Karbonavtrykk i investeringer

Klimaendringene er en av de viktigste utfordringene verden står overfor i dag. Håndtering av klimagassutslipp vil derfor ha en direkte påvirkning på både selskapers fremtidige suksess og investorer sine investeringer i disse selskapene. Dermed er det i både institusjonelle og individuelle investorer sin interesse at utslipp måles og styres. Storebrand signerte to internasjonale initiativer i 2015 som fokuserer på rapportering og reduksjon av karbonavtrykket i investeringene våre: The Montréal Pledge og The Portfolio Decarbonisation Coalition (PDC).

Beregningen av karbonavtrykket til investeringer er en av flere metoder for å forstå påvirkningen et selskap har på klima og miljø. Derfor støtter Storebrand Montreal Pledge som forplikter oss til å rapportere karbonintensiteten, og PDC som innebærer en gradvis reduksjon av karbonavtrykket. Kvartalsrapportene på denne siden dekker Storebrands aksje- og rentefond.

Det er mange faktorer som påvirker fondenes karbonavtrykk. Sektorfordeling og fondets vekt i selskaper med høyt eller lavt karbonavtrykk har størst betydning. For eksempel vil et fond som investerer mye i energibransjen ha et høyere karbonavtrykk enn fond som investerer mer i teknologiselskaper.

Karbonavtrykk - Hva betyr det?

Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler utslippet av et vektet gjennomsnitt av klimagasser fra porteføljens selskaper på et gitt tidspunkt i forhold til selskapenes salgsinntekter.
Storebrand beregner karbonavtrykk for fond målt mot fondets indeks. Det er viktig å understreke at karbonavtrykket er et øyeblikksbilde, og kan endre seg over tid gitt fondssammensetning eller endring i de underliggende selskapene. Derfor er ikke karbonavtrykk en fullstendig indikator for fondets karbonrisiko. Karbonutslippstrender, fossilreserver, eksponering mot og håndtering av klimarisiko og investeringer i ren teknologi er ikke inkludert i karbonavtrykket, men er faktorer som bør vurderes for å få oversikt over hele risikobildet.

En standardisering for hvordan karbonintensiteten bør beregnes har startet som følge av rammeverket til Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Ettersom metoder og datatilgjengelighet kontinuerlig justeres og forbedres, følger Storebrandgruppen utviklingen fortløpende. Data er ikke alltid tilgjengelig for alle selskaper, og det er fortsatt utfordringer knyttet til datakvalitet. Derfor bør karbonavtrykket i første rekke brukes som en pekepinn, og ses på i sammenheng med annen framoverskuende bærekraftsanalyse for å gi et helhetlig bilde av fondenes påvirkning.

Metode

Storebrandgruppen bruker et vektet gjennomsnitt av karbonavtrykket til selskaper som anbefalt av TCFD. Nøkkeltallet beskriver en porteføljes eksponering mot karbon-intensive selskaper. Jo lavere tallet er, desto mindre er eksponeringen mot selskap med høye utslipp. Målenheten er tonn CO2-ekvivalenter (scope 1 og 2) i forhold til salgsinntekter i mill NOK. CO2-ekvivalenter måler utslipp av alle klimagasser. Scope 1 og Scope 2-utslipp er utslipp definert av Green House Gas Protocol, og innebærer selskapets direkte utslipp fra eide eller kontrollerte ressurser og indirekte utslipp fra innkjøpt strøm. Formelen for karbonavtrykk er som følger:

Karbonavtrykk_ligning

Storebrand henter data på selskapsnivå fra vår dataleverandør Trucost. Kravet til datadekning per fond er på 75%. En lavere dekningsgrad enn 75% betraktes som for lav til å representere et realistisk bilde av fondets karbonavtrykk, og resultatene vil derfor ikke rapporteres.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023