Offentlig pensjon: Hva skjer hvis du blir ufør?

Uførepensjon bidrar til å gi deg økonomisk trygghet hvis du blir helt eller delvis arbeidsufør. 

Hvem kan søke uførepensjon?

Rett til uførepensjon/midlertidig uførepensjon inntrer tidligst fra det tidspunktet din rett til sykepenger opphører.

 • Inntekten din må være redusert med minst 20 prosent for å ha rett til uførepensjon. 
 • En betingelse for å få uførepensjon/midlertidig uførepensjon er at du er innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV, som administrerer folketrygden. 

Dersom du ikke har rett på ytelser knyttet til uførhet fra NAV, kan du likevel ha rett til uførepensjon fra Storebrand. Vi vil i disse tilfellene gjennomføre en selvstendig medisinsk vurdering.

Les mer om reglene for sykepenger på NAV.

Slik søker du:

 • Hvis din nåværende arbeidsgiver har en pensjonsavtale i Storebrand, må du ta kontakt med arbeidsgiveren din. 
 • Når vi har mottatt melding om sykdom fra arbeidsgiveren din, vil du få tilsendt et elektronisk søknadsskjema på e-post fra Storebrand. 
 • Er du tidligere ansatt hos en arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjonsordning i Storebrand, kan du logge deg inn med BankID og søke her.
 • Dersom du har vært tilknyttet andre offentlige tjenestepensjonsordninger etter Storebrand, skal du søke der du sist var medlem.

Etteroppgjør for uførepensjon

Etteroppgjøret baseres på utbetalt pensjon og inntekt i det aktuelle kalenderåret. Hvis det ikke er utbetalt uførepensjon gjennom hele året, tar etteroppgjøret utgangspunkt i perioden hvor det er utbetalt uførepensjon, og inntekten i samme periode.

Utbetalingen av uførepensjonen opphører når du tjener 80 prosent eller mer av den inntekten du hadde før du ble arbeidsufør. For å sikre at du får riktig utbetaling av uførepensjon, må du holde Storebrand orientert om endringer i inntekten din.

Etteroppgjøret er objektivt – det vil si at det ikke vurderes om det er noen sin skyld at en feilutbetaling har skjedd.

Uførepensjon og skatt

Opplysninger om skattetrekk blir innhentet fra Skatteetaten. Hvis vi ikke får opplysninger om skattetrekket ditt automatisk, blir det trukket 50 prosent skatt på uførepensjon.

Uførepensjon skattes som lønnsinntekt. Hvis du vil endre skattetrekket ditt, må du kontakte Skatteetaten.

Skattetrekk på etterbetaling

På etterbetaling av pensjon som gjelder inneværende år, trekkes det samme skattetrekk som på skattekortet ditt. Hvis etterbetalingen gjelder tidligere år, trekkes det 44 prosent skatt. Les mer om dette her.

Ofte stilte spørsmål

 • add Hvordan beregnes uførepensjon?

  Uførepensjonen beregnes ut fra et pensjonsgrunnlag som fastsettes basert på lønnen på starttidspunktet for pensjonen. Tjenestetiden beregnes frem til aldersgrensen for stillingen, men maks til 67 år. Som hovedregel får du uførepensjon etter den stillingsprosenten du hadde da du ble sykemeldt.

  Beregningen av uførepensjonen er summen av

  • 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp (G), men likevel ikke mer enn 6 prosent av pensjonsgrunnlaget
  • 3 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 ganger grunnbeløpet
  • 69 prosent av pensjonsgrunnlaget mellom 6 og 12 ganger grunnbeløpet

  ​​​Hvis du ikke får arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV, får du

  • 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp (G), men likevel ikke mer enn 6 prosent av pensjonsgrunnlaget
  • 69 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 12 ganger grunnbeløpet

  Ved delvis arbeidsuførhet får du uførepensjon i forhold til graden av uførhet til enhver tid.

 • add Hva kan begrense retten til uførepensjon?

  Du har ikke rett til uførepensjon hvis du i løpet av de to første årene etter at du ble innmeldt i Storebrand blir ufør på grunn av sykdom som du led av eller hadde symptomer på da du ble innmeldt, og som det må antas at du kjente til. 

  Det samme gjelder dersom du i løpet av de to siste årene har økt stillingsprosenten din. Det kan likevel gis hel eller delvis pensjon når særlige grunner taler for det. 

 • add Hvor lenge utbetales uførepensjon?

  Uførepensjon utbetales til fylte 67 år eller fram til aldersgrensen for stillingen du har hatt.

 • add Kan jeg få tillegg i utbetalingen når jeg har barn?

  Forsørger du barn under 18 år får du et barnetillegg, som for hvert barn utgjør 4 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Samlet barnetillegg kan likevel ikke overstige et beløp tilsvarende 12 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Barnetillegget reduseres forholdsmessig hvis pensjonen er beregnet etter redusert tjenestetid eller uføregrad, og utbetales til og med måneden barnet fyller 18 år.

 • add Har du tidligere hatt jobb med offentlig tjenestepensjonsordning?

  Hvis du tidligere har vært ansatt hos en arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjonsordning i Storebrand, kan du ha rett på pensjon. For å ha rett på uførepensjon må du oppfylle disse vilkårene: 

  • være innvilget uføretrygd fra NAV
  • ha minst tre års samlet medlemstid i offentlige tjenestepensjonsordninger

  Hvis du har vært medlem i flere offentlige tjenestepensjonsordninger, skal du søke om pensjon fra ordningen du sist var medlem i. 

 • add Hva er uførefellen?

  Hvis du mottar uførepensjon fra Storebrand uten at du får arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd fra NAV, kan det påvirke din fremtidige pensjon fra NAV. Hvis du senere blir mer ufør, kan beregningsgrunnlaget for ytelsen fra NAV bli lavere. Det kan også påvirke beregningsgrunnlaget for fremtidig alderspensjon fra NAV. Det er kun pensjonsgivende inntekt, ikke selve pensjonsutbetalingen, som blir tatt med når NAV beregner en eventuell senere AAP, uføretrygd eller alderspensjon. Uførepensjon fra Storebrand uten at du får AAP eller uføretrygd fra NAV er ikke pensjonsgivende inntekt i NAV.

 • add Kan jeg jobbe ved siden av uførepensjon?

  Ved innvilgelse av uførepensjon/midlertidig uførepensjon fra Storebrand, vil du få beregnet en inntektsgrense. Inntektsgrensen angir hvor mye du kan tjene ved siden av uførepensjonen før pensjonen reduseres. Dersom inntektsgrensen din er 0 kroner, vil all inntekt føre til reduksjon i uførepensjonen.

  Selv om uførepensjonen din reduseres som følge av inntekt, vil du som hovedregel alltid komme best ut økonomisk ved å jobbe så mye som det er helsemessig mulig.

  Du melder fra om endret inntekt her.

  Eksempel på inntektsredusert uførepensjon

  Du har et pensjonsgrunnlag i både Storebrand og NAV på 400 000 kroner. Dersom du ikke har arbeidsinntekt, vil du motta dette ved 100 prosent uførhet:

  Årlig uførepensjon fra Storebrand400 000 kroner x 9%= 36 000 kroner
  Årlig uførepensjon fra NAV400 000 kroner x 66%= 264 000 kroner
  Samlet uførepensjon36 000 kroner + 264 000 kroner= 300 000 kroner

   

  Dersom du får en inntekt på 200 000 kroner, vil uførepensjonen din reduseres med de samme prosentsatsene som uførepensjonen er beregnet etter. Redusert uførepensjon vil da bli:

  I Storebrand200 000 kroner x 9%= 18 000 kroner
  I NAV200 000 kroner x 66%= 132 000 kroner
  Samlet reduksjon18 000 kroner + 132 000 kroner= 150 000 kroner
  Samlet pensjon fra Storebrand og NAV300 000 kroner - 150 000 kroner= 150 000 kroner
  Lønn og redusert pensjon150 000 kroner + 200 000 kroner= 350 000 kroner

   

  Det vil bli foretatt et årlig etteroppgjør når de endelige inntektsopplysningene foreligger fra Skatteetaten. Dersom det er utbetalt for lite eller for mye uførepensjon i løpet av et skatteår, vil dette bli etterbetalt eller krevd tilbake.

 • add Hvordan beregnes etteroppgjøret for uførepensjon?

  Storebrand innhenter opplysninger fra Skatteetaten om skatteoppgjøret som viser inntekten din for gjeldende år. Basert på disse tallene foretar vi en ny beregning av hva som skulle vært utbetalt i uførepensjon for samme periode i forhold til hva som faktisk er utbetalt.

  I utgangspunktet skal all pensjonsgivende inntekt inngå i etteroppgjøret.

  Det gjelder blant annet

  • arbeidsinntekt fra privat eller offentlig sektor
  • næringsinntekt
  • styrehonorarer
  • honorarer fra ulike tillitsverv
  • feriepenger opptjent fra arbeid utført etter at du tok ut hel eller delvis uførepensjon

  Inntekt som skal holdes utenfor beregningen er

  • arbeidsinntekt før du fikk innvilget uførepensjon (inkludert feriepenger) 
  • arbeidsavklaringspenger og uføretrygd i folketrygden 
  • stønad til enslig mor eller far fra NAV 
     

  Inntekt som er tjent opp før du fikk innvilget uførepensjon, men som er utbetalt etterpå, kan holdes utenfor etteroppgjøret. Du må da sende oss dokumentasjon på denne inntekten.

  Vi gjør oppmerksom på at din pensjonsgivende inntekt fastsettes av Skatteetaten. Har du spørsmål om din pensjonsgivende inntekt som er blitt lagt til grunn i etteroppgjøret, må du kontakte Skatteetaten.

  Hvis du mener at etteroppgjøret er feil, har du anledning til å klage på vedtaket eller anke til Trygderetten. 

  Opplysninger som kan føre til at etteroppgjøret skal justeres kan være

  • lønnsøkning
  • hvis skatteoppgjøret er endret
  • hvis du har mottatt foreldrepenger beregnet etter arbeidsavklaringspenger
 • add Hvordan kan jeg klage på vedtaket?

  Dersom du mener noen av opplysningene er feil eller mangelfulle, kan du sende inn en skriftlig klage med begrunnelse og eventuell dokumentasjon. Fristen for å klage er seks uker fra du mottok vedtaket.

  Når vi har mottatt klagen, vil vi se på saken på nytt. Du vil få et skriftlig svar så fort klagen er behandlet.

  Du kan sende oss klagen via sikker e-post eller til:

  Storebrand Livsforsikring AS
  Oppgjør Offentlig
  Postboks 500
  1327 Lysaker

 • add Hva må en anke inneholde?

  Hvis du ønsker at en uavhengig instans skal vurdere saken på nytt, har du mulighet til å anke til Trygderetten. Fristen for å anke er seks uker fra du mottok vedtaket. Anken må være skriftlig og inneholde følgende:

  • fullt navn og fødselsnummer
  • hvilket vedtak du anker
  • at det er en anke til Trygderetten
  • opplysninger om hva du mener er feil og hvorfor
  • eventuelle opplysninger som kan ha betydning

  Anken sendes til:

  Storebrand Livsforsikring AS
  Oppgjør Offentlig
  Postboks 500
  1327 Lysaker

  Storebrand vil først vurdere om vedtaket skal omgjøres som følge av opplysningene og begrunnelsen du har gitt oss. Ved en omgjøring vil du motta et nytt vedtak og saken vil ikke bli sendt til Trygderetten. Dersom Storebrand opprettholder vedtaket, vil saken oversendes til Trygderetten. Du vil motta svar fra Trygderetten når de har behandlet anken.

 • add Vedtekter for offentlig tjenestepensjon

  Fra 01.01.20 ble Pensjonsbestemmelser i KS’ tariffområde samlet i den sentrale generelle særavtale SGS 2020 Pensjonsordninger, også kalt SGS 2020. Pensjonsbestemmelsene, som tidligere var en del av Hovedtariffavtalen innen KS’ sektor, ble flyttet til SGS 2020. I tillegg inneholder SGS 2020 nye bestemmelser om pensjonsordninger for arbeidstakere født i 1963 og senere. Les mer om dette i SGS 2020.

Få oversikt over pensjonen din

Her kan du se hvor din pensjon kommer fra, hvor mye du kan forvente å få og hva du kan gjøre for å få den pensjonstilværelsen du ønsker deg.


Fant du det du lette etter?