Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering 

Storebrands virksomhet er helt av avhengig av tillit fra kunder, myndigheter, aksjonærer og samfunnet generelt.  Vi må vise at vi er i stand til å unngå å bli misbrukt til finansiering av terrorisme, hvitvasking av penger eller andre former for økonomisk kriminalitet. Dette arbeidet henger tett sammen med konsernets bærekraftsarbeid og etiske praksis.

 • add Mål

  Storebrand skal handle konsekvent og i samsvar med relevant lovgivning i saker som gjelder hvitvasking, terrorfinansiering og økonomisk kriminalitet generelt. Storebrand skal arbeide aktivt for at vi ikke skal benyttes av eller kobles til kriminell aktivitet.

 • add Tilnærming

  Vi jobber målrettet for å beskytte kunder og selskap. Storebrand har i sin virksomhet implementert tiltak for å forhindre at noen av konsernets selskaper skal kunne benyttes til hvitvasking eller terrorfinansiering.

  Dette i form av styrevedtatte retningslinjer, selskapsvise rutiner og kontroller gjeldende for våre operative prosesser. Hvert selskap i konsernet skal gjennomføre en risikovurdering av hvitvasking, økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering, og iverksette rutiner for blant annet kundeetablering og innledende samt løpende kunde og transaksjonskontroller.

  Det legges vekt på fagkompetanse, utvikling av medarbeidere og risikoforståelse i relevante miljøer og enheter. I tillegg er det etabler konsernfelles miljø med dedikerte medarbeidere for å til enhver tid være oppdatert på risikobilde og krav.

 • add Interne retningslinjer og kompetanseutvikling

  Alle ansatte er pålagt å gjøre seg kjent med våre retningslinjer for forebygging av økonomisk kriminalitet og skal gjennomføre vårt obligatoriske opplæringsprogram om hvitvasking.

  Opplæringen gir de ansatte en grunnleggende forståelse av hvilke regler som gjelder vedrørende hvitvasking, økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering, og hvilke krav vi stiller til våre ansatte og ledere. Toppledere og styremedlemmer i konsernet og datterselskapene får også obligatorisk opplæring hvitvasking, økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering.

 • add Revisjon og rapportering

  Vi gjennomfører revisjoner og regelmessige stikkprøver for å identifisere og rapportere mistenkelige transaksjoner eller atferd.

  Vi har utviklet et eget område på intranettet vårt for arbeid mot hvitvasking, økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering, der vi angir hva slags forretningsatferd som forventes fra de ansatte. Informasjonen gjelder alle selskapene i konsernet.

  Vi er et aktivt medlem av Finans Norges utvalg for økonomisk kriminalitet. Utvalget samarbeider tett med myndighetene i Norge og gir veiledning til alle medlemsbedrifter.

 • add Hvorfor får du som kunde spørsmål fra oss?

  Som en del av vårt arbeid og samfunnsansvar mot hvitvasking og terrorfinansiering er vi avhengige av å kjenne våre kunder.

  Kunnskap om kundene er påkrevd for å kunne ivareta de lovkrav vi er omfattet av og også en del av vår målsetting om at vi skal gjøre hva vi kan for å unngå å bli benyttet til kriminell virksomhet. Med bakgrunn i dette vil våre kunder bli stilt spørsmål når de kommer til oss og også underveis som kunder. Vi må blant annet kjenne til formålet med kundeforholdet og vite hvordan du som kunde bruker våre produkter og tjenester. Vi spør for eksempel om hvor penger som settes inn på produktene dine kommer fra, og om overføringer til og fra utlandet.

  Informasjonen du gir oss blir behandlet konfidensielt.

 • add Politisk eksponert person (PEP)

  Alle finansforetak er pålagt å avklare om våre kunder er eller har en tilknytning til en politisk eksponert person. Bakgrunnen for dette er at personer med slik tilknytning globalt sett og tradisjonelt er mer utsatt for blant annet korrupsjon. En politisk eksponert person er en fysisk person som innehar, eller har innehatt siste 12 måneder, et høytstående offentlig verv eller stilling som nevnt under.

  I Norge er det følgende roller som er PEP:

  • Kongen, statsminister, statsråd/minister i regjering, statssekretær/assisterende minister
  • Stortingsrepresentant og faste eller varige vararepresentanter
  • Medlem av styrende organ i politisk parti, eks. hovedstyret
  • Høyesterettsdommer, lagdommer (både midlertidige og faste) og norske dommere ved internasjonale domstoler. Lekdommere/meddommere omfattes ikke
  • Medlemmer og varamedlemmer av riksrevisjonskollegiet i Riksrevisjon
  • Medlemmer og varamedlemmer av Hovedstyret i Norges Bank
  • Ambassadør og chargé d'affaires (konsul omfattes ikke)
  • Forsvarssjefen, samt de øverste lederne av de ulike forsvarsgrenene (general, generalløytnant og generalmajor, admiral, viseadmiral og kontreadmiral)
  • Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak som ivaretar offentlig oppgaver som hører inn under offentlig forvaltning. Kommunale og fylkeskommunale foretak er ikke omfattet
  • Direktør, styremedlem eller person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon (eks. FN, EU, EFTA, NATO og WTO)

  Finansforetakene må også kjenne til om våre kunder har en nær relasjon til en som er politisk eksponert. Eks. kan dette være foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefeller, registrert partner eller samboer. I tillegg vil også nære relasjoner i yrkeslivet være omfattet, eks. gjennom nær forretningsforbindelse eller at man er reell eier av et foretak sammen med en politisk eksponert person. Vil du lese definisjonene i sin helhet kan du gjøre det på Lovdata:

  Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven)

 • add Hva er gyldig legitimasjon?

  Identifisering av våre kunder er et viktig tiltak i bekjempelsen av økonomisk kriminalitet. Strengere krav fra myndighetene gjør at kravet til legitimering er skjerpet. Vi må derfor sørge for at du er legitimert på riktig måte.

  Vi anbefaler at våre kunder legitimerer seg digitalt med BankID.

  Har du ikke BankID må du legitimere deg med annen legitimasjon. Da trenger vi kopi av to dokumenter. Annen gyldig legitimasjon er:

  • Norsk og utenlandsk pass (ikke nødpass)
  • Norsk førerkort (ikke førerkort-appen)
  • Norsk bankkort med bilde
  • Norsk nasjonalt ID-kort  
  • Nasjonalt ID-kort utstedt av et EØS-land
  • Norsk utlendingspass (grått pass)
  • Norsk reisebevis for flyktninger (blått pass)

  At legitimasjonen er gyldig innebærer at den ikke er utgått på dato ved fremleggelsen til oss.

  Dersom du ikke har to gyldige legitimasjonsdokumenter nevnt ovenfor kan du i tillegg til ett gyldig legitimasjonsdokument levere:

  • Kopi av siste skattemelding, lønnslipp, bekreftelse på utbetaling av trygd, stønad, studielån eller dokument/brev på andre offentlige ytelser

  Opplever du utfordringer med legitimeringen ber vi deg kontakte oss.

 • add Kryptovaluta og virtuelle eiendeler 

  Handel og investering i kryptovaluta og virtuelle eiendeler er lovlig i Norge, men som følge av iboende egenskaper som anonymitet og grenseløse transaksjoner forbindes denne type produkter med høyere risiko for hvitvasking. Storebrand er pålagt å følge «kjenn-din-kunde» prinsippet, noe som innebærer at vi må vurdere opprinnelsen til våre kunders midler. Formålet med dette prinsippet er å forsikre oss om at våre kunders midler ikke kan knyttes til hvitvasking eller annen kriminell aktivitet. 

  Våre retningslinjer
  Vi ønsker at våre kunder er kjent med våre retningslinjer for kryptovaluta og virtuelle eiendeler. Vær forberedt på at vi kan ta kontakt med deg og be deg om forklaring og dokumentasjon tilknyttet aktivitet relatert til kryptovaluta og virtuelle eiendeler.  
   

  • Hvis du ønsker å bli kunde hos oss må du opplyse i kundeerklæringsskjemaet om at du handler kryptovaluta, eller har intensjon om å handle i fremtiden.  
  • Hvis din innledende investering i virtuell valuta ble gjort fra en annen bank, kan Storebrand be deg om å dokumentere dette.  
  • Du må kunne fremskaffe komplett transaksjonshistorikk fra første investering til realisering av gevinst/tap og grunnlaget for innskudd til eller uttak fra din konto i Storebrand. 
  • Vi anmoder alle våre kunder om å rapportere formue, gevinst og tap til skattemyndighetene. For mer informasjon om hvordan du innrapporterer dine verdier henviser vi til skatteetaten sine hjemmesider.  

  Forbehold for deg som ønsker å bli kunde i banken

  Gitt den komplekse naturen til kryptovaluta og virtuelle eiendeler må man kunne regne med noe behandlingstid. Ved manglende eller ikke tilfredsstillende informasjon og dokumentasjon kan man som kunde risikere at midlene som knyttes til virtuell valuta blir fryst på kontoen. I ytterste konsekvens kan det ende med at man ikke får innvilget søknad om kundeforhold, eller at man kan bli sagt opp som kunde. 

  Vi har forståelse for at det kan være tidkrevende å måtte svare på spørsmål tilknyttet dette, men som bank og rapporteringspliktig er vi pålagt å kjenne våre kunder og gjøre undersøkelser knyttet til midlenes opprinnelse. 

Sist oppdatert 17. juni 2024


Fant du det du lette etter?