Hva er offentlig AFP?

Det er lett å bli forvirret om hva avtalefestet pensjon (AFP) er, fordi det er tre ordninger som bruker samme navn. I offentlig sektor er AFP en tidligpensjonsordning for deg mellom 62 og 67 år.

De tre ordningene som kalles AFP:

 1. En AFP-ordning for de som jobber i bedrifter i privat sektor med tariffavtale
 2. En AFP-ordning for offentlig ansatte født i 1962 eller tidligere
 3. En AFP-ordning for offentlig ansatte født i 1963 eller senere

Er du kommunalt ansatt, er du omfattet av en av de to offentlige AFP-ordningene, avhengig av når du er født. De offentlige AFP-ordningene er svært forskjellige.

Dersom du har en stilling med særaldersgrense, vanligvis 60 eller 65 år, kan du ta ut vanlig alderspensjon istedenfor AFP når du når denne alderen.

Få oversikt over pensjonen din

Logg inn på Smart pensjon og se hvor din pensjon kommer fra, hvor mye du kan forvente å få og hva du kan gjøre for å få den pensjons­tilværelsen du ønsker deg.

AFP-ordning for deg som er født i 1962 eller tidligere

Nåværende AFP-ordning for deg som er født i 1962 eller tidligere
Dette er en ren tidligpensjonsordning som gir utbetaling fra du er 62 til 65 og 67 år. Utbetalingen skjer bare hvis du selv velger å ta ut AFP. AFP utbetales fram til 67 år, deretter går du over til alderspensjon.

Du kan ta ut hel eller delvis pensjon, men det er begrenset hvor mye du kan tjene i tillegg til AFP. Fra 01.01.2024 er grensen endret fra 30.000 til 0,26 G (G=folketrygdens grunnbeløp). Hvis du tjener mer enn dette, skal pensjonen reduseres. 

Fra 62 til 65 år beregnes AFP-pensjonen på samme måte som folketrygd, med et tillegg. Fra 65 til 67 år beregnes den som alderspensjon. Det medfører at utbetalingen er lavere fra 62 til 65 år enn mellom 65 og 67 år. Du taper ikke tjenestepensjon etter 67 år hvis du går av på AFP før det.

Denne type AFP er ikke omfattet av regler for levealdersjustering.

 • add Mer om AFP for deg som er født i 1962 eller tidligere

  AFP gir deg mulighet til å gå av med hel eller delvis pensjon mellom 62 og 67 år. For å få pensjon ved 62 år må du:

  • være yrkesaktiv på pensjoneringstidspunktet.
  • ha vært ansatt hos samme arbeidsgiver eller annen arbeidsgiver i offentlig sektor de siste tre år.
  • ha hatt inntekt på minst 1 G de siste to år.
  • ha minst 10 år med poengopptjening i folketrygden etter fylte 50 år.
  • ha hatt en gjennomsnittlig inntekt på minst 2 G i dine 10 beste inntektsår.

  Det er Nav som beregner AFP-ytelsen din fra fylte 62 år. Den vil utgjøre det du ville fått i alderspensjon fra folketrygden etter gamle regler ved fylte 67 år, pluss et AFP-tillegg på 20 400 kroner. Pensjonen blir utbetalt fra Storebrand.

  Det er også anledning til å ta ut alderspensjon fra folketrygden fra 62 år, men du kan ikke ta ut både AFP og alderspensjon i folketrygden samtidig. Du må velge hvilken ytelse du ønsker.

  Fra fylte 65 til 67 år er det egne krav og beregningsregler for AFP. Du må:

  • være yrkesaktiv på pensjoneringstidspunktet
  • ha 10 års medlemskap i offentlig pensjonsordning etter fylte 50 år.

  AFP fra 65 år regnes som vanlig alderspensjon i din tjenestepensjonsordning, altså 66 prosent av lønn. Normalt gir dette høyere pensjon enn du vil få mellom 62 og 65 år. Skulle det derimot gi lavere pensjon enn det du fikk fra 62 år, beholder du denne høyere pensjonen til 67 år.


Fant du det du lette etter?