Bærekraft som en viktig rettesnor

Storebrand ønsker å ta hensyn til bærekraft gjennom hele vår virksomhet. Vi stiller krav til bærekraft, samfunnsansvar, miljøarbeid og etikk både internt og til alle samarbeidspartnere og leverandører.

Storebrand ønsker å ta hensyn til bærekraft gjennom hele vår virksomhet. Vi stiller krav til bærekraft, samfunnsansvar, miljøarbeid og etikk både internt og til alle samarbeidspartnere og leverandører.

Våre prinsipper for bærekraft

 • Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for virksomheten vår.
 • Vi skal hjelpe kundene våre til å ta mer bærekraftige valg, gjennom produktene og tjenestene vi tilbyr.
 • Vi er en ansvarlig arbeidsgiver.
 • Vi skal ta hensyn til bærekraft i alle prosesser og beslutninger – fra styrene og konsernledelse, som har det overordnede ansvaret, til hver leder og medarbeider. 
 • Vi samarbeider med kunder, leverandører, myndigheter og partnere i vårt arbeid med bærekraft.
 • Vi er åpne om bærekraftsarbeidet vårt og om resultatene vi oppnår

Vårt eget klimaavtrykk

 • Vi arbeider systematisk for å kontinuerlig redusere miljøbelastning i driften av vårt eget selskap. I 2008 var vi Norges første klimanøytrale finanskonsern. Siden 2009 har miljøarbeidet i egen drift vært sertifisert av Miljøfyrtårn.  
 • Vi har et mål  tråd om å redusere vårt interne CO2-avtrykk  med 7.6% per år i tråd med Parisavtalen og anbefalingene i FNs miljøprogram sin "Emissions Gap Report 2019". I tillegg har vi konkrete mål for energi- og vannforbruk og kildesortering.
 • Storebrand har virksomhet i flere deler av Europa. Vi har en reisepolicy som skal bidra til å holde flyreiser nede, og oppfordrer ansatte til å bruke videokonferanser eller kollektivtransport når mulig.
 • Vi kjøper CO2-kvoter for det karbonavtrykket vi har fra egen drift. 

Krav til leverandørkjeden

 • Storebrand er medlem av FNs Global Compact. Leverandører og underleverandører må vise til at de følger samme minstestandard for menneskerettigheter, arbeidskraft og korrupsjonsforebyggende arbeid, samt dokumentere produktenes livssykluskostnader og miljøegenskaper. 
 • Vi ønsker at leverandørene våre skal kutte utslippene sine og vi har derfor mål om at våre leverandørene skal ha satt mål for utslippskutt på kort og lang sikt innen 2025, og være klimanøytrale innen 2025 (hvor kjøp av kvoter er tillatt på kort sikt).
 • Konsernet skal ikke bruke leverandører eller produkter som bryter internasjonale avtaler, nasjonal lovgivning eller interne retningslinjer. Selskaper som ekskluderes fra våre investeringer basert på Storebrandstandarden, skal ikke brukes som leverandører. 

Etisk og transparent drift 

 • Vi skal aktivt arbeide mot korrupsjon i våre egen drift og hos våre leverandører. Vi har tydelige etiske regler og retningslinjer for dette, som vedtas årlig. Alle ansatte må årlig gjennomgå et anti-korrupsjonsprogram. 
 • Vi har retningslinjer for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, og vi gjennomfører løpende kontroller for å avdekke mistenkelige transaksjoner.
 • Alle ansatte må gjennomføre opplæringsprogram for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering. 

Hvordan jobber vi med innkjøp?

Vi benytter vår posisjon som stor innkjøper til å påvirke leverandører og forretningspartnere til forbedring.

Bærekraftsrapportering

Vi rapporterer på hvordan vi jobber med bærekraft i den daglige driften, og på hvordan vi jobber med bærekraft når vi investerer.


Fant du det du lette etter?