Fokus på bærekraft i verdikjeden

Med et betydelig årlig innkjøpsvolum ønsker Storebrand å jobbe sammen med våre leverandører om en kontinuerlig forbedring i verdikjeden. Gjennom kartlegging, oppfølging og tydelige klimamål for leverandørene våre, jobber vi aktivt for å redusere karbonutslipp i realøkonomien.

Klimakrav til våre leverandører

Storebrand har lenge tatt hensyn til bærekraft innenfor innkjøp, både gjennom vår minimum-standard for leverandører og samarbeidspartnere, og gjennom en vekting på minst 20 prosent i innkjøpsprosessene. Med et nytt rammeverk for å følge opp og evaluere leverandører har vi en målsetting om at alle leverandørene  skal nå netto null utslipp innen 2050.

Vår tilnærming til innkjøp

Vi har valgt en tilnærming med fokus på samarbeid om en kontinuerlig forflytning når det kommer til bærekraft, definert gjennom spørsmålene vi stiller til leverandører og partnere.

Vi velger

Bærekraft vektes minst 20 prosent i alle innkjøpsprosesser. Gjennom leverandørkartleggingen på bærekraft gir vi en fordel til de selskapene som er gode på bærekraft.

Vi påvirker 

Vi benytter vår posisjon som stor innkjøper til å påvirke leverandører og forretningspartnere til forbedring. Det gjør vi både når vi vurderer inngåelse av nye avtaler og evaluering av eksisterende.

Vi velger bort

Vi velger ikke leverandører, produkter eller tjenester som bryter med internasjonale avtaler, nasjonal lovgivning eller interne retningslinjer. Dette er beskrevet i våre sourcingprinsipper.

Kartlegging av leverandører

For å få oversikt over hvor gode våre leverandører er på bærekraft kartlegger vi nå alle med en årlig omsetning på over 1 MNOK, gjennom et spørreskjema inndelt i følgende hovedområder:

 • I hvilken grad er bærekraft integrert i leverandørens strategi?
 • Hvilke resultater og mål har leverandøren for sitt klimaarbeid?
 • Hvilke resultater og mål har leverandøren for økt mangfold?
 • I hvilken grad bruker leverandøren miljø-, kvalitets- og styringssystemer?

Fra 2020 innfører vi årlig rapportering om fremdrift på disse punktene. 

Et utvidet sett av spørsmål blir også benyttet til evaluering av leverandører i innkjøpsprosesser. Under finner du spørsmålene vi stiller i innkjøpsprosesser, og hvordan vi har svart på disse spørsmålene.

Netto-null innen 2050:

Hva forventer vi?

Vi har definert fire steg som vi ønsker at leverandørene våre skal følge for å kontinuerlig forbedre klimaarbeid:

 • Måle utslippene av klimagasser fra virksomheten.
 • Sette konkrete mål for å redusere klimagassutslippene
 • Redusere utslippene så mye som mulig gjennom egne handlinger
 • Innføre tiltak for å kompensere for egne utslipp som ikke kan unngås på kort sikt

Våre klimamålsettinger

Leverandøren skal oppnå netto-null utslipp fra sin virksomhet innen 2050 ved å:
 

 • Måle og rapportere karbonutslipp fra selskapet
 • Innen utgangen av 2025 sette vitenskapsbaserte mål i tråd med relevante industristandarder for å redusere karbonutslipp

Fokus på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold: 

Hva forventer vi?

Vi forventer at alle våre leverandører har en proaktiv tilnærming når det gjelder sosiale forhold både i egen drift og i leverandørkjeden. Vi ønsker at våre leverandører skal ha: 

 • Retningslinjer og policies som ivaretar menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, forankret på høyeste nivå internt 
 • Tilsvarende retningslinjer for sine underleverandører 
 • Etablert formalisert prosess for å vurdere, motvirke og håndtere risiko for brudd på menneskerettigheter 
 • Etablert mekanismer og rutiner for å følge opp risiko i egen leverandørkjede 
 • Signert UN Global Compact's 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv og påse at underleverandører gjør det samme 

Videre ønsker vi at leverandører, ved forespørsel, evner å oppgi de vesentligste områdene med risiko for brudd og hvordan det arbeides med å følge opp disse, både i egne forretningsdrift og leverandørkjeden. 


Fant du det du lette etter?