100 milliarder i fossilfrie fond

Tre nye fond har blitt fossilfrie, og i september ble en milepæl nådd. Total forvaltningskapital i fossilfrie fond er nå på over 100 milliarder kroner.

Published 07.11.2019 by Caroline Sesvold Tørring

BardB

De 100 milliardene tilsvarer over 13 prosent av den totale forvaltningskapitalen, som ved utgangen av september var på 786 milliarder kroner. Hele syv av Storebrands norske fond er nå fossilfrie, i tillegg tilbys det 12 fossilfrie fond i Sverige under Storebrands datterselskap, SPP Fonder.

Tre nye fond

I september ble tre av Storebrands rentefond fossilfrie, og dermed tilbyr Storebrand fossilfrie aksjefond, både aktive og indeksnære, og rentefond.

Kundeetterspørsel

For litt over tre år siden lanserte Storebrand sitt første fossilfrie fond i Sverige etter konkrete henvendelser fra kunder da flere institusjonelle investorer ønsket å redusere sitt CO2-avtrykk.

– Det var mange svenske institusjoner som etterspurte fossilfrie fond: Stockholm by, noen universiteter, offentlige institusjoner, miljøorganisasjoner, og andre som hadde klart satt seg som mål om å ha fossilfrie investeringer, forteller Bård Bringedal, leder for aksjeforvaltningen i Storebrand Asset Management.

Men i ordets ytterste tolkning vil så å si ingen varer i verden være helt fossilfrie. Alt er avhengig av fossile kilder for å produseres.

– Vi samlet alle svenske institusjoner som var interessert i fossilfrie fond i samme rom og ble enige om én definisjon. Den svenske standarden vi laget, inneholder både direkte utelukkelser av selskaper som bruker fossil energi og selskaper som har store karbonreserver, sier Bringedal.

Det første steget var å kaste ut energiselskaper og strømprodusenter som har inntekten sin fra kull, olje og gass. Fondsselskapenes forening i Sverige hadde allerede satt en grense på fem prosent som var godt nok for å kalle seg «fri». De bevisste svenske institusjonene var enige i denne definisjonen, og vi utelukket derfor alle selskaper som fikk over fem prosent av inntektene fra fossile kilder.

– Deretter var det bare å gå videre til deler av gruvedrift, kjemikalieindustri og byggematerialer, og transportselskaper, som for eksempel flyselskaper og industri, som krever fossil energi. I tillegg utelukket vi de 200 selskapene i verden med størst karbonreserver. Når mange selskaper utelukkes, prøver vi å erstatte disse med selskaper som finansielt likner på de vi luket bort, forklarer Bringedal.

Fossilfrie fond

Fondstype

Storebrand Norge Fossilfri Norsk aktivt aksjefond
Storebrand Global Solutions Global aktivt aksjefond
Storebrand Global ESG Plus Global indeksnært aksjefond
Storebrand Likviditet Norsk rentefond
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 Norsk rentefond
Storebrand Global Obligasjon Globalt rentefond
Storebrand Global Kreditt IG Globalt rentefond


Må erstattes

Flere av Storebrands fossilfrie fond kaller vi indeksnære fond. Det er et indeksfond, men i og med at en del selskaper utelukkes fra investeringsuniverset, kaller vi det indeksnært. I for eksempel fondet Storebrand Global ESG Plus, erstattes selskapene som utelukkes med selskaper som er best på bærekraft. Dette gjøres ved å investere i de selskapene som skårer høyt på bærekraft i våre ratinger, samt selskaper som er godt posisjonert for å nå FNs bærekraftsmål. Dette er selskaper vi kaller for løsningsselskaper. Dette gjøres uten at fondets finansielle egenskaper endres vesentlig.


Hvorfor er ikke alle fondene fossilfrie?

Selv om en milepæl ble nådd i september med 100 milliarder inn i fossilfrie investeringer, er over 680  milliarder kroner ikke i fossilfrie fond.

– Vi er fortsatt avhengig av fossil energi, men det pågår en nyttig og nødvendig omstilling for å bli mindre avhengig av fossile energikilder. Her spiller investeringer en nøkkelrolle, forteller Bringedal.

Storebrand har satt som mål å være ute av kull innen 2026. Les mer her

Fossilfritt i pensjonen

En del av de 100 milliardene er konserninterne penger. Det vil si at det er Storebrand selv som har investert i disse fondene i Storebrands pensjonsprofiler.

– Dermed har Storebrands 700.000 norske pensjonskunder automatisk fått de fossilfrie fondene i sine pensjonsprofiler. Dette er en del av Storebrands strategi, nemlig å flytte egen kapital til produkter med lavere karbonfotavtrykk, påpeker Bringedal.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?