Offentlig pensjon for deg som er født mellom 1954 og 1962

Året du er født har betydning for hvilke regler som gjelder i en offentlig tjenestepensjon. Du som er født mellom 1954 og 1962, omfattes av regler som gjør at du beholder offentlig tjenestepensjon fra den gamle bruttoordningen.

Ny regler fra 1. januar 2020

1. januar 2020 ble det innført nye regler for opptjening av alderspensjon i offentlige tjenestepensjonsordninger. Du som er født i 1962 eller tidligere tjener opp pensjon etter de gamle reglene. I denne ordningen utgjør pensjonen 66 prosent av pensjonsgrunnlaget, vanligvis lønnen din, med et fradrag hvis du mottar andre pensjons- og trygdeytelser (såkalt samordning).

Hovedregelen er at du kan ta ut alderspensjon fra måneden etter at du er fylt 67 år. Da må du også søke alderspensjon fra folketrygden (NAV), hvis du ikke allerede har tatt den ut. Det samme gjelder når du går over fra AFP eller alderspensjon ved særaldersgrense.

Samordningen med folketrygden skjer når alderspensjonen tas ut fra 67 år eller senere. Hvis du ønsker å jobbe etter 67 år, anbefaler vi at du får beregnet hva dette vil bety for pensjonsutbetalingen din. I noen tilfeller kan dette gjøre at du får mindre fra tjenestepensjonsordningen din, fordi du øker opptjeningen i folketrygden. Derfor bør du kjenne til hvordan dette slår ut for deg.

Få oversikt over pensjonen din

Logg inn på Smart pensjon og se hvor din pensjon kommer fra, hvor mye du kan forvente å få og hva du kan gjøre for å få den pensjons­tilværelsen du ønsker deg.

Beregninger av endelig pensjonsbeløp

Mange beregninger må til for å komme fram til det endelige beløpet du får i alderspensjon fra pensjonsordningen. De enkelte elementene i beregningen kan du leses mer om her:


Beregning av bruttopensjon

Bruttopensjonen skal utgjøre 66 prosent av pensjonsgrunnlaget, dvs. lønn opp til 12 G. (G = grunnbeløp i folketrygden) Hvis du ikke har 30 års tjenestetid i en slik pensjonsordning, blir pensjonen redusert. 


Samordning med folketrygdens alderspensjon

Samordningsloven regulerer hvor mye samlet pensjon du kan få samtidig fra to eller flere pensjons- og trygdeordninger. Dette har særlig praktisk betydning når du har rett til pensjon fra folketrygden og en offentlig tjenestepensjonsordning. Pensjonen fra folketrygden utbetales i sin helhet, mens pensjonen fra tjenestepensjonsordningen reduseres.

Selv om du som er født mellom 1954 og 1962 omfattes av den gamle tjenestepensjonsordningen, vil du tjene opp alderspensjon i folketrygden delvis basert på gamle og delvis på nye regler.  

Samordningsreglene omfatter derfor samordning både med ny og gammel opptjent alderspensjon i folketrygden. 


Levealdersjustering

Den opptjente pensjonen din skal fordeles på den forventede levetiden for årskullet ditt. Dette kalles levealdersjustering. Både bruttopensjonen og samordningsfradragene blir levealdersjustert.

Alderspensjonen fra pensjonsordningen blir levealdersjustert tidligst fra fylte 67 år. Dette gjelder også dersom det er utbetalt alderspensjon fra et tidligere tidspunkt.

Du kan altså jobbe lengre enn tidligere årskull før tjenestepensjonen blir redusert.


Individuell garanti

Levealdersjusteringen kan føre til at du får mindre enn 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. Hvis du er født i 1958 eller tidligere, har du en individuell garanti som likevel sikrer deg 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ved fylte 67 år og etter 30 års opptjening.

Forutsetningene for å få denne garantien er at du

  • tar ut tjenestepensjonen og folketrygden samtidig ved 67 år eller senere.
  • har 30 års opptjening i 100 prosent stilling.

Dersom du tar ut alderspensjon i folketrygden før 67 år, kan samlet alderspensjon bli lavere enn det garanterte nivået, og vil ikke være omfattet av reglene for individuell garanti.

Har du ikke 30 års opptjening i 100 prosent stilling, vil det være en forholdsmessig garanti.

Du som er født mellom 1959 og 1962 får også en individuell garanti. For disse årskullene vil garantitillegget bli avkortet i forhold til opptjeningstid før 2011. Garantitillegget trappes gradvis ned 10 prosent pr. årskull. Dermed kan man si at levealdersjusteringen slår inn for deg som er født mellom 1959 og 1962, men svakere enn det som ville vært full levealdersjustering.


Fant du det du lette etter?