Eierstyring og selskapsledelse

God selskapsledelse og eierstyring er viktig for at Storebrand skal nå sine fastsatte mål. Storebrand-konsernet arbeider kontinuerlig med å forbedre både de overordnede beslutningsprosessene og den daglige selskapsledelsen.

Investor Relations

En god og kontinuerlig dialog med aksjonærer og analytikere, både i Norge og utlandet, er høyt prioritert i Storebrand.

Om oss

  • Som et stort børsnotert konsern og en viktig samfunnsaktør er Storebrand opptatt av å skape et godt samspill mellom våre interessenter; egne aksjonærer, styringsorganer, ledelse, ansatte, kunder, långivere og samfunnet for øvrig.

  • God eierstyring og selskapsledelse står sentralt i dette arbeidet og beskriver det rettslige og operasjonelle rammeverket for hvordan Storebrand blir styrt og kontrollert for å skape verdier for våre interessenter. Dialogen med disse er en sentral del av vårt samfunnsansvar.

  • For å styrke Storebrands arbeid med eierstyring og selskapsledelse ytterligere ble en egen Corporate Governance-komité etablert i 2006. Komiteen er med på å sikre god eierstyring og selskapsledelse på tvers av konsernet.

Konsernledelsen

Konsernsjefen (CEO) har ansvar for den daglige administrasjonen av Storebrand-konsernet. Konsernledelsen består av ledere for sentrale virksomhetsområder og funksjoner.

Konsernstyret

Styret i Storebrand ASA har ansvar for konsernets ledelse og holder oppsyn med administrasjonen av konsernet. Styret har nedsatt fire styreutvalg: strategiutvalget, risikoutvalget, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget.


Fant du det du lette etter?