Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering 

Storebrand virksomhet er helt av avhengig av tillit fra kunder, myndigheter, aksjonærer og samfunnet generelt.  Vi må vise at vi er i stand til å unngå å bli misbrukt til finansiering av terrorisme, hvitvasking av penger eller andre former for økonomisk kriminalitet. Dette arbeidet henger tett sammen med konsernets bærekraftsarbeid og etiske praksis.

Mål

Storebrand skal handle konsekvent og i samsvar med relevant lovgivning i saker som gjelder hvitvasking, terrorfinansiering og økonomisk kriminalitet generelt. Storebrand skal arbeide aktivt for at vi ikke skal benyttes av eller kobles til kriminell aktivitet.
 

Tilnærming

Vi jobber målrettet for å beskytte kunder og selskap. Storebrand har i sin virksomhet implementert tiltak for å forhindre at noen av konsernets selskaper skal kunne benyttes til hvitvasking eller terrorfinansiering.

Dette i form av styrevedtatte retningslinjer, selskapsvise rutiner og kontroller gjeldende for våre operative prosesser. Hvert selskap i konsernet skal gjennomføre en risikovurdering av hvitvasking, økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering, og iverksette rutiner for blant annet kundeetablering og innledende samt løpende kunde og transaksjonskontroller.

Det legges vekt på fagkompetanse, utvikling av medarbeidere og risikoforståelse i relevante miljøer og enheter. I tillegg er det etabler konsernfelles miljø med dedikerte medarbeidere for å til enhver tid være oppdatert på risikobilde og krav.
 

Interne retningslinjer og kompetanseutvikling

Alle ansatte er pålagt å gjøre seg kjent med våre retningslinjer for forebygging av økonomisk kriminalitet og skal gjennomføre vårt obligatoriske opplæringsprogram om hvitvasking.

Opplæringen gir de ansatte en grunnleggende forståelse av hvilke regler som gjelder vedrørende hvitvasking, økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering, og hvilke krav vi stiller til våre ansatte og ledere. Toppledere og styremedlemmer i konsernet og datterselskapene får også obligatorisk opplæring hvitvasking, økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering.
 

Revisjon og rapportering

Vi gjennomfører revisjoner og regelmessige stikkprøver for å identifisere og rapportere mistenkelige transaksjoner eller atferd.

Vi har utviklet et eget område på intranettet vårt for arbeid mot hvitvasking, økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering, der vi angir hva slags forretningsatferd som forventes fra de ansatte. Informasjonen gjelder alle selskapene i konsernet.

Vi er et aktivt medlem av Finans Norges utvalg for økonomisk kriminalitet. Utvalget samarbeider tett med myndighetene i Norge og gir veiledning til alle medlemsbedrifter.
 

Kunder

Som en del av vårt arbeid mot hvitvasking og terrorfinansiering er vi avhengige av å kjenne våre kunder. Av den grunn er det nødvendig at kundene identifiseres og at vi forstår kundens transaksjoner.

Kunnskap om kundene er påkrevd for å kunne ivareta de lovkrav vi er omfattet av og også en del av vår målsetting om at vi skal gjøre hva vi kan for å unngå å bli benyttet til kriminell virksomhet. Med bakgrunn i dette vil våre kunder bli stilt spørsmål når de kommer til oss og også underveis som kunder.
 

Politisk eksponert person (PEP)

Alle finansforetak er pålagt å avklare om våre kunder er eller har en tilknytning til en politisk eksponert person. Bakgrunnen for dette er at personer med slik tilknytning globalt sett og tradisjonelt er mer utsatt for blant annet korrupsjon. En politisk eksponert person (PEP) er en fysisk person som innehar, eller har innehatt siste 12 måneder, et høytstående offentlig verv eller stilling som nevnt under.

I Norge er det følgende roller som er PEP:

  • Kongen, statsminister, statsråd/minister, viseminister/assisterende minister
  • Stortingsrepresentant og varamedlemmer, statssekretær, politisk rådgiver og departementsråd
  • Medlem av styrende organ i politisk parti, eks. Hovedstyret
  • Høyesterettsdommer og lagdommer
  • Medlemmer og varamedlemmer av riksrevisjonskollegiet i Riksrevisjon
  • Medlemmer og varamedlemmer av Hovedstyret i Norges Bank
  • Ambassadør og chargé d'affaires (konsul omfattes ikke)
  • Forsvarssjefen, samt de øverste lederne av de ulike forsvarsgrenene (general, generalløytnant og generalmajor, admiral, viseadmiral og kontreadmiral)
  • Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak som ivaretar offentlig oppgaver som hører inn under offentlig forvaltning. Kommunale og fylkeskommunale foretak er ikke omfattet
  • Direktør, styremedlem eller person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon (eks. FN, EU, EFTA, NATO og WTO)

Finansforetakene må også kjenne til om våre kunder har en nær relasjon til en som er politisk eksponert. Eks. kan dette være foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefeller, registrert partner eller samboer. I tillegg vil også nære relasjoner i yrkeslivet være omfattet, eks. gjennom nær forretningsforbindelse eller at man er reell eier av et foretak sammen med en politisk eksponert person. Vil du lese definisjonene i sin helhet kan du gjøre det på Lovdata: 

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven)


Fant du det du lette etter?