Største månedsoppgang på 45 år

I april hadde globale aksjer den største prosentvise oppgangen på én måned siden 1975, målt i lokal valuta. Likevel er usikkerheten i markedet stor, noe som gjenspeiles i makrotallene for kvartalet vi nå er inne i. Storebrands aksje- og renteteam oppsummerer den siste måneden.

Published 08.05.2020 by Caroline Sesvold Tørring

COLOURBOX16843818
UP: Globale aksjer steg kraftig i april, men markedet er på ingen måte friskmeldt. Foto: Colourbox. 

Utflating av smittetallene og forhåpning om at økonomiene gradvis gjenåpner, var med på å stabilisere finansmarkedene i april. Siden bunnen i mars har aksjemarkedet steget med nesten 30 prosent, og globale aksjer i lokal valuta steg med hele 11 prosent i april, noe som er den største månedsoppgangen siden 1975.

BardB
Leder for aksjeforvaltingen, Bård Bringedal.

Tre faser

– April ble en svært god måned for aksjemarkedet, etter et historisk svakt første kvartal. Oppgangen til tross, vi er ikke overbevist om at den positive utviklingen vil fortsette. Historisk har større markedskorreksjoner gjerne kommet i 3 faser, avbrutt av korte oppgangsfaser, og selv om oppgangen vi har sett siden slutten av mars har vært meget sterk, er vi nok forberedt på mer volatilitet og perioder med markedsfall, sier leder for aksjeforvaltningen i Storebrand Asset Management, Bård Bringedal.

De fleste vestlige land ser ut til å enten ha nådd eller passert smittetoppen, men det er fremdeles stor usikkerhet rundt både eventuell en bølge nummer to av smitte, og ikke minst de langsiktige konsekvenser for global vekst.

– Vi er nå godt i gang med kvartalsrapporteringen for første kvartal, og bildet er blandet. Noen sektorer er hardt rammet som en konsekvens av de myndighetspålagte restriksjoner for å kontrollere smitte, mens andre trolig vil treffes hardere i tiden som kommer som følge av lavere etterspørsel fra både bedrifter og husholdninger ettersom disse henholdsvis tilpasser produksjon og kutter forbruk. Samtidig ser vi at en stadig stigende andel selskaper kutter i utbyttebetalinger, og analytikere kutter inntjeningsestimater – noe vi også tror vil fortsette i tiden som kommer, sier Bringedal.

Fremdeles preget av usikkerhet

Utviklingen de siste ukene har nok vært en form for stabilisering. Fra fullt fokus på smitte- og dødelighetstall, har fokuset sakte dreid over mot reelle konsekvenser for økonomien og enkeltselskaper.

– Hittil i år har markedet foretrukket selskaper med stabil inntjening eller vekst, og defensive sektorer har klart gjort det bedre enn mer sykliske selskaper. Ikke så uvanlig i en periode med kraftig markedskorreksjon, men selv etter at markedet snudde mot slutten av mars har denne tendensen vedvart. Markedet er fremdeles preget av usikkerhet, til tross for fallende markedsvolatilitet. Omsetningen i markedet har kommet noe ned fra de høye volumene vi så en måneds tid tilbake, og investorer er nok meget usikre på retningen markedet vil ta frem mot sommeren og dermed avventende med større porteføljetilpasninger, sier Bringedal.

Bringedal forteller at aksjeteamet han leder benytter muligheter de ser til å tilpasse Storebrands posisjoner at i de aktive mandatene.

– Slik markedet er i dag, med hurtig veksling mellom eufori og panikk, byr det seg flere muligheter for aktiv forvaltning, noe vi ønsker å utnytte.

 

Større svingninger enn vanlig

Markedet vil nok fremdeles preges av større svingninger enn vanlig i tiden som kommer, tror Bringedal. En viktig driver vil naturligvis være hvordan spredningen av korona-viruset utvikler seg, og om man ser tendenser til at de kraftige restriksjonene flere land iverksetter får effekt på smittespredning, sykehusinnleggelse og antall døde.

– Videre vil effektene av alle restriksjonene på den generelle økonomien være avgjørende, og tall som arbeidsledighet og industriproduksjon vil være viktige faktorer, sier Bringedal.

Gradvis normalisering

DagfinNorum
Leder for renteforvaltningen, Dagfin Norum.

Leder for renteforvaltningen i Storebrand, Dagfin Norum, ser tilbake på en krevende periode med ekstremt høy volatilitet og begrenset likviditet som toppet seg rundt 20. mars, til en situasjon som nå gradvis har blitt mer normalisert. Siden årsskiftet har NIBOR-/Swap-rentene falt mellom 110 og 140 basispunkter avhengig av løpetid, og har således bidratt positivt til avkastningen.

– Kredittspreadene, som steg med mellom 120-130 basispunkter for større banker i mars, har reversert mer enn halvparten av dette i april, og er nå om lag 50-70 basispunkter opp hittil i år. For porteføljene bidrar de høyere kredittspreadene til økt løpende avkastning for porteføljene, mens den markante nedgangen i rentenivå trekker i motsatt retning, sier Norum.

Likviditeten i markedet er vesentlig bedret, og markedet fungerer bra både innenfor rente-, kreditt og valuta.

– Tiltak fra Norges Bank gjennom tilførsel av ubegrenset likviditet gjennom F-lån, rentekutt, økte kronekjøp og «trussel» om intervensjoner i valutamarkedet har også samlet bidratt til et mer velfungerende marked etter uroen i mars, sier Norum.

Holdt seg relativt rolige risikomessig

Norum forteller at han og teamet hans valgt å forholde seg relativt rolige risikomessig den siste perioden, og har opprettholdt risikonivået i porteføljene både i forhold til rente- og kredittrisiko.

– I perioder med stor volatilitet der markedet beveger seg svært raskt, med begrenset likviditet, vil det for en langsiktig investor være naturlig å forholde seg til sin strategi. Samtidig forsøker vi å utnytte muligheter der vi ser at enkelte utstedere kan gi muligheten for gode kjøp. Vi ligger fortsatt nøytralvektet durasjon, med noe overvekt i kreditteksponering, forteller Norum.

Rolige og holde seg til strategien

Norum påpeker at han og teamet hans har valgt å forholde oss relativt rolige risikomessig gjennom de siste to ukene. 

 – Markedet har beveget seg svært raskt, med begrenset likviditet, og for en langsiktig investor vil det naturlige være å holde fast ved sin strategi også i slike perioder.  Vi har således tilpasset likviditeten løpende og sikret at vi har opprettholdt risikonivået i porteføljene gjennom perioden. Vi ligger nå nøytralvektet durasjon, med noe overvekt i kreditteksponering, forteller Norum.

 

Tror toppen er bak oss

Rentemarkedet vil selvfølgelig preges av koronaviruset fremover, samt risikoen for en eventuell oppblomstring av smitte etter som man gradvis åpner opp samfunnet igjen.

– Imidlertid er den siste utviklingen positiv i den forstand at vi tror vi har lagt toppen av pandemien bak oss. Tall fra Danmark indikerer også tegn til at deler av økonomien relativt raskt vender tilbake etter nedstenging. Dette sammen med de enormt store tiltakspakken fra myndighetene gir således grunn til optimisme på markedenes vegne, selv om vi forventer fortsatt høyere volatilitet enn normalt, avslutter Norum.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Motta nyhetsbrev

I starten av hver måned sender vi ut nyhetsbrev med informasjon om markedene, utviklingen av våre fond og andre nyheter som vi mener er aktuelle for deg.

Meld deg på her

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023