kriteriet er blant annet basert på FNs konvensjon om biologisk mangfold og FNs rammekonvensjon om klimaendringer. I analysen av potensielle brudd på vår standard, er omfanget og reversibiliteten av skadene på økosystemer og menneskers helse, to viktige punkt. Risikoen for gjentakelse står sentralt i helhetsvurderingen. Saker hvor et selskap mangler en systematisk tilnærming til å begrense miljøpåvirkningen av sin virksomhet, og forårsaker irreversibel skade på store eller sårbare områder eller menneskegrupper, anses som mest alvorlig. Kriteriet favner utelukkelser basert på klimarisiko, blant annet selskaper med omfattende interesser i kull eller oljesand, kullbaserte kraftselskap, og palmeoljeproduksjon som ikke er bærekraftig, samt vårt lobbying-kriterium: Selskaper som aktivt motarbeider målene i Paris-avtalen vil bli utelukket.


 

Kontroversielle våpen

Storebrand skal ikke investere i selskaper som er involvert i utvikling, testing, produksjon, lagring eller transport av kontroversielle våpen, eller produksjon av komponenter eksklusivt beregnet på kontroversielle våpen. Kriteriet omfatter blant annet landminer, klasevåpen, atomvåpen og biologiske og kjemiske våpen. Definisjoner og omfang av utelukkelsene er i henhold til, men ikke begrenset til, den internasjonale Ottawa-avtalen mot anti-personell landminer, den internasjonale konvensjonen mot klasevåpen og ikkespredningsavtalen for atomvåpen.


 

 

Tobakk

Storebrand skal ikke investere i selskaper hvor salget av tobakksprodukter, eller komponenter eksplisitt beregnet på slike produkter, utgjør mer enn fem prosent av totalt salg. Tobakksprodukter defineres som produkter hvor råmaterialet helt eller delvis er tobakksblader. Kriteriet omfatter produsenter og distributører, samt selskaper som er involvert i kultivering eller prosessering av tobakk.


 

Cannabis

Storebrand skal ikke investere i selskaper hvor salget av cannabisprodukter som kan brukes som rusmidler, eller komponenter eksplisitt beregnet på slike produkter, utgjør mer enn fem prosent av totalt salg. Cannabis som rusmiddel defineres av FNs konvensjon for narkotiske stoffer. Kriteriet omfatter produsenter og distributører, samt selskaper som er involvert i kultivering eller prosessering av cannabis som rusmiddel. Cannabis til medisinsk bruk eller til annen bruk omfattes ikke av kriteriet.

 

 


 

Statsobligasjoner

Storebrand skal ikke investere i statsobligasjoner hvor utstedende stat mangler elementære institusjoner for å forhindre korrupsjon, overholde grunnleggende politiske og sivile rettigheter, samt bidra til å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet. Kriteriet er operasjonalisert ved at stater som er blant de 10 prosent lavest rangerte på Transparency Internationals «Corruption Perceptions Index» eller Verdensbankens «Worldwide
Governance Indicators; Control of Corruption Index», blir utelukket. Det samme gjelder stater som er underlagt sanksjoner av FNs Sikkerhetsråd, eller har en score på 7 på Freedom House’ «Freedom in the World Index».


 

Exchange Traded Funds (ETF)

For at en ETF skal kunne benyttes i forvaltningen, må den følge en "10 prosent - regel". Regelen sier at maksimum 10 prosent av selskapene i ETF-en, eller indeksen den følger, kan være utelukket av Storebrand.

Mer detaljert informasjon er tilgjengelig på forespørsel.

Storebrand investerer for øvrig ikke i selskaper som er utelukket av Norges Bank fra Statens pensjonsfond utland (SPU), der prinsippet for utelukkelse sammenfaller med Storebrands eksklusjonspolicy.

Vedtatt av konsernledelsen i Storebrand ASA: oktober 2005
Sist revidert: 9. november 2020


Tilleggskriterier til Storebrands eksklusjonspolicy

I Storebrands eksklusjonspolicy er det en rekke tilleggskriterier, som gjelder for utvalgte fond og spareprofiler.

Utelukkelser

Mer om hvilke selskaper vi har ekskludert

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?