Søk støtte i «Vi heier på»-konkurransen

Søk økonomisk støtte til det du brenner for! Vi investerer i, og belønner, fremtidens vinnere. Er du en av dem?

start-up-one-person.svg

Alt du trenger å vite om «Vi heier på»-konkurransen

Som Nordens ledende aktør innenfor pensjon, langsiktig sparing og forsikring, tar vi vårt samfunnsansvar på alvor. «Vi heier på»-konkurransen er et av mange tiltak vi gjør for å støtte opp om gode prosjekter innenfor blant annet miljø, samfunn, å redusere ulikheter, læring, utvikling, liv og helse.

Ny søknadslenke kommer.

 

Hva er «Vi heier på»-konkurransen?

  • «Vi heier på»-konkurransen fordeler årlig økonomisk støtte til ulike samfunnsnyttige prosjekter i inn- og utland.
  • Midlene fordeles to ganger i året, med søknadsfrist 1. april og 1. oktober.
  • Prosjektene skal preges av mot og evne til å tenke nytt og annerledes, og være til glede og nytte for initiativtakerne og dem prosjektet retter seg mot.
  • Søknadene vurderes av en sammensatt jury fra Storebrand.

Hvem kan søke om støtte?

  • Enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter, lag og foreninger som evner å sette i gang spesielt bærekraftige tiltak på lokalt og nasjonalt plan.
  • Vi premierer spesielt dem som evner å tenke bærekraftig. Med det mener vi prosjekter som jobber mot ett eller flere av FNs bærekraftsmål.
  • Det gis ikke støtte til ordinære driftsoppgaver eller tiltak for enkeltpersoner (for eksempel studieturer, enkeltpersoners utdanning og karriere).
  • Se øvrige konkurransevilkår

Vinnere våren 2023:

Rett Fram Opplevelser - Grønner Kokker: Rett Fram Opplevelser er en frivillig organisasjon som jobber med utenforskap. Prosjektet Grønne kokker skal gjøre det enklere for vanskeligstilte familier å lage mat sammen. Prosjektet skal tilby en sosial møteplass og gi kunnskap om hvordan benytte sunne matvarer, redusere matsvinn og øke bevissthet om gode matvaner for familiene på en inkluderende måte. 

Nordic International Support Foundation (NIS) - Endringslabben Hva nå?: Endringslaben er en læringsplattform for barn og unge med fokus på bærekraftig utvikling. Prosjektet består av en vandrende utstilling som skoleklasser besøker med tilhørende undervisningsopplegg. Prosjektet skal gi barn og unge en spennende mulighet til å lære mer om sosiale og miljømessige utfordringer verden står overfor i dag, og om hvordan de kan være en del av løsningen på disse. 

Foreningen Åpen Dør - Papp-presse: Foreningen deler ut overskuddsmat til vanskeligstilte personer i Strand kommune og ønsker å skape en sosial møteplass. Siden i fjor er det dobbelt så mange personer som kommer for å få mat og opp mot 1 tonn overskuddsmat deles ut per uke. Prosjektet trenger en papp-presse for å gjenbruke og håndtere avfall som kommer fra matpakker fra maten som deles ut. 

PlanBi AS - Nye leveområder for insekter: PlanBi ønsker å etablere flere leveområder med biologisk mangfold i lokalmiljøet vårt og sette søkelys på at areal kan endres til matfat for pollinatorer. PlanBi ønsker å fremheve viktighetene av beplanting gjennom å endre ubrukte arealer i det offentlige rom til frodige blomsterenger for insektene rundt oss. Prosjektet vil legge til rette for et økt biologisk mangfold på friarealer, i områder som over tid er blitt bygget ned. PlanBi har fått godkjenning til å omgjøre store arealer til pollinatorvennlig blomstereng.

Sportsklubben Vard Haugesund - Vardmodellen: Integrering gjennom fotball: Sportsklubben Vard Haugesund har etablert Vardmodellen for å bidra til å inkludere flere gjennom fotball. Prosjektet skal gi flyktninger mulighet til å delta på et fritidstilbud som de ellers ikke ville ha mulighet til å delta på. Deltakelsen vil gjøre at barn og deres familier får et sosialt nettverk hvor de kan utvikle språk- og sosiale ferdigheter samtidig som de blir integrert i lokalsamfunnet.

Bø og Sauherad Røde Kors - Oppgradering av skredberedskap: Bø og Sauherad Røde Kors trenger nytt utstyr for å opprettholde skredberedskapen i fylke. Prosjektet skal gjøre innkjøp for å oppgradere nødvendig utstyr som trengs både for søk og redning av skredtatte personer.  
 

Stiftelsen Brannbamsen Bjørnis - Trøstebamser til alle brannvesen: Stiftelsen Brannbamsen Bjørnis har utviklet en maskot for å møte barns behov for omsorg og trygghet ved brann og andre ulykker. I tillegg gir de barn og voksne gode råd om brannvern. Prosjektet skal gå til innkjøp av brannbamser til alle brannvesen i Norge. 

Nordic SOS Ukraine - Frakt av utstyr og klær: Nordic SOS Ukraine er frivillig organisasjon som jobber for å bistå befolkningen i Ukraina med donasjon av nødvendig utstyr. Organisasjonen samler inn utstyr fra bedrifter og frivillige. Viktig utstyr som samles inn er eksempelvis soveposer, strømaggregat, hygieneprodukter og vann. Prosjektet skal sikre frakt av utstyret med bistand fra lokale organisasjoner. 

Stiftelsen Nyenga - Barnas proteinfabrikk: Fra avfall til livsviktige næringstoff: Stiftelsen Nyenga jobber for å fremme bærekraftig vekst gjennom å styrke enkeltindivid, familier og lokalsamfunn. Gjennom prosjektet Barnas Proteinfabrikk i Uganda skal organisk avfall omdannes til protein og andre livsviktige næringsstoff ved hjelp av larvene til sorte soldatfluer. Elevene skal ta med matavfall til skolen hvor det blir kompostert og deretter gitt som mat til soldat larver. I løpet av 3 uker vokser de seg store og fulle av proteiner. Larvene blir deretter samlet inn, bearbeidet og brukt som dyrefôr til griser eller høner. Formålet med prosjektet er å gi elevene innsikt i sirkulærøkonomi og forståelse av at avfall kan være en viktig ressurs og bidra til å redusere lokal forsøpling.

NOTS Follo - Bærekraftig markaforvaltning: NOTS Follo ønsker å fremme friluftsliv, folkehelse og livskvalitet for alle brukergrupper gjennom å forvalte marka på en bærekraft måte. NOTS skal gjennom prosjektet vedlikeholde umerkede og blåmerkede stier og turområder i kommunen. Områder og stier som ellers faller utenfor typisk forvaltning fra større foreninger/organisasjoner.  

Sisters in Business – REST-t: Sisters in Business skaper faste arbeidsplasser for kvinner med innvandrerbakgrunn gjennom lokal tekstilproduksjon og klesreparasjon. Gjennom butikken REST-t på det nye Ombrukssenteret Omigjen på Slemmestad kan personer handle overskuddstekstiler, gardiner, duker, putetrekk og annet levert fra kommunens innbyggere, men også på rull, såkalt deadstock fra ledende klesprodusenter i Europa. Prosjektet skal bidra til videre gjenbruk av tekstiler som ellers ville blitt sendt til deponi eller brent, bidra til et bedre miljø og skape arbeidsplasser. 

 

trophy.svg

 

Vinnere høsten 2022:

Gruten - Urban soppfarm for framtidens Norge: Gruten AS etablerte i 2018 Norges første urbane østerssopp-farm i Oslo. Siden har de gjort om flere tonn kaffegrut til smakfull østerssopp hvert år. De vant Bedriftsutviklingsprisen for landbruket i Oslo i 2021 og ble nominert til Matprisen 2022 som Årets produsent. Gjennom prosjektet skal de anskaffe containere og skalere opp kapasiteten på Fornebu for å dyrke mer sopp og gjenbruke opp mot 30 tonn kaffegrut.

MMO Trondheim - Mental helseopplysning for studenter og elever: Medisinernes Mentale Helseopplysning Trondheim (MMO Trondheim) jobber for å øke ungdommers kunnskap til mental helse og hvordan psykisk og fysisk helse henger sammen. MMO Trondheim ønsker å gjøre det lettere for unge å snakke sammen og være støttende i forbindelse med psykiske utfordringer. Målet med prosjektet er å gjøre det lettere å søke om hjelp når man trenger det, samt øke kunnskap om mental helse hos studenter som i fremtiden vil jobbe innenfor helsesektoren.

Stryn Næringshage – Gjenbruksstova: Stryn Næringshage ønsker å åpne gjenbruksstue i Stryn for reparasjon og redesign av klær. Prosjektets formål er både å gjøre det enklere for utsatte grupper som flyktninger å komme seg ut i arbeidslivet og å rette fokus mot et økt behov for gjenbruk og sirkulærøkonomi. I Stryn er det lokale konfeksjonsbedrifter som ønsker å være en del av prosjektet og med det få utnyttet sitt overskuddsmateriale til reparasjon og redesign av klær for de som trenger det.

Fokus Sandeid - Barnslig kildesortering: Det er i dag få muligheter for kildesortering på offentlige møteplasser som lekeplasser og andre samlingssteder. Dette ønsker Fokus Sandeid å gjøre noe med. De vil kjøpe inn kildesorteringssystem for utplassering på lekeplasser og andre offentlige samlingsområder der det i dag kun er søppeldunk for blandet avfall. Prosjektets formål er å gi barn kunnskap, gode vaner og erfaring med å kildesortere, samt å forbedre alternativene for kildesortering på offentlige steder.

Kirkens SOS Nord-Hålogaland - Kurs i Selvmordsforebygging: Det er et økende samfunnsproblem med mennesker som begår selvmord. Nord-Norge er en spesielt utsatt region og dette vil Kirkens SOS Nord-Hålogaland gjøre noe med gjennom å forbedre sitt selvmordsforebyggende arbeid. De skal gjennomgå kurs i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge for å øke kompetansen til sine frivillige som bemanner hjelpetelefonen. I tillegg vil de invitere med andre organisasjoner som enten er for små eller ikke har økonomi til å delta på slike kurs på egenhånd.

Rødtvet Skole – Forbedret fritidstilbud: Rødtvet skole har 1.-7.trinn i bydel Grorud, en av bydelene i Oslo med høyest tall for barnefattigdom. Skolen ønsker å forbedre sine fritidstilbud til barna etter skolen og i ferien. Formålet med prosjektet er øke tilbudet av aktiviteter for barn og unge, uavhengig av økonomiske forutsetninger til familiene de kommer fra.

Navaria – Varslingssystem mot grunnstøting: Ulykker på vann koster samfunnet både tap av menneskeliv og store økonomiske summer. Navaria skal anvende anerkjent og lokal teknologi til å bygge en ny løsning og gjøre det enklere for fritidsbåtførere å navigere til sjøs. Formålet med prosjektet er å bidra til færre grunnstøtinger og ulykker.

Hommelvik Idrettslag - Mestringsopplevelser med Hommelvik Guts 2023: Hommelvik Guts er et idrettslag med sterkt engasjement for sosial inkludering. Gruppen samarbeider med 5 barnevernsinstitusjoner og jobber for tilrettelagt fotball for alle og enhver rundt omkring i Trøndelag. Gruppens formål er å motarbeide utenforskap i samfunnet gjennom fokus på samhold og opplevelse av mestringsopplevelser i grupper.

Kløfta Idrettslag - Nettbrett til byttesentralen: Kløfta idrettslag driver en lokal byttesentral der man kan levere inn brukte klær, sportsutstyr, leker og bøker, hvor deler av disse klærne går til trengende i Romania.  Formålet er å bidra til økt gjenbruk, støtte med overskuddsklær til trengende og å øke sosialt engasjement for lokal ungdom. Laget er nå i en moderniseringsfase der man skal bort fra manuelle, papirbaserte løsninger over til mer digitaliserte løsninger.

Barnekreftforeningen Østfold - Juletur for kreftsyke barn og deres familier: Barnekreftforeningen i Østfold ønsker å arrangere en hyggelig juletur for kreftsyke barn og deres foreldre. Planen er å reise til Gøteborg og Liseberg der familiene kan få med seg et hyggelig, lokalt julemarked. Foreningen drives av frivillige som er berørte av kreft blant unge og formålet er å gi kreftsyke barn og deres familie en hyggelig juleopplevelse.

Bodø Røde Kors - Skarmoendagene: Bodø Røde Kors arrangerer vinterlige aktivitetsdager for barn og unge i alderen 12-19 år. Målet med arrangementet er å øke hverdagsaktiviteten, gi mestringsfølelse uten at økonomi og andre faktorer skal være hinder. Gruppen arbeider for å redusere utenforskap og fremmer inkludering av vanskeligstilte mennesker og utsatte grupper, for eksempel beboere på asylmottak, bosatte flyktninger og lavinntektsfamilier.

Algerian Community in Scandinavia - Algeriske jenter til Norway cup 2023: Algerian Community ønsker å bidra til at et kvinnelig fotball-lag fra Sør-Algerie skal kunne delta på Norway Cup i 2023. Målet er å gi laget en minneverdig opplevelse i Norge samt stimulere til økt interesse for kvinnefotball i Algerie.

 

 

00_illu_vi heier på.svg

 

Personvern

Når du sender en søknad til «Vi heier på», må du oppgi noen personopplysninger i skjemaet. Formålet med dette er at vi skal kunne identifisere, vurdere søknader og kontakte prosjekteierne. Opplysningene slettes tre måneder etter at vinner er kåret.

Du kan lese mer om dine rettigheter, som retten til innsyn, retting og sletting, i vår personvernerklæring på storebrand.no. Storebrand Livsforsikring AS er ansvarlig for behandling av personopplysningene dine. Har du spørsmål, kan du sende en e-post til Storebrands personvernombud.

Våre tidligere vinnere

«Vi heier på»-konkurransen fordeler årlig økonomisk støtte til ulike samfunnsnyttige prosjekter i inn- og utland. Midlene fordeles to ganger i året, med søknadsfrist 1. april og 1. oktober, og informasjon om tidligere vinnere finner du her.


Fant du det du lette etter?