Retningslinjer for bærekraft

Arbeid med bærekraft står sentralt i vår virksomhet, våre investeringer, produkter og egen drift. Vi har prinsipper for bærekraft som gjelder hele virksomheten, inkludert investeringer, produktutvikling, drift av eget hus og utvikling av ansatte.

 

Grunnprinsipper

Finanssektoren spiller en nøkkelrolle i å nå FNs bærekraftsmål. Pensjonspenger, sparepenger og investeringer er kraftfulle verktøy for å løse verdens utfordringer – og halvparten av pengene på verdens børser er pensjonspenger. Som en stor kapitaleier, kapitalforvalter og forsikre, ser vi store økonomiske muligheter i selskaper og løsninger som bidrar til å løse verdens utfordringer. På sikt vil selskaper med en tydelig strategi i tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen lykkes bedre økonomisk. Derfor er en bærekraftig drift ikke bare riktig – det er også smart.

Storebrand har undertegnet FNs prinsipper for næringslivets samfunnsansvar, Global Compact. Disse prinsippene fungerer som et fundament for våre prinsipper for bærekraft. Vi støtter FNs konvensjoner for menneskerettigheter, FNs miljøkonvensjoner, ILOs kjernekonvensjoner og FNs konvensjon mot korrupsjon. Vi har undertegnet FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI), og FNs prinsipper for bærekraftig forsikring (PSI) og begge disse intensjonserklæringene er styrende i vår virksomhet.

Prinsipper for bærekraft

Storebrand skal ta hensyn til bærekraft, både gjennom våre produkter, tjenester og gjennom vårt samarbeid med leverandører og partnere. Dette er en sentral del av konsernets strategi og varemerke. Følgende prinsipper danner grunnlaget for arbeidet innenfor bærekraft:

  • Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for virksomheten vår.
  • Vi skal hjelpe kundene våre til å ta mer bærekraftige valg, gjennom produktene og tjenestene vi tilbyr.
  • Vi er en ansvarlig arbeidsgiver.
  • Vi skal ta hensyn til bærekraft i alle prosesser og beslutninger – fra styrene og konsernledelse, som har det overordnede ansvaret, til hver leder og medarbeider.
  • Vi samarbeider med kunder, leverandører, myndigheter og partnere i vårt arbeid med bærekraft.
  • Vi er åpne om bærekraftsarbeidet vårt og om resultatene vi oppnår.

Retningslinjer for bærekraftige investeringer

Vår egen standard for bærekraftige investeringer, Storebrand-standarden, beskriver hvilke selskaper vi ikke ønsker å investere i. Den er vedtatt av konsernledelsen i Storebrand ASA.

Til bærekraftige investeringer

Retningslinjer for bærekraftig finans

Vi stiller klare krav til bærekraft og etikk — både internt i selskapet og hos våre samarbeidspartnere.

Les mer om våre retningslinjer for varsling, etikk og bekjempelse av korrupsjon eller gå til Storebrand's Sustainability Library for en samlet oversikt over alle retningslinjer for bærekraftig finans. 

Retningslinjer for markedsføring av bærekraft

Storebrand har jobbet med bærekraftige investeringer i mer enn 25 år. Vi har over flere år markert oss som et av verdens mest bærekraftige selskaper i rangeringer fra uavhengige, globale aktører som Dow Jones Sustainability index og Corporate Knights (Global 100). Som Norges største private investor tar vi vårt samfunnsansvar på alvor. Det handler om å skape resultater for våre kunder og eiere på en måte som vil bidra til å påvirke verden i en retning av en nødvendig omstilling i tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. Alle forretningsområder i Storebrand har et sterkt fokus på bærekraft.

Når vi markedsfører Storebrand og de produkter og tjenester vi tilbyr, er det relevant for våre kunder å bli informert om hvordan vår langsiktige prioritering av bærekraftige investeringer skiller oss fra våre konkurrenter. Vårt arbeid med bærekraftig finans innebærer blant annet at:

  • Vi velger inn løsningsselskaper som bidrar til at vi når FNs bærekraftsmål
  • Vi velger bort selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller er involvert i annen uakseptabel virksomhet.
  • Vi utøver et aktivt eierskap ved å stille krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring.
  • Fond som er merket som "bærekraftige" oppfyller kravene som SFDR stiller mørkegrønne produkter (artikkel 9-produkter), som har bærekraftige investeringer som et investeringsmål

Vårt arbeid med bærekraft gjør at vi kan være et attraktivt valg og en langsiktig partner for våre kunder. Når vi markedsfører og kommuniserer om bærekraft, ligger følgende prinsipper til grunn:

1) Etterrettelig
Vi skal gi riktig og veiledende informasjon om bærekraftige egenskaper ved våre produkter. Vi skal løpende tilpasse oss nytt regelverk. Vi støtter Grønnvaskingsplakaten.

2) Personlig og profesjonell
Vi tilstreber å snakke med et enkelt språk som er lett å forstå, selv om temaer som pensjon, sparing, forsikring og bærekraft kan være krevende. Vårt mål er å fortelle om våre bærekraftige produkter og løsninger på en måte som gjør det konkret og håndgripelig.

3) Åpen og transparent
Vi er åpne om hvilke bærekraftige egenskaper våre produkter og løsninger har. Fond med formål om å bidra til å løse FNs bærekraftsmål definerer vi som bærekraftige fond . Informasjon om fondenes bærekraftige egenskaper og formål skal være lett tilgjengelig for kundene på våre nettsider i fondsark og prospekter.

4) Troverdig og kompetent
Vi har eksistert i mer enn 250 år, og utviklet og fornyet oss gjennom mange epoker. Vi ønsker å dele vår erfaring og kompetanse for å være en troverdig og aktiv stemme i samfunnsdebatten.

5) Kombinerer lønnsomhet og bærekraft
Vi har en sterk overbevisning om at selskaper som bidrar til å løse verdens bærekraftsutfordringer er fremtidens vinnere. I våre reklamekampanjer henviser Gode penger til vår investeringsfilosofi om at selskapene som bidrar til å løse morgendagens utfordringer også vil være morgendagens vinnere.

Sist oppdatert februar 2022

Rapportering

Vi rapporterer både på hvordan vi jobber med bærekraft i den daglige driften, og hvordan vi jobber med bærekraft når vi investerer. Siden 2008 har bærekraftrapporteringen vært integrert i årsrapporten og revidert av en uavhengig part. Storebrand følger Global Reporting Initiative (GRI G4 guidelines) sine retningslinjer for rapportering. Gå til Storebrand's Sustainability Library for våre siste rapporter. 


Fant du det du lette etter?