Offentlig pensjon for deg som er født i 1963 eller senere

For deg som er omfattet av en offentlig tjenestepensjon har året du er født betydning for hvilke regler som gjelder. For deg som er født i 1963 eller senere ble det innført nye regler for opptjening til alderspensjon fra 1. januar 2020. Du beholder eventuell tidligere opptjening fra den gamle ordningen.

Nye regler fra 1. januar 2020

Fra 2020 skjer opptjeningen av tjenestepensjonen ved at du opparbeider en såkalt  pensjonsbeholdning. Denne pensjonsbeholdningen blir tilført 5,7 prosent av lønnen for inntekt mellom 0 og 12G og 18,1 prosent av lønnen for inntekt mellom 7,1 og 12G hvert år (G = grunnbeløp i folketrygden).

Du tjener opp alderspensjon for alle år du jobber og har medlemskap i en offentlig pensjonsordning, fram til du fyller 75 år.

Få oversikt over pensjonen din

Logg inn på Smart pensjon og se hvor din pensjon kommer fra, hvor mye du kan forvente å få og hva du kan gjøre for å få den pensjons­tilværelsen du ønsker deg.

Ta ut og beregne alderspensjon

Du kan ta ut pensjonen når du vil mellom 62 og 75 år – såkalt fleksibelt uttak. Etter at du har tatt ut pensjon, kan du likevel fortsette i jobb uten at pensjonen blir redusert.

Pensjonen beregnes med grunnlag i den pensjonsbeholdningen du har på det tidspunktet du velger å starte utbetalingen. Årlig pensjon regnes ut ved at pensjonsbeholdningen din deles på det delingstallet som gjelder for ditt årskull på uttakstidspunktet. Jo lenger du venter med å ta ut pensjon, desto mer vil du få i årlig pensjon.

Hvis du jobber etter at du har tatt ut pensjon, vil du fortsatt tjene opp pensjon. Det er også mulig å ta ut en delvis pensjon.

Pensjonen utbetales livsvarig, uavhengig av når den er tatt ut og er uavhengig av andre pensjons- og trygdeytelser. Det er ingen samordning med ytelser fra folketrygden (NAV). Det du har tjent opp reduseres dermed ikke selv om du har andre pensjonsrettigheter.

Pensjonsrettigheter du har tjent opp før 1. januar 2020

Hvis du har vært medlem i en offentlig pensjonsordning før 1. januar 2020, beholder du retten til alderspensjon som er tjent opp fram til da. Denne opptjente alderspensjonen kan, på samme måte som i den nye opptjeningen, tas ut fra 62 år og den kan kombineres med inntekt.

Denne tidligere opptjente alderspensjonen kan du bare ta ut fullt (100 prosent), ikke delvis. Du kan heller ikke angre deg og stoppe utbetalingen av denne pensjonen.

Alderspensjonen som er tjent opp før 1. januar 2020 blir beregnet på samme måte som en oppsatt pensjonsrettighet, dvs. opptjent pensjon fra en tidligere arbeidsgiver i offentlig sektor. Samme regler brukes ved overgang til ny opptjening av alderspensjon. Pensjonsgrunnlaget for den oppsatte retten vil være det du hadde pr. 31. desember 2019, eller ved tidligere fratreden, og blir regulert med lønnsveksten (G) fram til uttak av alderspensjonen.

Medlemstiden før 2020 beregnes ut fra forholdet mellom faktisk medlemstid og den medlemstiden du ville ha oppnådd ved aldersgrensen, minst 30 år, men ikke mer enn 40 år. Denne tidligere opptjente alderspensjonen skal fra uttakstidspunktet samordnes med ytelser fra folketrygden, og er omfattet av reglene for levealdersjustering. Levealdersjustering betyr at dersom du venter med uttak av denne pensjonen vil den årlige pensjonen bli større.

Særaldersgrenser

Det er planer om å endre reglene for hvordan pensjon for de som har stilling med særaldersgrense skal beregnes. Inntil de nye reglene er vedtatt gjelder fortsatt dagens regler for særaldersgrense.

Har du stilling med særaldersgrense, og er født i 1963 eller senere, skal du få en tidligpensjon på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. Denne kan ev. bli avkortet i forhold til opptjeningstiden du har når du går av med alderspensjon.

Hvis du tar ut pensjon fra særaldersgrensen, er det ett særlig krav du må vite om. Du kan da ikke samtidig ta ut alderspensjon fra den nye opptjente pensjonen.

Mer om særaldersgrenser


Fant du det du lette etter?