Karin-Gjerde Meyer, senioranalytiker bærekraftige investeringer i Storebrand.
Foto: Storebrand

Kan du tjene penger på å bekjempe vannmangel?

Vann er en av de viktigste og knappeste ressursene vi har. Selskaper som utvikler god renseteknologi eller produkter som sparer vann, er derfor godt rigget for en mer lønnsom fremtid. Hva har dette med spare- og pensjonspengene dine å gjøre?

Av Karin-Gjerde Meyer, senioranalytiker bærekraftige investeringer i Storebrand
KOMMENTAR ·

Selv om jorda er dekket av 72 prosent vann, er det kun 3 prosent som er tilgjengelig ferskvann av god kvalitet. Derfor er det ekstra viktig å holde vannet rent og bruke vannet effektivt og bærekraftig.

Tilgang på rent ferskvann er derfor en av de største utfordringene verden står overfor. Styrtregn, tørke, strenger krav fra myndigheter, protester fra lokalsamfunn og økende pris på vann – dette er grunner til at de selskapene vi investerer i, er nødt til å sette vannforvaltning på agendaen.

Alvorlige konsekvenser vi må ta hensyn til

Vannrisiko kan ha alvorlige konsekvenser for fred mellom nasjoner, menneske- og dyreliv, samt verdensøkonomien. Globalt vannforbruk er allerede i dag høyere enn det som er bærekraftig tilgjengelig.

Gapet blir lukket ved å tømme drikkevannskilder og risikoen er irreversibel overutnyttelse. Det er et estimert 40 prosent gap mellom globalt tilbud og etterspørsel etter ferskvann i 2030.

VERDIFULL RESSURS: Vann er helt avgjørende for vårt fremtidige livsgrunnlag og verdiskapning. Samtidig står verden overfor enorme vannutfordringer. Illustrasjonsfoto

Hva er problemet, også kalt risikofaktorene?

Det er tre typer vannrisiko som er relevant for selskaper og investorer;

Fysisk vannrisiko: For mye vann (flom), for lite vann (tørke) og vannkvalitet (forurensning). Kan føre til blant annet produksjonsstopp, dyre forbedringstiltak, samt økende sannsynlighet for de to andre risikoen.

Regulatorisk vannrisiko: Strenger krav fra myndighetene, økte priser på vann og uforutsigbare rammebetingelser. Kommer som en følge av økt vannforurensning, ujevn tilgang på vann og konflikt mellom brukere av vannkilder.

Sosial risiko: Risiko som baserer seg på hvordan et lokalsamfunn, ansatte og andre interessenter oppfatter et selskap sin påvirkning på lokale vannkilder. Dårlig håndtering kan føre til negativ mediedekning, redusert forbrukerlojalitet, og kan true et selskaps operasjonslisens.

«
Det er et estimert 40 prosent gap mellom globalt tilbud og etterspørsel etter ferskvann i 2030.

Karin Gjerde-Meyer
senioranalytiker bærekraftige investeringer i Storebrand

Vi ser et klima i endring, økende forurensning, gammel infrastruktur og økende vannforbruk hos en voksende befolkning. Det er klart vi må ta hensyn til dette når vi investerer spare- og pensjonspengene til det norske folk.

For husk: Spare- og pensjonspengene dine er ikke låst inne i et digert bankhvelv, uten mulighet til å gjøre nytte for seg. De reiser rundt på verdens børser og investeres i selskapene som du og jeg møter hver eneste dag. Halvparten av pengene på verdens børser er nettopp pensjonspenger. Penger vi investerer og sparer i dag, som du skal bruke om 10-20-30-40 år. Hva må vi gjøre med dem da?

Som investor er hvilke vannrisikoer selskapene vi investerer i står overfor, og hvilke tiltak de innfører for å dempe risikoen, særlig viktig å forstå.

Fire eksempler som slo hardt ut på bunnlinja

For vannrisiko kan koste selskaper dyrt, noe vi finner flere eksempler på i selskapers rapportering til CPD (tidligere Carbon Disclosure Project). Over 2 000 selskaper har rapportert på vannforbruk, vannrisiko og vannforvaltning til CDP. Dette inkluderer rapporter fra bedrifter i over 90 land, med en markedsverdi på over 20 billioner dollar.

 1. Kellogg Company rapporterte eksempelvis at produksjonslokaler i Mexico opplevde en 300 prosent prisøkning på vann over 5 år. Når vann er en kritisk innsatsfaktor for produksjon, slår dette hardt ut på bunnlinja.
 2. I California ble Hewlett Packard sin vanntilgang kuttet med 20 prosent grunnet lokal tørke.
 3. Volkswagen opplevde å måtte stenge ned produksjonen sin nær elven Rhine i Tyskland grunnet flom.
 4. Hydro anslår at utfordringene som oppstod etter styrtregn ved deres operasjoner i Alunorte i Brasil i 2018 kostet dem rundt 750 millioner norske kroner. Kostnadene inkluderte bøter, forbedringer av produksjonslokaler, utbedret overvåkning av vannkvalitet samt nytt utstyr for rensing av vann, og utbetalinger til lokalsamfunnet som ble berørt

Vi skal finne fremtidens finansielle (vann)vinnere

Global befolkningsvekst, utdatert infrastruktur, økende forurensning av vann – dette er ikke bare risikofaktorer, men byr også på markedsmuligheter for selskaper som produserer produkter og tjenester som reduserer vannforbruk og som sikrer en mer stabil tilgang på vann.

Det er et stort behov for innovasjon og ny teknologi innenfor dette feltet, og selskaper som er tidlig ute eller godt posisjonert med sine produkter og tjenester vil kunne oppleve markedsvekst. Total er det estimert at markedsmulighetene knytet til vannteknologi er 1 000 milliarder dollar frem mot 2025.

Et selskap som er representert i flere av Storebrand sine fond, er selskapet Xylem.

Xylem er et ledende globalt vannteknologiselskap som tilbyr sine tjenester til kunder i over 150 land, og er vinner av Global Water Technology Award i 2018. De jobber med å skape innovative løsninger med smartteknologi for å oppfylle verdens behov for vann, avløp og energi.

Dette kjennetegner Storebrands arbeid med fond som tar hensyn til bærekraft

 • Alle fond Storebrand tilbyr, utelukker selskaper basert på blant annet internasjonale normer og konvensjoner, kull og lobbyvirksomhet mot klima.
 • Er fondet merket som "vårt mest bærekraftige fond" betyr det at fondet har bærekraftige investeringer som et investeringsmål, blant annet ved at det er fossilfritt og har et betydelig innslag av løsningsselskaper.
 • Storebrand stiller krav til selskapene vi investerer i. Vi bruker vår posisjon som eier til å påvirke og støtte selskapene til nødvendig omstilling. 
 • Alle fond er merket med vår bærekraftscore. Vi oppgir både bærekraftscore og CO2-avtrykk sammenlignet med gjennomsnittet på de globale børsene.

Her finner du mer informasjon

Investor som stiller krav

Når Storebrand vurderer ESG- risikoen (Environmen, Social, Governance) til et selskap, inkluderer vi elementene håndtering av klimarisiko, vannrisiko og vannintensitet. Hvis et vannintensivt eller vannrisikoutsatt selskap ikke jobber med å møte sine utfordringer, kan dette gå ut over selskapets lønnsomhet.

Dessverre er hverken rapportering fra, eller innsatsen til selskaper tilfredsstillende på disse områdene. En undersøkelse av CDP, AP7 og Sustainalytics så spesielt på industriene næringsmiddel (produksjon av mat og drikke), tekstil og gruvedrift – tre industrier som er avhengige av ferskvann.

KLÆR KOSTER: Tekstilindustrien er ikke bare en massiv forbruker av vann, den er også en av de verste forurenserne. Det anslåes at 20 prosent av verdens industrielle vannforurensning kommer fra behandling og farging av tekstiler. Illustrasjonsfoto

Studien viste en negativ utvikling i både rapportering på og arbeidet med å redusere vannintensitet de siste årene. 75 prosent av selskapene i studien rapporterer ikke på vannintensitet, eller har konsekvent økt vannintensiteten de siste tre årene.

Storebrand ønsker at alle selskaper som har vann som en vesentlig innsatsfaktor, eller som kan være utsatt for vannrisiko, rapporterer på relevante indikatorer, setter seg klare forbedringsmål og inkluderer vannrisiko i deres risikovurderinger.

Hvordan tilpasse seg fremtidens utfordringer?

Retten til vann ble anerkjent som en menneskerettighet av FN i 2010, og de fleste av FNs 17 bærekraftsmål er direkte eller indirekte knyttet til vann. Storebrand investerer i selskaper som posisjonerer seg for fremtiden og bidrar til å oppfylle nettopp FNs bærekraftsmål. Men hvilke grep bør egentlig bedrifter ta for å tilpasse seg fremtidens (vann)utfordringer?

Sammen med Kirkens Nødhjelp har vi utarbeidet rapporten «Maneuvering towards a water safe future», hvor vi ser vi nærmere på verdens vannsituasjon. Tross våre ulike ståsted som finansinstitusjon og humanitær aktør, så står vi her på felles grunn: Verden trenger konkret handling for å nå FNs bærekraftmål.

Her er et par eksempler på hva vi mener konkret kan, og bør, gjøres i bedrifter som vil unngå vannrisiko:

 • Gjøre en materialitetsanalyse med tanke på vann og tilegne seg forståelse for ulike typene vannrisiko, som fysisk, regulatorisk og sosial risiko.
 • Forstå hvor i verdikjeden og i hvilken grad bedriften er avhengig av vann.
 • Se på hvordan tilgangen på vann er sikret nå og i fremtiden for å unngå produksjonsstopp og økte kostnader.
 • Overvåke og rapportere på vannforbruk og vannforvaltning.
 • Engasjere seg med leverandører og lokalsamfunn
 • Forberede seg på scenarioer som tørke, flom og en usikker vanntilgang.

Vil du lære mer? Ta en titt på rapporten «Maneuvering towards a water safe future».

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?