Beholdningsoversikt

Beholdningsoversikten er en samlet oversikt over bevegelser på din pensjonskonto for siste periode. Den viser også markedsverdien på pensjonspengene dine og hvilke fond pengene er investert i.

Har du spørsmål knyttet til beholdningsoversikten?

Nedenfor ser du hva andre kunder lurer på og svarene vi gir dem.

Hvis du har andre spørsmål eller trenger mer informasjon, kan du gjerne kontakte kundesenteret vårt på telefon 22 31 20 00.

 • add Hva er en beholdningsoversikt?

  Beholdningsoversikten er en samlet oversikt over bevegelser på din pensjonskonto for siste periode. Den viser også markedsverdien på pensjonspengene og hvilke fond pengene er investert i.

 • add Hvordan finner jeg ut hva jeg får i pensjon?

  I oversikten Smart pensjon får du full oversikt over hva du får i pensjon fra folketrygd og arbeidsgiverne dine. Her finner du også mye annen nyttig informasjon. Les mer og logg inn på Smart pensjon

 • add Kan jeg ta ut pensjonspengene nå?

  Slik regelverket er i dag kan du tidligst ta ut pensjon fra arbeidsgiver ved fylte 62 år. Har du pensjon i Storebrand, mottar du et brev fra oss et par måneder før du kan starte uttak. Kontakt oss gjerne på telefon når du fyller 55 år, slik at vi kan hjelpe deg med planlegging av uttaket. Husk at det er mange ulike måter du kan ta ut pensjonen din på. Vår jobb er å hjelpe deg med å finne den aller beste for deg.

  Tjenesten Smart pensjon

  Smart pensjon er en tjeneste som gir deg full oversikt og kontroll over pensjonen din. Hvis du logger deg inn, kan du beregne hva du kan forvente å få i pensjon ved ulike aldere, hvor mye du faktisk trenger og hva du kan gjøre for å få den pensjonstilværelsen du ønsker deg.  Les mer om Smart pensjon-tjenesten

 • add Hva er egen pensjonskonto?

  Egen pensjonskonto ble innført i januar 2021. På denne kontoen samles innskuddspensjonen din automatisk – både fra nåværende og tidligere arbeidsgivere. Målet med egen pensjonskonto er at du skal få bedre oversikt og mer pensjon. Les mer om egen pensjonskonto.

 • add Hva er et pensjonskapitalbevis?

  Pensjonskapitalbevis er oppspart pensjon som du har fått fra en tidligere arbeidsgiver med innskuddspensjon. Det blir også utstedt pensjonskapitalbevis når man starter utbetaling fra en innskuddspensjonsordning. Les mer om pensjonskapitabevis.

 • add Hva er fripolise med investeringsvalg?

  Fripolise med investeringsvalg er oppspart pensjon uten avkastningsgaranti. Du kan selv bestemme hvordan midlene i fripolisen skal forvaltes. Du får muligheten til bedre avkastning og dermed høyere pensjon. Avkastningen kan også bli lavere enn den garanterte du har i den ordinære fripolisen. Les mer om fripolise med investeringsvalg

 • add Hva er Egen pensjonskonto fleksibel?

  Hvis du ønsker en annen pensjonsleverandør, eller en annen forvaltning av pensjonspengene enn det arbeidsgiveren din har valgt, er Egen pensjonskonto fleksibel den riktige løsningen for deg. Les mer om Egen pensjonskonto fleksibel.

 • add Hva er en fripolise?

  Fripolise er oppspart pensjon som du har fått fra en tidligere arbeidsgiver med ytelsespensjon. Du kan også ha en fripolise hvis arbeidsgiveren din har endret pensjonsordningen for de ansatte. Storebrand garanterer deg en fast rente på fripolisen din hvert år. Den garanterte renten sikrer at vi kan betale ut den pensjonen som står i kontoutskriften.

 • add Hva er et forsikringsbevis?

  Et forsikringsbevis beskriver hvor mye din arbeidsgiver sparer til deg i pensjon hvert år. I tillegg gir den deg oversikt over hvilke forsikringsdekninger du har via arbeidsgiveren din.

  Hvis du kun mottar et forsikringsbevis uten en tilhørende beholdningsoversikt, kan det bety at du har valgt en annen pensjonsleverandør enn Storebrand til å forvalte din egen pensjonskonto. Du må da kontakte din pensjonsleverandør for å få oversikt over pensjonsbeholdningen din. Selv om  pensjonsbeholdningen din ligger hos en annen pensjonsleverandør, vil du i forsikringsbeviset få oversikt over hvor mye arbeidsgiveren din sparer til deg i pensjon hvert år. Forsikringsdekningene du har gjennom jobben er fortsatt en del av pensjonsordningen du opprinnelig hadde i Storebrand.

 • add Hvordan endrer jeg spareprofil på pensjonen min?

  Logg inn på dine personlige sider her på storebrand.no. Finn den aktuelle avtalen og «Endre spareprofil eller fond». Fondsbyttene er gratis og utløser ingen skatt.

 • add Tar arbeidsgiver penger fra lønnen min og sparer til pensjon?

  Enkelte bedrifter trekker medlemstilskudd fra lønn som dekker deler av pensjonssparingen. Dette vil fremkomme i arbeidsavtalen mellom deg og din arbeidsgiver.

 • add Har alle tjenestepensjon fra arbeidsgiver?

  Ja, loven setter minstekrav til tjenestepensjoner i arbeidsforhold. Det innebærer at arbeidsgivere må ha en pensjonsordning. Sparebeløpet i en innskuddsbasert pensjonsordning skal utgjøre minst 2 prosent av lønn under 12 G (G=folketrygdens grunnbeløp).

 • add Hvilke typer tjenestepensjonsordninger finnes?

  Man kan dele tjenestepensjonsordningene inn i to hovedkategorier avhengig av hvem arbeidsgiveren din er – offentlig eller privat.

  Jobber du i privat sektor har du enten en innskuddspensjon, ytelsespensjon eller en hybridpensjon.

  Innskuddspensjon
  Innskuddspensjon er en avtale hvor din arbeidsgiver setter inn en fast prosent av lønnen din på en pensjonskonto hver måned. Det er du selv som bestemmer hvordan disse pengene skal investeres. Størrelsen på den endelig pensjonen avhenger av hvor mye som er spart og avkastningen på pengene.

  Ytelsespensjon
  Ytelsespensjon, sammen med en beregnet folketrygd, garanterer deg en viss prosentdel av sluttlønnen din når du går av med pensjon. Vanligvis utgjøre dette, til sammen, 66 prosent av grunnlønnen, men det kan variere fra avtale til avtale. Overtid, godtgjørelser og andre individuelle forhold medregnes ikke.

  Hybridpensjon
  Hybridpensjon er en avtale hvor din arbeidsgiver setter inn en fast prosent av lønnen din på en pensjonskonto hver måned. Arbeidsgiver kan velge om alle ansatte skal ha Hybrid med garanti eller Hybrid med investeringsvalg. Dersom din arbeidsgiver har valgt Hybrid med garanti forvaltes pensjonsmidlene i en bestemt spareprofil hvor du er sikret mot negativ verdiutvikling. Dersom din arbeidsgiver har valgt hybrid med investeringsvalg er det du selv som bestemmer hvordan pensjonen skal investeres. Størrelsen på den endelig pensjonen avhenger av hvor mye som er spart og avkastningen på pengene. Det er din arbeidsgiver som betaler alle kostnadene både i spare- og utbetalingsperioden.

  Offentlig tjenestepensjon
  Tjenestepensjonsordningen for ansatte som jobber i stat eller kommune, ble endret med virkning fra 1. januar 2020.

  Jobber du i stat eller kommune, og er født i 1962 eller tidligere, er du omfattet av en tjenestepensjonsordning som i utgangspunktet skal sikre deg en livsvarig pensjon fra 67 år på 66 prosent av sluttlønn, dette forutsetter at du har full opptjening og inkluderer alderspensjon fra folketrygden. Imidlertid vil utbetalt pensjon kunne avvike fra nevnte pensjonsprosent som følge av at det er innført levealdersjustering som tar hensyn til at forventet levealder øker, samt at det er innført mulighet for å starte uttak av alderspensjon fra folketrygden fra 62 år.  

  Jobber du i stat eller kommune, og er født i 1963 eller senere, er du omfattet av den nye tjenestepensjonsordningen som gjelder fra 1. januar 2020. I den nye tjenestepensjonsordningen setter din arbeidsgiver inn en fast prosent av lønnen din på en pensjonskonto.  Ved uttak blir det utbetalt en livsvarig pensjon beregnet ut fra opptjent pensjonsbeholdning dividert med din forventede gjenstående levetid i henhold til reglene i folketrygden.  
   

 • add Hva skjer med pensjonen ved dødsfall?

  Folketrygden
  Dine pensjonsrettigheter blir ikke overført til dine etterlatte, men din eventuelle gjenlevende ektefelle kan få en viss gjenlevendepensjon. Les mer på NAV.no.

  Barn under 18 år som har mistet en eller begge foreldrene vil få en viss barnepensjon, som skal sikre barnet inntekt til livsopphold. Les mer på nav.no/barnepensjon

  Tjenestepensjon
  For tjenestepensjon i offentlig og privat sektor er det pensjonsavtalen til arbeidsgiveren som regulerer eventuell utbetaling av etterlattepensjon og barnepensjon. Her er det ulike ordninger og dekninger.

 • add Jeg bor i utlandet og har ikke tenkt å flytte tilbake til Norge — hva gjør jeg?

  Dersom du er norsk statsborger er det ikke muligheter for å få pengene utbetalt eller overført til et forsikringsselskap i landet der du bor. Utenlandske statsborgere som har hatt bopel i Norge i mindre enn tre år ved opphør av medlemskapet, og som deretter bosetter seg i utlandet, kan benytte opptjent pensjonskapital til å sikre rett til pensjon i institusjon som ikke er etablert i Norge.

 • add Hvor mye bør jeg ha i samlet pensjon?

  Ønsker du leve som da du jobbet, bør ha en samlet pensjon som tilsvarer 80 prosent av tidligere lønn. Pensjonister betaler litt lavere skatt enn yrkesaktive og har litt lavere utgifter, og mange klarer seg med litt mindre.


Fant du det du lette etter?