Regler for uttak av offentlig pensjon – valgfrihet og tilpasninger

Ansatte i kommuner og i virksomheter med offentlig tjenestepensjon har som hovedregel, på samme måte som arbeidstakere i privat sektor, mulighet til å kombinere arbeid og pensjon fra de er 62 år.

Enkelte yrkesgrupper har særaldersgrenser som gjør at du som ansatt kan ta ut hel eller delvis pensjon før 62 år.

 • add Hva skjer etter jeg har fylt 62 år

  I Norge er 62 år nedre grense for å ta ut pensjon, både for ansatte i offentlig og privat sektor. Om du vil ta ut pensjon eller fortsette å arbeide er opp til deg, og arbeidsgiver kan ikke kreve at du slutter fordi du har fylt 62 år. Dette kalles «stillingsvernet» og ble i 2015 utvidet til 72 år i privat sektor. Noen bedrifter har allikevel en avtalt grense på 70 år. I stat og kommune er det egne regler om grensen for stillingsvernet. I kommunal sektor finnes en 70-års grense som gjelder for alle, med unntak av de som har særaldersgrense.

  Hvis du er ansatt i en stilling i offentlig sektor med en aldersgrense 70 år, har du rett til å jobbe til du er 70 år. Men det er viktig å være oppmerksom på at noen aldersgrupper står overfor spesielle utfordringer. Hovedregelen er at alle som er født i 1963 eller senere er omfattet av ny offentlig tjenestepensjon. De vil ikke tape pensjon på å jobbe etter 67 år, fordi man får opptjening for alle år man jobber. Men det er viktig å være klar over at det er særlige samordningsregler for de som er født mellom 1954 og 1962, som kan føre til at tjenestepensjonen reduseres. Er du født i denne perioden, bør du sjekke hvilke virkninger det å jobbe etter 67 år vil ha på pensjonen din. Kontakt arbeidsgiveren eller pensjonsleverandøren din om dette.

 • add Kan jeg jobbe etter fylte 70 år?

  Det er viktig å merke seg at arbeidsgivere i kommunal sektor ikke står fritt til å la arbeidstakere som er fylt 70 få fortsette i et arbeidsforhold. Det som kalles «vilkåret om konsekvent praktisering» i tariffavtalen medfører at arbeidsforholdet opphører.

  Arbeidsgivere i kommunal sektor kan bare unntaksvis la arbeidstakere fortsette å jobbe i virksomheten etter at de har fylt 70 år. Dette er ikke til hinder for å ta jobb i privat sektor, der det ikke er noen regler mot å jobbe etter fylte 70 år. Dette vises ved at det er opptjening av folketrygd helt fram til fylte 75 år. Inntekt fra privat sektor etter fylte 70 år har ingen innvirkning på pensjonen fra den offentlige pensjonsordningen.

 • add Har jeg valgmuligheter og rett til å jobbe deltid etter fylte 62 år?

  Mange arbeidstakere velger å jobbe deltid i kommunal sektor. Etter at du har fylt 62 år er dine muligheter for å jobbe deltid større enn tidligere både i offentlig og privat sektor. Arbeidsgiveren din skal legge til rette for at du kan jobbe redusert. Denne bestemmelsen i Arbeidsmiljøloven gir deg stor fleksibilitet.

  Følgende går fram av § 10.2 om Arbeidstidsordninger:
  «Arbeidstaker som har fylt 62 år eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det, har rett til å få redusert sin arbeidstid dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Når avtalt periode med redusert arbeidstid er over, har arbeidstaker rett til å gå tilbake til tidligere arbeidstid. Under ellers like forhold har arbeidstaker med redusert arbeidstid fortrinnsrett til å øke sin arbeidstid når stilling blir ledig i virksomheten, forutsatt at stillingen helt eller i det vesentlige er tillagt de samme arbeidsoppgavene.»

 • add Kan jeg ta ut pensjon og jobbe samtidig?

  I norsk arbeidsliv er hovedprinsippet at du kan ta ut pensjon samtidig som du jobber videre, helt eller delvis, uten å tape pensjonsrettigheter på dette. Svært mange benytter seg av denne muligheten. Har du offentlig tjenestepensjon, gjelder ikke dette fullt ut hvis du er født før 1963. Sjekk gjerne med din arbeidsgiver hva som gjelder for deg.

  Er du født før 1963 og vil kombinere pensjon og arbeid, gjelder følgende:

  1. Hvis du tar ut pensjon fra en offentlig pensjonsordning og fra folketrygden, kan du allikevel fortsette å jobbe i privat sektor uten at dette reduserer uttaket av den offentlige pensjonen din.
  2. Har du en jobb der du er medlem i en offentlig tjenestepensjonsordning og tar ut folketrygd, før du ta ut pensjon fra pensjonsordningen, vil du ikke være garantert at ditt totale pensjonsnivå er 66 prosent av lønnen.
  3. Hvis du er medlem i en offentlig pensjonsordning og tar ut delvis alderspensjon, må du sjekke hvilken påvirkning dette vil ha på pensjonen din før du begynner å jobbe mer eller mindre.

  En mulighet for deg som vil jobbe i det offentlige samtidig som du mottar pensjon, er såkalt pensjonistlønn. Pensjonistlønn er en fast timesats som du kan få dersom du vil jobbe når du mottar alderspensjon. Dersom du mottar pensjonistlønn, blir ikke pensjonen din redusert og du får heller ikke opptjening i pensjonsordningen.

  Det er ikke alle arbeidsgivere som tilbyr arbeid på pensjonistvilkår. Dette er også noe du og arbeidsgiver må bli enige om. Sjekk derfor med arbeidsgiveren din om dette er en mulighet.


Fant du det du lette etter?