Endring i skattereglene fra 2019

Myndighetene gjør nå en justering av skattereglene for fondskonto, slik at samme type investeringer får likest mulig beskatning på tvers av ulike produkter. Nedenfor finner du en oversikt over dagens skatteregler og nye skatteregler for fondskonto.

Spareproduktene Fondskonto og Ekstrapensjon er underlagt samme produktregler og beskattes på samme måte. Derfor benytter vi i denne sammenheng betegnelsen 'fondskonto' for begge produktene. Fondskonto er et fleksibelt spareprodukt, og du kan bytte fond uten at dette utløser skatt på opptjent avkastning. Skatt oppstår først når du tar penger ut fra fondskontoen.

Skattereglene for fondskonto frem til utgangen av 2018:

 • Skatt på avkastning ved uttak skattlegges i dag til en skattesats på 23 %
 • Det er ikke skjermingsfradrag eller rabatt ved beregning av formue.

Skattereglene for fondskonto fra og med inntektsåret 2019:

 • Avkastning på fondskonto fordeles mellom aksjer og renter, avhengig av hvordan sparepengene er plassert 1. januar hvert år. Hvordan pengene har vært investert før 2019 har ikke betydning.
 • Har du mer enn 80 % aksjer, vil all avkastning bli skattlagt som aksjeinntekt med 31,68 % (foreslått for 2019).
 • Har du mindre enn 20 % aksjer, vil all avkastning bli skattlagt som renteinntekt med 22 % (foreslått for 2019).
 • Når aksjeandelen er i intervallet mellom 20 % og 80 % vil avkastning bli forholdsmessig fordelt.
 • Du får skjermingsfradrag på aksjeandelen i fondskonto fra og med 2019. Når du tar ut penger fra fondskonto, vil skjermingen bidra til at deler av avkastningen fra aksjeandelen blir skattefri.
 • Aksjeandelen vil få en rabatt ved beregning av formueskatt, slik at kun 75 % (foreslått for 2019) av verdien av aksjeandelen regnes som formue på skattemeldingen.
 • Gjennomsnittlig årlig rente- og aksjeandel (målt 1. januar), fra og med 2019, gir grunnlaget for gjennomsnittlig aksjeandel hvert år i eierperioden. Det er dette gjennomsnittet som legger grunnen for fordelingen mellom aksjer og renter ved uttak fra fondskontoen.

De nye skattereglene for fondskonto vil altså bety en høyere skattesats på avkastning fra aksjeandel, et skjermingsfradrag som gjør deler av avkastningen fra aksjeandelen skattefri, samt en rabatt ved beregning av formueskatt på aksjeandelen. Totalendringen utgjør nødvendigvis ikke den store forskjellen.

Hva bør jeg gjøre videre?

Den største endringen er at aksjeandelen på fondskontoen skattlegges med en høyere skattesats enn renteavkastningen. En del kunder spør seg derfor om de bør redusere aksjeandelen på sin fondskonto eller gjøre uttak i 2018.
Det er mange forhold som avgjør hva som er rett for den enkelte. En alminnelig forventning er at avkastning på aksjer over tid vil være høyere enn renter. Om man derfor skal foreta seg noe, kan følgende momenter vurderes:

 • Har du mindre enn 20 % investert i aksjer og tenker å holde aksjeandelen under 20 %, også fremover, er det ingen grunn til å foreta seg noe.
 • Har du mer enn 20 % aksjer og tenker å redusere risikoen fremover, kanskje fordi du snart blir pensjonist, kan det lønne seg å redusere aksjeandelen til under 20 % før 1. januar 2019. Da blir all avkastning skattlagt som renteinntekt, også den avkastning man har opptjent frem til nå.
 • Har du en stor andel aksjefond på fondskonto, og ser for deg å fortsette sparingen i flere år fremover, er utgangspunktet at du ikke trenger å gjøre noe som følge av endringene. Avkastningen fra aksjer forventes å være høyere enn avkastningen fra renter over tid, også etter skatt. 
 • Har du stor andel aksjer på din fondskonto, og ser for deg at du skal ta ut pengene de nærmeste årene. Da kan høyere skattesats fra 2019 trolig har mer å si enn den meravkastningen du kan forvente å få fra aksjer i forhold til renter over en relativt kort periode. Du bør derfor vurdere om du allerede nå før årsskifte skal redusere aksjeandelen på din fondskonto.

Synes du det er vanskelig å vite hva du bør gjøre?

En rådgiver hjelper deg gjerne hvis du tar kontakt på telefon: 22 31 50 98.