Generalforsamling

Generalforsamlingen er Storebrands øverste styrende organ. Det avholdes ordinær generalforsamling i Storebrand ASA senest innen utgangen av juni hvert år.

Alle aksjonærer med kjent adresse mottar skriftlig innkalling pr. post, som sendes ut minst 21 dager før generalforsamlingen. Saksdokumenter for alle vedtektssaker, inkludert valgkomiteens innstilling med foreslåtte kandidater til valgene, vil kun bli gjort tilgjengelig på Storebrands internettside, med mindre aksjonærer ber om å få det tilsendt.

Alle aksjonærer kan delta på generalforsamlingen og det er anledning til å stemme med fullmakt. Aksjonærene kan bare utøve sine formelle rettigheter gjennom generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling 2022

Ordinær generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling 2017

Aksjeeieres rettigheter

For opplysninger om rettigheter som aksjeeier vises til allmennaksjeloven, især lovens kapitler 4 og 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på følgende bestemmelser og fristen som gjelder for å fremsette beslutningsforslag mv.

Paragraf 5-11: Aksjeeieres rett til å få saker behandlet på generalforsamlingen

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen. Spørsmålet skal meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det foretas en ny innkalling dersom fristen for innkalling til generalforsamling ikke er ute. En aksjeeier har også rett til å fremsette forslag til beslutning.

Paragraf 5-15: Ledelsens opplysningsplikt

(1) En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer, medlemmer av bedriftsforsamlingen og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av

  1. godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen;
  2. saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse;
  3. selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

(2) Dersom det må innhentes opplysninger, slik at svar ikke kan gis på generalforsamlingen, skal det utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets kontor og sendes alle aksjeeiere som har bedt om opplysningen. Dersom svaret må anses å være av vesentlig betydning for bedømmelsen av forhold som nevnt i første ledd, skal svaret sendes alle aksjeeiere med kjent adresse.

Aksjonærer som ønsker å fremme saker til behandling på generalforsamlingen i Storebrand ASA kan sende dette enten per brev eller e-post til:

Storebrand ASA
v/ Konsernjuridisk avdeling
Postboks 500, 1327 Lysaker

e-post: ir@storebrand.no

Valgkomité

Storebrands valgkomité innstiller overfor generalforsamlingen på aksjonærenes kandidater til styret og valgkomiteen. Valgkomiteen nominerer kandidatene på grunnlag av fastsatte kriterier og egen instruks fastsatt av generalforsamlingen.

For valgperioden 2022-2023 har valgkomiteen følgende sammensetning:

  • Per Otto Dyb (leder)
  • Lars Jansen Viste (medlem)
  • Nils Halvard Bastiansen (medlem)
  • Anders Gaarud (medlem)
  • Liv Monica Stubholt (medlem)

Valgkomiteen ønsker å motta aksjonærenes eventuelle innspill og forslag til kandidater før komiteen avgir sine innstillinger til valg av medlemmer til styret og valgkomiteen i løpet av våren. Dersom du ønsker å fremsette forslag til valgkomiteen, kan du sende e-post til valgkomiteens sekretariat.

Forslag bes inneholde navn, bosted, nasjonalitet og en kort CV.

Forslag sendes til:

Storebrand ASA, Valgkomiteens sekretariat
c/o Konsernjuridisk avdeling
Postboks 500, 1327 Lysaker
e-post: ir@storebrand.no

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) deler årlig ut en pris for beste redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse i årsrapporten. Storebrand vant prisen for 2006.

Den norske anbefalingen er utformet med hensyn til den internasjonale utviklingen og andre nasjonale anbefalinger, samtidig som den er forankret i nasjonale forhold som norsk lovgivning og praksis. Anbefalingen skal bidra til å klargjøre rollefordelingen mellom aksjeeiere, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen. Oslo Børs krever at noterte selskaper årlig skal gi en samlet redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse i samsvar med denne anbefalingen.

Etterlevelse

Temaet eierstyring og selskapsledelse er gjenstand for årlige vurderinger og diskusjoner i konsernets styre, blant annet blir konsernets styringsdokumenter gjennomgått og revidert årlig. Storebrands prinsipper for eierstyring og selskapsledelse samsvarer med den norske anbefalingen og har ingen avvik. For fullstendig oversikt over anbefalingen, se www.nues.no.


Fant du det du lette etter?