Tilleggskriterier utover Storebrand-standarden

Storebrands tilleggskriterier bygger videre på Storebrands standard for bærekraftige investeringer. Tilleggskriteriene gjelder kun for utvalgte fond og spareprofiler.

Storebrand-standarden utelukker selskaper som er i brudd med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i uakseptabel virksomhet, og dekker temaene: menneskerettigheter og folkerett, korrupsjon og økonomisk kriminalitet, alvorlig klima– og miljøskade, kontroversielle våpen (landminer, klasevåpen, atomvåpen) og tobakk.

I tillegg til Storebrand-standarden har vi en rekke tilleggskriterier, som gjelder for utvalgte fond og spareprofiler. 
 

Utelukkede selskaper utover Storebrand-standarden

Produksjon og distribusjon av fossilt brensel

Det skal ikke investeres i selskaper som:

A: har mer enn 5 prosent av inntektene fra produksjon eller distribusjon av fossilt brensel.

B: har mer enn 100 millioner tonn CO2 i fossile reserver.

Storebrand definerer «produksjon og distribusjon» som alle aktiviteter knyttet til uttak, raffinering og transport eller distribusjon av fossilt brensel. Selskaper som lager produkter fra fossilt brensel, som for eksempel plastikk, asfalt eller syntetisk gummi er ikke omfattet. Offentlige organer, som stater eller lokale myndigheter, omfattes ikke av dette kriteriet.

A: Følgende selskaps-aktiviteter anses som brudd på dette kriteriet. Om et selskap har over 5 prosent av inntektene fra ett eller flere av disse aktivitetene, vil selskapet bli utelukket.
 

Uttak

 • Drilling oil and gas wells
 • Support activities for oil and gas operations
 • Tar Sands Extraction
 • Bituminous Coal and Lignite Surface Mining
 • Natural Gas Liquid Extraction
 • Crude Petroleum and Natural Gas Extraction
 • Bituminous Coal Underground Mining
 • Mining and oil and gas field machinery manufacturing


Raffinering

Petroleum refineries
 

Transport og distribusjon

 • Gasoline Stations
 • Natural Gas Distribution
 • Petroleum Power Generation
 • Coal Power Generation
 • Natural Gas Power Generation
 • Pipeline Transportation
   

B: Grensen på 100 millioner tonn CO2 i fossile reserver er valgt fordi selskaper med større reserver enn dette vil påvirkes mest av implementering av Paris-avtalen. Hvis tograders-målet skal oppnås, vil store reserver fossilt brennstoff måtte forbli i bakken; såkalt «stranded assets».
 

Informasjonskilder

 • Trucost: Storebrand benytter Trucost som hovedleverandør på fossil data. Overnevnte aktiviteter er definert av Trucost.
 • Øvrige informasjonskilder: Storebrand jobber aktivt med å skaffe bredest mulig informasjon om selskaper som er i fare for å bryte med kriteriet. Dette innebærer også bruk av andre informasjonskilder, gitt at kildene anses som troverdige. Mangelen på anerkjent definisjon av fossilfrie investeringer gjør at vi også må vurdere selskaper som er i en gråsone for utelukkelse. Disse selskapene vurderes på en «case by case» basis.

Alkohol, pornografi, våpen og gambling

 • Alkohol: Det kan ikke investeres i selskaper som får mer enn 5 prosent av inntektene fra produksjon av alkoholholdige drikkevarer eller ingredienser som kun brukes i alkoholholdige drikkevarer. Det kan heller ikke investeres i selskaper som får mer enn 5 prosent av inntektene fra distribusjon av alkoholholdige drikkevarer.
 • Pornografi: Det kan ikke investeres i selskaper som får mer enn 5 prosent av inntektene fra produksjon eller distribusjon av pornografi.
 • Våpen: Det kan ikke investeres i selskaper som får mer enn 5 prosent av inntektene fra produksjon eller distribusjon av våpen, det være seg til privatpersoner eller myndigheter. Kriteriet omfatter også salg av produkter og tjenester som er skreddersydd for (å støtte) våpen; samt produkter og tjenester som ikke er våpenrelatert, men som er skreddersydd til forsvarsindustrien eller militæret.
 • Gambling: Det kan ikke investeres i selskaper som får mer enn 5 prosent av inntektene fra gambling-virksomhet. Kriteriet omfatter også salg av utstyr og tjenester som er skreddersydd for slik virksomhet.

Markedstilpasset screening utover Storebrand-standarden

I visse markeder kan bransjestandard for utelukkelse basert på internasjonale normer og konvensjoner, produktscreening og uakseptabel virksomhet, være enda strengere enn Storebrand-standarden. I disse tilfellene utfører vi ytterligere screening for å sikre samsvar med bransjepraksis, og det skal ikke investeres i selskaper i brudd.

Grønne obligasjoner

Følgende utelukkelseskriterier gjelder for kjøp av grønne obligasjoner utover Storebrand-standarden. Fondet skal ikke kjøpe obligasjoner fra utstedere som

 • har mer enn 5 prosent av inntekter fra alkohol, pornografi, våpen og gambling
 • ikke oppfyller kriteriet Markedstilpasset screening utover Storebrand-standard
 • er i Sektor 10 Energi
 • har mer enn 50 prosent av inntekter fra produksjon eller distribusjon av fossilt brensel i øvrige sektorer
 • har mer enn 100 millioner tonn CO2 i fossile reserver

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?© Storebrand 2023