Storebrand Kort Kreditt IG A

LIKVIDITETSFOND
BÆREKRAFTSCORE

8 av 10

RISIKO

2 av 7

AVKASTNING I ÅR 2.59 % 21.05.2024
SIDEN START (14.06.1994) 3.38 % Årlig gjennomsnitt

Investeringsprofil

Storebrand Kort Kreditt IG er et fossilfritt rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet er et aktivt forvaltet norsk rentefond med lav renterisiko og moderat kredittrisiko. Inntil 10 prosent av porteføljen kan investeres i ansvarlig lånekapital utstedt av finansinstitusjoner. Laveste tillatte kredittkvalitet for en enkelt investering er BBB- på investeringstidspunktet. Enkelte av fondets investeringer kan periodevis ha lav omsettelighet, noe som kan gi økt risiko for kursfall. For å redusere risiko, fordeles investeringene på mange utstedere. Gjennomsnittlig rentebinding vil være inntil 12 måneder. Forvalter forsøker å velge de mest attraktive verdipapirene basert på egne analyser. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet har UCITS-status, og forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.

Fakta om fondet

ISINNO0008000858
Etablert14.06.1994
Kurs10573.28  NOK  (21.05.2024)
AUM8692483891 NOK  (30.04.2024)
SFDR kategori: Artikkel 8
Minimumsbeløp100 NOK
Løpende kostnader0.25 % 
ReferanseindeksNBP Liquidity Standard Index NOK  (NOLIQSTD)

Vår metode for bærekraftige investeringer

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.

Bærekraftscore

Fond

8

av 10

Indeks

8

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Karbonavtrykk

Fond

9

Indeks

2

Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.

Fondets forvalter

Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.


Sigve Dagsønn Stabrun

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 01.01.2017

Historisk avkastning

Referanseindeksen kan benyttes som et referansepunkt for å sammenligne avkastningen i fondet. Indeksen kan også være en kilde for valg av fondets investeringer, men fondets sammensetning kan avvike betydelig fra indeksen.

Periode Storebrand Kort Kreditt IG A Referanseindeks
Hittil i år 2,59 % 2,14 %
Siste 12 mnd 6,50 % 5,40 %
Siste 3 år * 3,28 % -
Siste 5 år * 2,67 % -
Siste 10 år * 2,21 % -
Årlig avkastning siden fondets startdato (14.06.1994) * 3,38 % -
Årlig avkastning siden oppstart av referanseindeks (01.09.2022) ** - 4,68 %

Avkastning hvert enkelt år

Periode 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Avkastning 2,01 % 1,41 % 2,23 % 1,72 % 1,04 % 1,12 % 5,73 % 2,59 %
Indeks - - - - - 1,13 % 4,71 % 2,14 %

Sist oppdatert: 21.05.2024

*Gjennomsnittlig årlig avkastning.

**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.

Fondet hadde ikke representativ referanseindeks i perioden før september 2022.

Innhold

Investeringer

 • Norwegian Property ASA: 4,21 %
 • Brage Finans AS: 3,85 %
 • LeasePlan Corp NV: 3,75 %
 • Entra ASA: 3,34 %
 • DFDS A/S: 2,93 %
 • OBOS BBL: 2,73 %
 • Nykredit Realkredit AS: 2,60 %
 • Høland og Setskog Sparebank: 2,53 %
 • Norsk Hydro ASA: 2,34 %
 • Orkla Sparebank: 2,30 %
Vis alle

Sist oppdatert: 30.04.2024

Sektorfordeling

 •   Banker 47,60  %
 •   Private aksjeselskaper mv. 17,86  %
 •   Utlandet 17,77  %
 •   Kredittforetak 5,83  %
 •   Kommunalt eide aksjeselskaper mv. 3,99  %
 •   Statlig eide aksjeselskaper mv. 3,86  %
 •   Financials 2,88  %
 •   Kommuneforvaltningen 1,09  %
 •   Finansielle holdingselskaper 0,58  %
 •   Unclassified -0,31  %
 •   Cash -1,17  %

Sist oppdatert: 30.04.2024

Landfordeling

 • NOR: 80,17 %
 • SWE: 7,89 %
 • DNK: 5,60 %
 • NLD: 3,75 %
 • Unclassified: 2,85 %
 • FIN: 0,52 %
 • BRA: 0,38 %
 • Cash: -1,17 %

Sist oppdatert: 30.04.2024

Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.


Fant du det du lette etter?