Hva er offentlig AFP?

Det er lett å bli forvirret om hva avtalefestet pensjon (AFP) er, fordi det er tre ordninger som bruker samme navn. I offentlig sektor er AFP en tidligpensjonsordning for deg mellom 62 og 67 år.

De tre ordningene som kalles AFP:

 1. En AFP-ordning for de som jobber i bedrifter i privat sektor med tariffavtale
 2. En AFP-ordning for offentlig ansatte født i 1962 eller tidligere
 3. En ny, kommende AFP-ordning for offentlig ansatte født i 1963 eller senere

Er du kommunalt ansatt, er du omfattet av en av de to offentlige AFP-ordningene, avhengig av når du er født. De offentlige AFP-ordningene er svært forskjellige.

Dersom du har en stilling med særaldersgrense, vanligvis 60 eller 65 år, kan du ta ut vanlig alderspensjon istedenfor AFP når du når denne alderen.

Få oversikt over pensjonen din

Her kan du se hvor din pensjon kommer fra, hvor mye du kan forvente å få og hva du kan gjøre for å få den pensjonstilværelsen du ønsker deg.

Nåværende AFP-ordning for deg som er født i 1962 eller tidligere

Nåværende AFP-ordning for deg som er født i 1962 eller tidligere
Dette er en ren tidligpensjonsordning som gir utbetaling fra du er 62 til 65 og 67 år. Utbetalingen skjer bare hvis du selv velger å ta ut AFP. AFP utbetales fram til 67 år, deretter går du over til alderspensjon.

Du kan ta ut hel eller delvis pensjon, men det er begrenset hvor mye du kan tjene i tillegg til AFP. Grensen er på 30 000 kroner. Hvis du tjener mer enn dette, skal pensjonen reduseres. 

Fra 62 til 65 år beregnes AFP-pensjonen på samme måte som folketrygd, med et tillegg. Fra 65 til 67 år beregnes den som alderspensjon. Det medfører at utbetalingen er lavere fra 62 til 65 år enn mellom 65 og 67 år. Du taper ikke tjenestepensjon etter 67 år hvis du går av på AFP før det.

Denne type AFP er ikke omfattet av regler for levealdersjustering.

 • Mer om AFP for deg som er født før 1962 eller før

  AFP gir deg mulighet til å gå av med hel eller delvis pensjon mellom 62 og 67 år. For å få pensjon ved 62 år må du:

  • være yrkesaktiv på pensjoneringstidspunktet.
  • ha vært ansatt hos samme arbeidsgiver eller annen arbeidsgiver i offentlig sektor de siste tre år.
  • ha hatt inntekt på minst 1 G de siste to år.
  • ha minst 10 år med poengopptjening i folketrygden etter fylte 50 år.
  • ha hatt en gjennomsnittlig inntekt på minst 2 G i dine 10 beste inntektsår.

  Det er Nav som beregner AFP-ytelsen din fra fylte 62 år. Den vil utgjøre det du ville fått i alderspensjon fra folketrygden etter gamle regler ved fylte 67 år, pluss et AFP-tillegg på 20 400 kroner. Pensjonen blir utbetalt fra Storebrand.

  Det er også anledning til å ta ut alderspensjon fra folketrygden fra 62 år, men du kan ikke ta ut både AFP og alderspensjon i folketrygden samtidig. Du må velge hvilken ytelse du ønsker.

  Fra fylte 65 til 67 år er det egne krav og beregningsregler for AFP. Du må:

  • være yrkesaktiv på pensjoneringstidspunktet
  • ha 10 års medlemskap i offentlig pensjonsordning etter fylte 50 år.

  AFP fra 65 år regnes som vanlig alderspensjon i din tjenestepensjonsordning, altså 66 prosent av lønn. Normalt gir dette høyere pensjon enn du vil få mellom 62 og 65 år. Skulle det derimot gi lavere pensjon enn det du fikk fra 62 år, beholder du denne høyere pensjonen til 67 år.

Nåværende AFP-ordning for deg som er født i 1963 eller senere

Den nye AFP-ordningen vil først få effekt fra 2025. I denne ordningen kommer offentlig AFP i tillegg til alderspensjon fra folketrygd og tjenestepensjon og eventuell arbeidsinntekt. Dette vil også være penger som utbetales livsvarig, og ikke bare som en tidligpensjon.

Endelige regler for denne nye ordningen er ikke vedtatt, men det planlegges for at disse i hovedtrekk skal være lik AFP i privat sektor. Planen er at det skal være mulig å ta ut denne pensjon fra 62 år. Et nytt element vil være at du kan jobbe samtidig, uten at pensjonen din blir redusert.

Denne AFP-ordningen er omfattet av reglene for levealdersjustering. Det betyr at dersom du venter med å ta ut pensjon, får du mer pensjon pr. år.  

 • Mer om den nye AFP-ordningen for deg som er født i 1963 eller senere
  • Kvalifikasjonskravene for å få ny AFP fases gradvis inn for ansatte født i 1963 - 1966 med en tjenestetid på minst 10 år ved uttakstidspunktet.
  • For ansatte født i 1967 eller senere gjelder ordinære kvalifikasjonsregler, dvs. du må ha vært ansatt i en virksomhet med offentlig tjenestepensjon i 7 av de siste 9 årene ved 62 år.
  • Det er også et krav at AFP må tas ut sammen med alderspensjon fra folketrygden, men det kan være en delvis ytelse.
  • Som offentlig ansatte som ikke har rett til AFP vil du få en såkalt betinget tjenestepensjon. Den kan tidligst tas ut fra 62 år. På samme måte som AFP vil ytelsen være omfattet av levealdersjustering.

  AFP tjenes opp ved at 4,21 prosent av all lønn inntil 7,1 G legges i en pensjonsbeholdning. Lønn fra både privat og offentlig sektor skal tas med fram til du fyller 62 år. AFP kan tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år. Dermed er det slik at jo lenger du venter med å ta ut AFP, desto høyere blir AFP-utbetalingen pr. år. AFP reguleres hvert år på samme måte som alderspensjon i folketrygden.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023  Storebrand Bank ASA leverer rådgivningstjenester knyttet til sparing for personkunder.


Fant du det du lette etter?