Hva skjer hvis du blir ufør eller dør? 


Uførepensjon og etterlattepensjon er to ordninger som følger offentlig tjenestepensjon.

Uførepensjon

Uførepensjon bidrar til å gi deg økonomisk trygghet dersom du blir arbeidsufør. Du må ha vært minst 20 prosent sammenhengende arbeidsufør i 12 måneder før du kan få uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra en offentlig tjenestepensjonsordning. En betingelse for å få uførepensjon er at det er innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden (Nav).  

Grunnlaget for uførepensjonen er summen av:

  • 3 prosent av lønnsgrunnlaget opp til 12 G
  • 66 prosent av lønnsgrunnlaget fra 6 G til 12G
  • 25 prosent av G, maksimalt 6 prosent av lønnsgrunnlaget

Uførepensjonen beregnes med utgangspunkt i lønnen du hadde da du ble ufør, din stillingsprosent på tidspunktet for start av uførepensjon og tapt inntektsevne på grunn av arbeidsuførheten. I tillegg til dette ser man på hvor lenge du har vært medlem av en offentlig tjenestepensjonsordning.

Ved delvis arbeidsuførhet får du altså uførepensjon i forhold til graden av uførhet til enhver tid.

Det gis et tillegg til uførepensjonen for hvert barn under 18 år. Barnetillegget pr. barn utgjør 4 prosent av lønnsgrunnlaget opp til 6 G. Samlet barnetillegg kan ikke overstige et beløp tilsvarende 12 prosent av lønnsgrunnlaget opp til 6 G.

Når du får innvilget uførepensjon, blir det fastsatt en inntektsgrense. Denne grensen angir hvor mye du kan tjene før uførepensjonen blir redusert. Det vil alltid bli foretatt et etteroppgjør når de endelige inntektsopplysningene foreligger fra skatteetaten. Dersom det er utbetalt for lite eller for mye uførepensjon, vil det bli etterbetalt eller krevd tilbake.

Uførepensjon utbetales til fylte 67 år eller fram til aldersgrensen for stillingen du har hatt.

Etterlattepensjon

Har du offentlig tjenestepensjon, har du også sikret dine nærmeste dersom du dør. Det skaper trygghet for hele familien. Dette kalles for etterlattepensjon, og er en fellesbetegnelse for ektefellepensjon og barnepensjon. 

Ektefellepensjon - pensjon til gjenlevende ektefelle eller registrert partner

Hovedregelen er at ektefellepensjon gir en årlig utbetaling av pensjon på 9 prosent av pensjonsgrunnlaget (lønnen) til den avdøde. Full ektefellepensjon krever at avdøde har 30 års opptjeningstid i offentlige tjenestepensjonsordninger. Opptjeningstiden regnes fram til aldersgrensen for stillingen, maks 67 år.

  • Ble du medlem av en offentlig tjenestepensjon 1. juli 2000 eller senere, eller ektefellen din er født 1. juli1950 eller senere, vil ektefellepensjonen bli utbetalt uavhengig av inntekt eller folketrygd.
  • Ble du medlem av en offentlig tjenestepensjon før 1. oktober 1976, vil ektefellen din få beregnet ektefellepensjon etter særskilte regler.
  • Hvis du først ble medlem 1. oktober 1976 eller senere, vil dine etterlatte (enke, enkemann og partner) få en reduksjon av ektefellepensjonen i forhold til inntekt.

Gjenlevende samboer har ikke rett på ektefellepensjon.

Fraskilt ektefelle kan ha rett til ektefellepensjon fra denne pensjonsordningen etter nærmere regler i ekteskapsloven.

Barnepensjon

Dersom du som medlem i en offentlig tjenestepensjonsordning faller fra før barna dine fyller 20 år, vil barna dine motta økonomisk trygghet og forutsigbarhet i form av barnepensjon.

Barnepensjon utgjør 15 prosent av pensjonsgrunnlaget du hadde i pensjonsordningen. Opptjeningstiden beregnes fram til aldersgrensen for stillingen du hadde.

Som barn regnes dine barn, stebarn eller pleiebarn. Barnepensjon gjelder til fylte 20 år.


Fant du det du lette etter?