Storebrand Norsk Kreditt IG A

RENTEFOND
BÆREKRAFTSCORE

8 av 10

RISIKO

3 av 7

AVKASTNING I ÅR 1.19 % 21.05.2024
SIDEN START (09.10.2018) 1.82 % Årlig gjennomsnitt

Investeringsprofil

Storebrand Norsk Kreditt IG er et fossilfritt rentefond har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer i lån fra alle typer utstedere, og gjennomsnittlig rentebinding skal være i intervallet 1-5 år. Laveste tillatte kredittkvalitet for en enkeltinvestering er BBB- på investeringstidspunktet. Inntil 20 prosent av porteføljen kan investeres i ansvarlig lånekapital utstedt av norske finansinstitusjoner. Forvalter forsøker å velge de mest attraktive verdipapirene basert på egne analyser. Investeringsmandatet er i tråd med VFFs bransjestandard for obligasjonsfond 3 (durasjon) og kredittrisikokategori 3. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.

Fakta om fondet

ISINNO0010818016
Etablert09.10.2018
Kurs995.47  NOK  (21.05.2024)
AUM27546188823 NOK  (30.04.2024)
SFDR kategori: Artikkel 8
Minimumsbeløp100 NOK
Løpende kostnader0.4 % 
Referanseindeks3 år norsk kreditt  (NORM123D3)

Vår metode for bærekraftige investeringer

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.

Bærekraftscore

Fond

8

av 10

Indeks

8

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Karbonavtrykk

Fond

4

Indeks

4

Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.

Fondets forvalter

Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.


Per Inge B. Heggem

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 29.11.2011

Historisk avkastning

Periode Storebrand Norsk Kreditt IG A Referanseindeks
Hittil i år 1,19 % 0,62 %
Siste 12 mnd 6,05 % 4,49 %
Siste 3 år * 0,61 % 0,76 %
Siste 5 år * 1,70 % 1,61 %
Årlig avkastning siden fondets startdato (09.10.2018) * 1,82 % 1,75 %

Avkastning hvert enkelt år

Periode 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Avkastning 0,27 % 2,35 % 5,56 % 0,10 % -4,08 % 5,17 % 1,19 %
Indeks 0,76 % 2,01 % 5,05 % -0,59 % -2,04 % 4,22 % 0,62 %

Sist oppdatert: 21.05.2024

*Gjennomsnittlig årlig avkastning.

**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.

Innhold

Investeringer

 • Sparebanken Vest: 4,13 %
 • Sparebanken 1 østlandet: 3,44 %
 • SpareBank 1 SR-Bank ASA: 3,37 %
 • BN Bank ASA: 3,00 %
 • Sparebank 1 Nord-Norge: 2,74 %
 • Aktia Bank Oyj: 2,39 %
 • DNB Bank ASA: 2,23 %
 • Swedbank AB: 2,14 %
 • Pareto Bank ASA: 1,99 %
 • SpareBank 1 Sorost-Norge: 1,95 %
Vis alle

Sist oppdatert: 30.04.2024

Sektorfordeling

 •   Banker 49,26  %
 •   Utlandet 19,44  %
 •   Private aksjeselskaper mv. 13,27  %
 •   Kredittforetak 6,23  %
 •   Statlig eide aksjeselskaper mv. 4,64  %
 •   Kommunalt eide aksjeselskaper mv. 3,89  %
 •   Unclassified 2,30  %
 •   Skadeforsikringsselskaper 0,79  %
 •   Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser 0,58  %
 •   Kommuneforvaltningen 0,01  %
 •   Cash -0,41  %

Sist oppdatert: 30.04.2024

Landfordeling

 • NOR: 80,40 %
 • SWE: 12,00 %
 • FIN: 3,18 %
 • DNK: 1,89 %
 • DEU: 1,09 %
 • NLD: 0,94 %
 • FRA: 0,52 %
 • BRA: 0,42 %
 • Unclassified: -0,03 %
 • Cash: -0,41 %

Sist oppdatert: 30.04.2024

Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.


Fant du det du lette etter?