Published 25.02.2021 by Natalie Westermark

Infrastrukturinvesteringer - en måte å finansiere bygging av et bærekraftig samfunn.

Du har en spennende rolle – hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

Det var et litt krevende spørsmål. Oppleves egentlig ikke som noen dager er helt vanlige, da dagene er svært varierte og det alltid dukker opp noe uforutsett som skal håndteres i løpet av en dag. Men normalt starter jeg tidlig, gjerne ved 7-tiden. Da er det gjennomgang av markedsutvikling, avkastning i våre porteføljer og oppfølging av disse. Blir naturligvis mange møter gjennom dagen, både for oppfølging og utvikling av de ulike forvaltningsområdene, samt ulike investeringsmøter med de ulike teamene våre og lignende. I tillegg kommer selvsagt møter med mange av våre kunder som er en naturlig og inspirerende del av hverdagen.

Du har ansvar både for renter og alternative investeringer. Hvordan er etterspørselen på denne typen eiendeler blant institusjonelle kunder i det rådende markedsklimaet, er de vanligere nå som de kombineres i en portefølje?

Vi opplever god interesse fra investorer generelt. Innenfor renteforvaltningen har vi både i Norge og Sverige hatt god innflyt av kapital. Dette kommer av god avkastning, og at vi har fått anerkjennelse som de ledende miljøer innenfor renteforvaltning. En tydelig tendens blant investorene er at de har økt risikonivået i sine porteføljer. Man tar mer kredittrisiko, og en økende andel av porteføljene investeres innenfor alternative investeringer, også blant investorer som ikke vurderte dette for kun få år siden. Sammen med aksjer balanseres dette så innenfor en totalportefølje der selvsagt aksjer også inngår. Samlet sett er min vurdering at den gjennomsnittlige investor gradvis har økt sin risikotaking gjennom de siste 10 årene for å nå sine avkastningsmål.

Vi lever i en ekstrem pandemi over hele verden, hvordan har det påvirket det du arbeider med konkret? Hva har vært utfordringene, og omvendt, har du sett nye muligheter åpne seg i de forskjellige aktivaklassene du jobber med?

Det er klart at når pandemien ble erklært og markedsuroen toppet seg i mars var det en ekstremt krevende og hektisk periode. Dette ble forsterket ved at mange måtte jobbe fra hjemmekontor. I slike perioder, «når blodet flyter i gatene», oppstår det også mange gode investeringsmuligheter som krever svært raske beslutninger under stor usikkerhet, noe vi klarte vi å utnytte på en god måte for våre kunder. Av mer varige endringer er selvsagt utstrakt bruk av digitale møteplasser og hjemmekontor viktig. Dette bidrar på den ene siden til økt effektivitet i mange sammenhenger, men kan aldri erstatte de fysiske møtene mellom mennesker for idégenerering og utvikling. I forhold til investeringsmuligheter mer generelt, bidrar det markante rentefallet tidlig på året til å trekke ned forventet avkastning på tvers av alle aktivaklasser, noe som igjen skaper muligheter både innenfor alternative investeringer, men også innenfor mer risikofylte likvide investeringer.

STB06623
Dagfin Norum: Foto: Lise Eide Risanger / Storebrand

En av de nyligste investeringene du har gjort er i infrastruktur i samarbeid med PKA og Pensam. Hvordan ble dette partnerskapet til, og hvordan ser dette ut? Hvor lenge hadde Storebrand sett på å samarbeide med andre investorer for denne typen investeringer, og hvorfor var dette muligheten du bestemte deg for å ta?

Det er et partnerskap mellom PKA, Pensam og Storebrand for å gjøre bærekraftige infrastrukturinvesteringer anbefalt av vårt felleseide investeringsselskap AIP. Storebrand Asset Management vil være en investor i AIP og delta i deres investeringskomité for å medinvestere i investeringer som AIP anbefaler og forvalter.

Vi har lett etter forskjellige måter å investere i aktivaklassen en stund med et tydelig fokus på bærekraftig infrastruktur, som er godt tilpasset vår policy for bærekraftige investeringer og investeringsprofil. Vi ser etter langsiktige investeringer med stabil avkastning og positiv innvirkning. Gjennom dette partnerskapet kan vi investere i prosjekter med likesinnede aktivaeiere når det gjelder investeringsmål, ESG-policyer og et forsøk på å påvirke.

Hvorfor investerer du spesielt i infrastruktur?

Våre kunder, inkludert Livselskapene i Storebrandkonsernet, ser i økende grad alternative investeringer som et spennende område. Dette gjelder private dept., Private Equity, eiendom og infrastruktur. Dette er ikke bare en trend i Norden, men også globalt. Bærekraftige investeringer er en annen sterk trend. Infrastruktur er en aktivaklasse som både har god langsiktig avkastning som en alternativ eiendel, og det er også lett å se hvordan det bidrar til den overgangen vi trenger til et bærekraftig samfunn. Kunder har vist stor interesse for infrastruktur både på grunn av avkastningsprofilen for denne typen eiendeler, og det klare bidraget til bærekraftig utvikling.

Er dette første gang Storebrand i det hele tatt investerer i infrastruktur som aktivaklasse? Har Storebrand investert i infrastruktur gjennom midler eller på noen annen måte før dette?

Storebrand har gjort noen mindre investeringer i infrastrukturfond tidligere, men dette er den første betydelige overgangen til aktivaklasse.

Kan du gi noen eksempler på hva det er du investerer i, og hvordan det påvirker samfunnet på en bærekraftig måte?

Vi har allerede gjort to investeringer. Den ene er en vindpark i USA, som produserer grønn energi til mer enn 110.000 husholdninger. Vi har også gjort en investering i Storbritannia som bidrar til elektrifisering av den engelske jernbanen gjennom å erstatte dieseldrevne tog med elektriske togsett.

tag_650x370

Er det et spesielt tema innen bærekraft som du investerer i med infrastrukturfondet?

Vi har helt klart en intensjon med å bidra reelt til det grønne skiftet, ref. eksemplene ovenfor. Hovedfokus vil være rettet mot investeringer som kan bidra til det grønne skiftet, som for eksempel også omfatter sol, biomasse samt overføring og lagring av energi.

Hvor vanlig er det i dag, eller kan man i dag, investere i ikke-bærekraftig infrastruktur? Hvor forsiktig bør du som investor være for å sørge for at det du investerer i faktisk er bærekraftig?

Det er nok ingen som i dag vil si at de investerer i uholdbar infrastruktur. Men en observasjon etter å ha vurdert ulike løsninger for infrastrukturinvesteringer er at det er svært mange forvaltere som ikke har en tilstrekkelig tydelig ESG-policy integrert i investeringsprosessen. Eller sagt på en annen måte, vi er tydeligere enn de fleste på dette området. Vi er svært opptatt av hvilke sektorer vi investerer innenfor, og vi gjør egen ESG «due diligence» på alle prosjekter før vi eventuelt investerer. Dersom ESG-kontroverser avdekkes vil det kunne stoppe enhver investering.

Hvem passer infrastrukturinvesteringer for?

Først og fremst skal man være svært tydelig på hva man legger i begrepet infrastruktur, dernest hvilket risikonivå man ønsker. Vårt utgangspunkt er at vi søker mest mulig stabile, langsiktige inntektsstrømmer, og at investeringene skal bidra til diversifisering inn i en totalportefølje. Typiske investorer for denne type infrastruktur er langsiktige med behov for en god kjerneportefølje innenfor infrastruktur så som Livselskaper, forvaltere av pensjonskapital og lignende.

Hvordan ser du for deg 2021, er det noen trend eller utvikling i alternative investeringer du ser?

Jeg forventer at dreiningen mot økt innslag av alternative investeringer i institusjonelle investeringsporteføljer vil fortsette fremover. Behovet for avkastning og krav til diversifisering gjør at dette er attraktive investeringer også fremover. Jeg forventer også at det vil bli større fokus på bærekraft også innenfor dette området fremover.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?