Bærekraft i egen drift

I Storebrand er bærekraft en viktig del av kjernevirksomheten. Vi stiller krav til bærekraft, samfunnsansvar, miljøarbeid og etikk både internt og til alle samarbeidspartnere og leverandører.

Marcus Bruns
Storebrand

Bærekraftig utvikling

Storebrand skal gjennom egen virksomhet og innkjøpsvirksomhet bidra til en bærekraftig utvikling og til at menneskerettigheter og arbeidsrett ikke krenkes. Siden 2008 har bærekraftrapporteringen vært integrert i årsrapporten og revidert av en uavhengig part.

Våre prinsipper for bærekraft

 • Vi legger FNs bærekraftmål til grunn for vår virksomhet 
 • Vi hjelper våre kunder til å leve mer bærekraftig. Dette gjør vi gjennom å forvalte våre kunders penger på en bærekraftig måte, i tillegg til å tilby bærekraftig finansiering og forsikring  
 • Vi er en ansvarlig arbeidsgiver 
 • Bærekraft ligger til grunn for våre prosesser og beslutninger – fra styre og ledelse, som har det overordnede ansvaret, til hver medarbeider som fremmer bærekraft på sitt område.
 • Vi samarbeider for å nå FNs bærekraftmål - med kunder, leverandører, myndigheter og kunnskapsmiljøer.
 • Vi er åpne om vårt arbeid og våre resultater på bærekraft. 

Vårt eget klimaavtrykk

 • Vi arbeider systematisk for å kontinuerlig redusere miljøbelastning i driften av vårt eget selskap. I 2008 var vi Norges første klimanøytrale finanskonsern. Siden 2009 har miljøarbeidet i egen drift vært sertifisert av Miljøfyrtårn.  
 • Vi har et mål  tråd om å redusere vårt interne CO2-avtrykk  med 7.6% per år i tråd med Parisavtalen og anbefalingene i FNs miljøprogram sin "Emissions Gap Report 2019". I tillegg har vi konkrete mål for energi- og vannforbruk og kildesortering.
 • Storebrand har virksomhet i flere deler av Europa. Vi har en reisepolicy som skal bidra til å holde flyreiser nede, og oppfordrer ansatte til å bruke videokonferanser eller kollektivtransport når mulig.
 • Vi kjøper CO2-kvoter for det karbonavtrykket vi har fra egen drift. 

Bærekraftig leverandørkjede

 • Storebrand er medlem av FNs Global Compact. Leverandører og underleverandører må vise til at de følger samme minstestandard for menneskerettigheter, arbeidskraft og korrupsjonsforebyggende arbeid, samt dokumentere produktenes livssykluskostnader og miljøegenskaper. 
 • Leverandøren skal ha gode interne retningslinjer for etikk og bør følge Initiativ for Etisk handels retningslinjer eller standarden for sosialansvarlighet/samfunnsansvar (SA 8000).
 • Konsernet skal ikke bruke leverandører eller produkter som bryter internasjonale avtaler, nasjonal lovgivning eller interne retningslinjer. Selskaper som ekskluderes fra våre investeringer basert på Storebrandstandarden, skal ikke brukes som leverandører. 

Etisk og transparent drift 

 • Vi skal aktivt arbeide mot korrupsjon i våre egen drift og hos våre leverandører. Vi har tydelige etiske regler og retningslinjer for dette, som vedtas årlig. Alle ansatte må gjennomgå et anti-korrupsjonsprogram. 
 • Vi har retningslinjer for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, og vi gjennomfører løpende kontroller for å avdekke mistenkelige transaksjoner.
 • Alle ansatte må gjennomføre opplæringsprogram for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering. 

Bærekraftige innkjøp

Vi benytter vår posisjon som stor innkjøper til å påvirke leverandører og forretningspartnere til forbedring.

Bærekraftsrapportering

Vi rapporterer på hvordan vi jobber med bærekraft i den daglige driften, og på hvordan vi jobber med bærekraft når vi investerer.


Fant du det du lette etter?