Indeksnære aksjefond

Våre indeksfond skiller seg fra konkurrentene. Vi utelukker selskaper som bryter med Storebrands standard for bærekraftige investeringer. Likevel følges indeksene tett.

Investeringsprosessen i indeksnære fond

Forvaltning av indeksnære aksjefond innebærer at fondet skal oppnå omtrent samme avkastnings- og risikoegenskaper som referanseindeksen – på en kostnadseffektiv måte. For oss handler det også om noe mer. Til grunn for vår indeksforvaltning ligger nemlig Storebrands standard for bærekraftige investeringer.
 

Bærekraftig

Gjennom Storebrands standard for bærekraftige investeringer, utelukkes enkelte selskaper fra vårt investeringsunivers. Standarden innebærer blant annet at vi avstår fra å investere i selskaper som bryter med menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, korrupsjon, alvorlig klima– og miljøskade, kontroversielle våpen, produksjon av tobakk og selskaper med lav bærekraftsrating.

Selskaper som utelukkes fra investeringsuniverset, erstattes med økt aksjevekting i selskaper med samme profil og risikoegenskaper. På denne måten minimeres fondenes avvik fra referanseindeksene.
 

Forvalterteamet

Teamet for indeksforvaltning består av fire personer, og dette er de samme personene som også utfører vår faktorforvaltning. Felles for de fire forvalterne, er at de har en omfattende kvantitativ utdanning, samt mye erfaring med styring av brede porteføljer og kontinuerlige porteføljetilpasninger.
 

Plus-fond fra Sverige

Som eier av fondsselskapet Storebrand Fonder AB i Sverige, tilbyr vi også de indeksnære fondene Storebrand Global Plus og Storebrand Tillväxtmarknad Plus til våre institusjonelle kunder i Norge. Begge fondene har ekstra fokus på selskaper med høy bærekraftscore og er fossilfrie. Også her jobber vi aktivt med å minimere avvikene fra referanseindeksene som fondene måles mot.
 

Dame med telefon

Investere i våre aksjefond?


Privatkunder får hjelp ved å kontakte vårt kundesenter

Institusjonelle kunder får hjelp av våre kundeansvarlige

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?