Published 26.09.2022 by Natalie Westermark

Åsa Wallenberg, administrerende direktør i Storebrand Fonder og fondssjef for Storebrand Asset Management

Forrige gang da jeg intervjuet deg i mai 2021, vi var midt i en pandemi. Mye har skjedd siden den gang, nye fond har sett dagens lys og en stor merkevareendring er gjennomført; svenske SPP Fonder har endret navn til Storebrand Fonder. Men til å begynne med, hvordan var det å komme tilbake etter pandemien til kontoret i våres, hva tar du med deg fra de to år siste årene?

Det var fantastisk å endelig kunne møtes igjen! Å møtes er så utrolig viktig både for bedriftskulturen og for de mer dyptgående strategiske samtalene som kreves når man skal flytte og bygge en vellykket bedrift.

Det jeg tar med meg, er fremfor alt hvor raskt vi tilpasset oss og fant oss selv i den nye virkeligheten. Jeg tror vi hadde en stor fordel av at vi er et så sterkt team, og at vi har veldig gode produkter. Alle var superfokuserte på at vi skulle fortsette å lykkes, og det gjorde vi virkelig, noe som blant annet viste seg i våre sterke flyter og at markedsandelen vår fortsetter å vokse gradvis.

I og med at vi er en nordisk organisasjon, var en positiv effekt at når det digitale fikk et kraftig trøkk fremover, ble den geografiske avstanden mindre og vi ble enda mer nordiske og jobbet enda mer på tvers av landegrensene.

Det vi jobber med nå er å bringe det beste fra før og etter pandemien og å finne en god balanse mellom den fysiske og den digitale måten å jobbe på.

Var det noe du utviklet som leder i løpet av denne tiden?

Tiden under pandemien stilte definitivt nye krav til lederskap. Når man ikke så hverandre naturlig på jobb og ikke hver dag, var det ikke like lett å se hvordan organisasjonen og ansatte hadde det, hvilke spørsmål de tenkte på og hvilke utfordringer de sto overfor. Jeg brukte en stor del av tiden min til korte og regelmessige avstemminger med flere ansatte og kollegaer for både å følge opp, men også fange opp tanker og ideer.

De uformelle kontaktene måtte formaliseres slik at ingen skulle gå tapt eller ideer gå tapt.

Forrige gang diskuterte vi den økte etterspørselen etter bærekraftige fond i Norden og resten av Europa. Er navneendringen til Storebrand Fonder en del av den flyttingen og ekspansjonen for fondsselskapet?

Navneendringen er definitivt en del av det. Siden Storebrand kjøpte svenske SPP i 2007, har fondsselskapet hatt en sterk vekstreise og mangedoblet den forvaltede kapitalen på det svenske markedet. I dag er Storebrand-konsernet den femte største kapitalforvalteren i Norden med over 1000 milliarder kroner i forvaltningskapital.

Navneendringen er en effekt av konsernets nordiske ekspansjon og skaper forutsetninger for økt etterspørsel etter våre midler også utenfor Sveriges grenser. Vi ser et stort potensial i en sterkere nordisk merkevare samtidig som vi bygger en lokal tilstedeværelse i markeder der vi er aktive. Vi har mye å vinne på å utnytte hverandre og få en tydeligere profil som leder innen bærekraft i Norden og internasjonalt. Vi er overbevist om at vi blir sterkere sammen.

Det har vært et volatilt marked siden sist, invasjonen av Ukraina, økt inflasjon og økte renter. Hvordan påvirkes du av det og etterspørselen etter ulike fondsprodukter, ser du en bevegelse mot en bestemt type fond generelt eller er investorene «fortsatt i båten»?

De siste seks månedene har unektelig vært dominert av Russlands invasjon av Ukraina og vi befinner oss fortsatt i en bekymringsfull og usikker situasjon. En konsekvens av både krigs- og pandemiårene er at prisene på blant annet energi og mat er presset opp. Høy inflasjon og raskt stigende renter rammer privatøkonomien hardt og ventes å dempe veksten de neste årene. Når en større del av inntektene nå tvinges til å gå til høyere utgifter, er det viktig å likevel prøve å fortsette å spare på lang sikt og bygge en buffer for uforutsette hendelser.

Vi har et bredt utvalg av fond som lar våre kunder omdisponere når det er nødvendig. Fondene våre skal ses på som byggeklosser hvor du som sparer enkelt kan sette sammen en portefølje som fungerer i ulike markedsklima. At midlene skal være bærekraftige er en selvfølge.

Til tross for de siste volatile markedene har Storebrand Fonder hatt et fantastisk halvår med markedets beste nettoinngang på 5,6 milliarder SEK akkumulert 2. kvartal, i et marked som i samme periode hadde netto utganger på vel 38 milliarder SEK (Fondbolagens Förening).

Spørsmålet om bærekraft er komplekst og må sees i et helhetlig perspektiv. Men hvis du skulle velge ut tre saker som er svært presserende når det gjelder utviklingen av bærekraftig kapitalforvaltning og dine fondsprodukter som du fokuserer på nå, hva er de?

Bærekraft er og må være komplekst og helhetlig. Alle bransjer har sine utfordringer innenfor E, S og G og må derfor ses i sin sammenheng og inkludere hele verdikjeden. Det er stadige dilemmaer som må håndteres og som noen ganger også kommer i konflikt med hverandre.

Samtidig ser vi at bærekraftsspørsmål utfordres, ikke minst fra et geopolitisk synspunkt, når risiko aktualiseres fra mange ulike perspektiver.

I disse tider er bærekraft kanskje viktigere enn noen gang og vi må ikke miste fokus. Det er ingen tvil om at bærekraftige fond har en viktig rolle å spille i den fortsatte klimaomstillingen. Det vil kreve sterke politiske beslutninger, men investorkollektivet har også en viktig rolle å spille i den overordnede ligningen og i samarbeid med andre.

Hvis jeg likevel skal velge, er klima og biologisk mangfold to helt sentrale spørsmål. Det tror jeg de fleste forstår etter sommerens hetebølger med vannmangel, branner og tap av biologisk mangfold som følge. Alvoret i å håndtere disse problemene kan ikke ha unngått noen. Når det er sagt, må sosiale spørsmål som menneskerettigheter ikke gå tapt, men fullt ut integreres i analysen.

Hvordan ser du på bevegelsen av kapital til bærekraftige investeringer, går det for sakte synes du? Og i så fall, hva tror du er den største grunnen til det? Hva kan du som finansaktør gjøre?

Det går absolutt for sakte, så vi må rett og slett fortsette å forkynne om viktigheten og også at bærekraftige investeringer skaper gode forutsetninger for en positiv verdiutvikling. En stor del av problemet er fortsatt at det er mistillit til oss som næring, men også at området er komplekst og ikke så svart eller hvitt som man skulle ønske.

Bølgen av standardisering og regulering som pågår i bransjen er nok et eksempel på hvor vanskelig det er å tydelig definere hva som er bærekraftig og at politiske interesser noen ganger får for mye innflytelse i prosessen over vitenskapelige fakta.

Som fondsselskap kan vi fortsette produktutviklingen, men også hele tiden evaluere og forbedre våre strategier og metoder for bærekraftige investeringer. Åpenhet er alfa og omega.

Utviklingen av en bærekraftig fremtid kan gå langsommere enn man ønsker, og eksterne faktorer prioriterer på topp. Den vanlige mann kan sikkert noen ganger føle seg håpløs fra visse avisoverskrifter. Men hvordan opprettholder du din fortsatte drivkraft for bærekraftspørsmål?

Jeg tror ikke det er noe alternativ, derav min overbevisning og min drivkraft for bærekraftspørsmål. Ny teknologi og industriell omstilling løser deler av problemet, men vi må alle bidra med atferdsendring. Det er ikke kunnskap som mangler, men snarere en iboende fornektelse av alvoret og at det faktisk også vil kreve noe av oss. Selvfølgelig kan det være at det er de som mangler kunnskapen, men da er det vår jobb å bidra med det vi kan for å øke den.

Du er leder for et stort utvalg av fond i flere land. Hvordan tror du etterspørselen etter bærekraftige fond vil se ut om 10 år?

Drømmen er at konseptet bærekraftige fond ikke skal eksistere, men at alle fond skal ta hensyn til bærekraft når de investerer, det skal være den generelle standarden og at man i stedet velger mellom ulike orienteringer og kategorier. Betydningen av å spare vil ikke minske og bevisstheten om hva man skal spare i vil øke. Fremtiden for fond som investerer smart ser lys ut.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?