Sparing i verdipapirfond

Det er smart å spare i fond hvis du skal spare langsiktig. Et visst tidsperspektiv jevner ut verdisvingningene i markedet. Det betyr imidlertid ikke at sparepengene dine er bundet. Du kan ta dem ut når du selv ønsker det.

Ulike typer fond

Aksjefond

Sparing i aksjefond er den spareformen som har høyest forventet langsiktig avkastning. Samtidig har aksjefond høyere risiko for kortsiktige verdisvingninger enn andre typer fond. Som andelseier i aksjefond er du indirekte medeier i mange ulike aksjeselskap.

Verdien av aksjefondet utvikler seg i takt med de aksjene fondet investerer i. Når det gjelder risiko så varierer det med hvilke aksjer fondet investerer i.

Kombinasjonsfond

Hvis du sparer i kombinasjonsfond, har du litt lavere risiko og forventet avkastning enn i et aksjefond. Grunnen til dette er at et kombinasjonsfond investerer i flere ulike verdipapirer: aksjer, rentepapirer og noen ganger eiendom.

Avkastningsmulighetene vil variere avhengig av hvor stor del av fondet som investeres i aksjer.

Rentefond

Sparing i rentefond er et alternativ til en vanlig sparekonto i banken. Rentefond investerer nemlig i rentepapirer som obligasjoner, sertifikater og andre pengemarkedsinstrumenter. Når du sparer i rentefond, vil det si at du låner penger til stat, fylke, kommune eller private bedrifter. "Lånet" eller verdipapirene fondet investerer i, gir en fast eller flytende rente inntil de forfaller til betaling.

Rentefond kan deles i to grupper:

  1. Pengemarkedsfond som investerer i rentepapirer med gjenværende løpetid mindre enn ett år.

  2. Obligasjonsfond som investerer i rentepapirer med gjenværende løpetid lenger enn ett år.

Pengemarkedsfond kan sammenlignes med banksparing, mens kurssvingningene er noe høyere i obligasjonsfond som derfor gir mulighet for høyere avkastning.

Sparepengene bør stå urørt i minst to år i obligasjonsfond, mens pengemarkedsfond passer om du har minst ett års tidshorisont.

Fond og risiko

Det er sammenheng mellom risiko og avkastning. I finansmarkedene er avkastning en kompensasjon du kan få hvis du er villig til å påta deg risiko.

Grafen viser sammenhengen mellom risiko og avkastning

Figuren er en illustrasjon av sammenhengen mellom risiko og avkastning. Den viser hvor på kurven det er naturlig å plassere ulike typer verdipapirfond.

Kurven angir grensen for hvor mye avkastning du kan forvente for et gitt nivå av risiko. Hvis du blir forespeilet mulighet for høy avkastning uten nevneverdig risiko, bør du være på vakt. 

Mer om fond og risiko.

Fond og skatt

Vi holder orden på skatteberegningene for deg

Du får tilsendt års- og realisasjonsoppgaver som du kan legge ved selvangivelsen. Vi rapporterer de samme tallene direkte til ligningsmyndighetene.

Aksje- og kombinasjonsfond

Verdistigningen beskattes som inntekt med 31,68 prosent. Skatteplikten oppstår først når du selger fondsandelene – det vil si når du realiserer gevinsten. Til sammenligning betaler du årlig skatt av renteinntekter i banken. For kombinasjonsfond vil aksjedelen av avkastningen anses som aksjeinntekt og beskattes med inntil 31,68 prosent. Resten skal anses som renteinntekt og beskattes med 22 prosent. Dersom et kombinasjonsfond har mer enn 80 prosent aksjer, vil det bli 100 prosent beskattet som et aksjefond. Kombinasjonsfond med under 20 prosent aksjer vil bli beskattet som rentefond.

I tillegg til å utsette skatteplikten, blir skattesatsen redusert med en såkalt skjermingsrente. Skjermingsrenten fastsettes hvert år, og tilsvarer risikofri rente. Forutsetningen for å benytte skjermingsfradrag, er at du har eid fondsandelene ved årsskiftet. Skjermingsfradrag opparbeides for hvert år.

Andeler i aksje- og kombinasjonsfond inngår i skattegrunnlaget for formuesskatt. Andelenes ligningsverdi utgjør 75 prosent av markedsverdien ved årsskiftet.

Rentefond; obligasjons- og pengemarkedsfond

Verdistigningen beskattes som inntekt med 22 prosent. Rentefondene betaler årlig utbytte, og du betaler skatt det samme året — på samme måte som for renter på en bankkonto.

I tillegg beregnes skatt på urealisert avkastning. Dette kommer til beskatning først når du selger fondsandelene og gir deg en utsatt skatteplikt.

Andeler i rentefond inngår i skattegrunnlaget for formuesskatt. Andelenes ligningsverdi utgjør 100 prosent av markedsverdien ved årsskiftet.

Priser og vilkår

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.


Aksjefond Forvaltningshonorar
Storebrand Aksjespar 1,00 %
Storebrand Global ESG A 0,40 %
Storebrand Global Multifactor A 0,75 %
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A 0,85 %
Storebrand Global ESG Plus A 0,40 %
Storebrand Global Solutions A 0,75 %
Storebrand Global Value A 0,75 %
Storebrand Indeks - Alle Markeder A 0,30 %
Storebrand Indeks - Norge A 0,20 %
Storebrand Indeks - Nye Markeder A 0,40 %
Storebrand Norge A 1,50 %
Storebrand Norge Fossilfri A 1,50 %
Storebrand Vekst A 2,00 %
Storebrand Verdi A 2,00 %
Delphi Europe A 2,00 %
Delphi Global A 0-4 %
Delphi Global Valutasikret 0,02-4,02 %
Delphi Nordic A 2,00 %
Delphi Norge A 2,00 %

 

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

Kombinasjonsfond Forvaltningshonorar
Storebrand Kombinasjon 0,80 %
Delphi Kombinasjon 1,25 %

 

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

Rentefond Forvaltningshonorar
Storebrand Global Kreditt IG A 0,50 %
Storebrand Høyrente A 0,25 %
Storebrand Likviditet A 0,20 %
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A 0,30 %
Storebrand Norsk Kreditt IG A 0,40 %
Storebrand Rente + A 0,40 %

Delphi-fondene blir også forvaltet av Storebrand Asset Management.

Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på finansportalen.no

Ved klagesaker

Finansklagenemnda behandler verdipapirfondsrelaterte klagesaker. Nemnda er et uavhengig, offentlig finansiert organ med et fast sekretariat bestående av jurister.

Forutsetningen for at en klage skal tas opp til behandling, er at klager på forhånd har tatt opp saken med Storebrand Asset Management AS uten å komme til enighet.

I første omgang vil Finansklagenemnda prøve å finne fram til løsninger mellom fondsforvalter og andelseier. Hvis tvisten ikke løses, vil saken bli lagt fram til behandling i nemnda.

Klager til nemnda skal være skriftlige, og saksbehandlingen er gratis.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


  Fant du det du lette etter?