Retningslinjer for bærekraft

I Storebrand er bærekraft en integrert i forretningsvirksomheten. Vi skal gjøre både økonomiske, sosiale og miljømessige vurderinger før vi tar beslutninger. Vi har prinsipper for bærekraft som gjelder hele virksomheten, inkludert investeringer, produktutvikling, drift av eget hus og utvikling av ansatte.

Grunnprinsipper

Finanssektoren spiller en nøkkelrolle i å nå FNs bærekraftsmål. Pensjonspenger, sparepenger og investeringer er kraftfulle verktøy for å løse verdens utfordringer – og halvparten av pengene på verdens børser er pensjonspenger. Som en stor kapitaleier, kapitalforvalter og forsikre, ser vi store økonomiske muligheter i selskaper og løsninger som bidrar til å løse verdens utfordringer. På sikt vil selskaper med en tydelig strategi i tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen lykkes bedre økonomisk. Derfor er en bærekraftig drift ikke bare riktig – det er også smart.

Storebrand har undertegnet FNs prinsipper for næringslivets samfunnsansvar, Global Compact. Disse prinsippene fungerer som et fundament for våre prinsipper for bærekraft. Vi støtter FNs konvensjoner for menneskerettigheter, FNs miljøkonvensjoner, ILOs kjernekonvensjoner og FNs konvensjon mot korrupsjon. Vi har undertegnet FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI), og FNs prinsipper for bærekraftig forsikring (PSI) og begge disse intensjonserklæringene er styrende i vår virksomhet.

Prinsipper for bærekraft

Storebrand har prinsipper for bærekraft som oppsummerer hvordan bærekraft er en integrert del av våre overordnede målsetninger. Prinsippene ble oppdatert i 2018 og omfatter alle deler av Storebrands virksomhet, inkludert investeringer, produktutvikling, innkjøp, medarbeideroppfølging og husdrift.

  • Vi legger FNs bærekraftmål til grunn for vår virksomhet

  • Vi hjelper kundene våre til å leve mer bærekraftig gjennom å forvalte våre  kunders penger på en bærekraftig måte, i tillegg til å tilby bærekraftig finansiering og forsikring

  • Vi er en ansvarlig arbeidsgiver

  • Bærekraft ligger til grunn for våre prosesser og beslutninger – fra styre og ledelse, som har det overordnede ansvaret, til hver medarbeider som fremmer bærekraft på sitt område

  • Vi samarbeider for å nå FNs bærekraftmål - med kunder, leverandører, myndigheter og kunnskapsmiljøer

  • Vi er åpne om vårt arbeid og våre resultater på bærekraft

Retningslinjer for bærekraftige investeringer

Vår egen standard for bærekraftige investeringer, Storebrand-standarden, beskriver hvilke selskaper vi ikke ønsker å investere i. Den er vedtatt av konsernledelsen i Storebrand ASA.

Til bærekraftige investeringer

Retningslinjer for bærekraftig finans

Vi stiller klare krav til bærekraft og etikk — både internt i selskapet og hos våre samarbeidspartnere.

Les mer om våre retningslinjer for varsling, etikk og bekjempelse av korrupsjon eller gå til Storebrand's Sustainability Library for en samlet oversikt over alle retningslinjer for bærekraftig finans. 

Rapportering

Vi rapporterer både på hvordan vi jobber med bærekraft i den daglige driften, og hvordan vi jobber med bærekraft når vi investerer. Siden 2008 har bærekraftrapporteringen vært integrert i årsrapporten og revidert av en uavhengig part. Storebrand følger Global Reporting Initiative (GRI G4 guidelines) sine retningslinjer for rapportering. Gå til Storebrand's Sustainability Library for våre siste rapporter. 


Fant du det du lette etter?