Generalforsamling

Generalforsamlingen er Storebrands øverste styrende organ. Det avholdes ordinær generalforsamling i Storebrand ASA senest innen utgangen av juni hvert år.

Alle aksjonærer med kjent adresse mottar skriftlig innkalling pr. post, som sendes ut minst 21 dager før generalforsamlingen. Saksdokumenter for alle vedtektssaker, inkludert valgkomiteens innstilling med foreslåtte kandidater til valgene, vil kun bli gjort tilgjengelig på Storebrands internettside, med mindre aksjonærer ber om å få det tilsendt.

Alle aksjonærer kan delta på generalforsamlingen og det er anledning til å stemme med fullmakt. Aksjonærene kan bare utøve sine formelle rettigheter gjennom generalforsamlingen.

Valgkomité

Storebrands valgkomité innstiller overfor generalforsamlingen på aksjonærenes kandidater til styret og valgkomiteen. Valgkomiteen nominerer kandidatene på grunnlag av fastsatte kriterier og egen instruks fastsatt av generalforsamlingen.

For valgperioden 2024-2025 har valgkomiteen følgende sammensetning:

  • Nils Halvard Bastiansen (leder)
  • Lars Jansen Viste (medlem)
  • Fridtjof Berents (medlem)
  • Liv Monica Stubholt (medlem)

Valgkomiteen ønsker å motta aksjonærenes eventuelle innspill og forslag til kandidater før komiteen avgir sine innstillinger til valg av medlemmer til styret og valgkomiteen i løpet av våren. Dersom du ønsker å fremsette forslag til valgkomiteen, kan du sende e-post til valgkomiteens sekretariat.

Forslag bes inneholde navn, bosted, nasjonalitet og en kort CV.

Forslag sendes til:

Storebrand ASA, Valgkomiteens sekretariat
c/o Konsernjuridisk avdeling
Postboks 500, 1327 Lysaker
e-post: ir@storebrand.no

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) deler årlig ut en pris for beste redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse i årsrapporten. Storebrand vant prisen for 2006.

Den norske anbefalingen er utformet med hensyn til den internasjonale utviklingen og andre nasjonale anbefalinger, samtidig som den er forankret i nasjonale forhold som norsk lovgivning og praksis. Anbefalingen skal bidra til å klargjøre rollefordelingen mellom aksjeeiere, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen. Oslo Børs krever at noterte selskaper årlig skal gi en samlet redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse i samsvar med denne anbefalingen.

Etterlevelse

Temaet eierstyring og selskapsledelse er gjenstand for årlige vurderinger og diskusjoner i konsernets styre, blant annet blir konsernets styringsdokumenter gjennomgått og revidert årlig. Storebrands prinsipper for eierstyring og selskapsledelse samsvarer med den norske anbefalingen og har ingen avvik. For fullstendig oversikt over anbefalingen, se www.nues.no.


Fant du det du lette etter?