Sterke markeder og økt bærekraftsfokus

I 2019 steg globale aksjemarkeder nærmere 30 prosent målt i norske kroner, mens Oslo Børs la på seg drøye 16 prosent. Det var tidvis store kursbevegelser i aksjemarkedene gjennom året, noe den eskalerende handelskonflikten mellom USA og Kina må ta mye av skylden for.

Published 09.01.2020 by Frode Aasen

Børsåret viste seg å bli et av de sterkeste siden årtusenskiftet, hvor særlig USA og Europa steg mye. Japan og resten av Asia endte noe lavere, men fortsatt bedre enn Oslo Børs.

 

Graf_børsen totalt 2019
Grafen viser utviklingen på Oslo Børs i 2019. Totalt steg hovedindeksen med 16,5 prosent.Bærekraftig fremgang

Investorer har i stadig sterkere grad fattet interesse for bærekraftige temaer og prosjekter. Fornybarsektoren på Oslo Børs steg hele 46 prosent, og ble med det nest beste delsektor etter helsesektoren som steg 50 prosent. Forbruksvarer ble svakeste delsektor med verdinedgang på seks prosent i 2019. Blant enkeltselskaper utmerket solenergiselskapet Scatec Solar seg, sammen med hydrogenselskapet NEL, panteselskapet Tomra og det færøyske fiskeoppdrettselskapet Bakkafrost. Dette er selskaper med produkter og løsninger som er godt tilpasset behovene for en mer bærekraftig fremtid, og de inngår i flere av Storebrands aksjefond. Det er mye som tyder på at pengeflyt i en mer bærekraftig retning vil fortsette i 2020, og endatil forsterkes, men det er også viktig å huske på at risikoen i disse selskapene har blitt høyere.


Høy fondsavkastning

Fjorårsutviklingen gjenspeiles også i fondenes avkastning, hvor Storebrand Vekst og Delphi Norge utmerket seg med en avkastning på mer enn 36 prosent. Også Storebrand Norge Fossilfri tilbakela et godt børsår med en verdistigning på mer enn 21 prosent. Et annet fossilfritt fond, Storebrand Global ESG Plus, utmerket seg blant Storebrands globale aksjefond med en verdioppgang på rundt 32 prosent. Sistnevnte fond forvaltes i tråd med nokså omfattende bærekraftskriterier, hvor blant annet investeringer innenfor energisektoren utelates.

 Her finner du avkastningsoversikt over alle fondene

 

Korreksjon, rentekutt og forsonende toner

Oppgangen i 2019 henger i første rekke sammen med korreksjonen i aksjemarkedet året før. En annen viktig driver bak oppturen i 2019 er sentralbankenes helomvending. Etter å ha hevet styringsrenten flere ganger, snudde plutselig den amerikanske sentralbanken i 2019 og kuttet renten tre ganger. Flere andre sentralbanker, deriblant EUs sentralbank, fulgte også etter med rentekutt. Til sist må nevnes at forhandlingene mellom USA og Kina har gått i riktig retning, og ved utgangen av 2019 tydet mye på at partene var i ferd med å begrave stridsøksen. Kina bekreftet også enighet om en ny handelsavtale. 

Veksten fortsetter

Global BNP-vekst i 2019 ser ut til å lande et sted mellom 2,5 og 3 prosent, og det forventes noe svakere vekst i 2020, drevet av antakelser om lavere vekst i industrilandene. I fremvoksende økonomier er det ventet høyere vekst, spesielt for India, Brasil og Russland. Selv med lavere vekstforventninger samlet sett, holder veksten i verdensøkonomien stand.

I Norge har makro utviklet seg omtrent som ventet og i tråd med Norges Bank sine anslag. Oljeinvesteringer har bidratt svært positivt gjennom 2019, men bidraget herfra kommer til å bli lavere de neste par årene. Det kom derfor ikke som en overraskelse at Norges Bank både holdt styringsrenten uendret, og rentebanen bortimot uendret ved rentemøtet i desember. Rentebanen signaliserer nå at styringsrenten trolig vil bli liggende uforandret på 1,5 prosent de neste par årene.

 

Utsikter

2020 startet med uro rundt Iran og USA, noe som ga et løft i oljeprisen. Børsåret vil trolig by på nye overraskelser og svingninger, men avkastningsforventningene for dette året bør trolig dempes noe etter oppturen i 2019. Samtidig fremstår stadig aksjer som det beste alternativet.

Verdiurvikling 2019
Valuta 2019

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Investere i våre fond?

Privatkunder får hjelp ved å kontakte vårt kundesenter

Institusjonelle kunder får hjelp av våre kundeansvarlige


Fant du det du lette etter?