Det er sammenheng mellom risiko og avkastning

Sparing i aksjefond er den spareformen som har høyest forventet langsiktig avkastning. Samtidig har aksjefond høyere risiko for kortsiktige verdisvingninger enn andre typer fond.

I finansmarkedene er avkastning utover risikofri rente en kompensasjon du kan få hvis du er villige til å påta deg risiko.

Figuren nedenfor er en vanlig illustrasjon av sammenhengen mellom risiko og avkastning, og viser hvor på kurven det er naturlig å plassere ulike typer verdipapirfond.

Grafen viser sammenhengen mellom risiko og avkastning

Kurven angir grensen for hvor mye avkastning du kan forvente for et gitt nivå av risiko. Dersom du blir forespeilet mulighet for høy avkastning uten nevneverdig risiko bør du være på vakt. Høy avkastning uten tilsvarende høy risiko kalles gjerne "gratis lunsj", men over tid viser det seg at slike forlokkende lunsjtilbud ikke er gratis likevel.

Ulike typer risiko i aksje- og rentefond

Risiko i aksjemarkedet på kort og lang sikt

Det er forskjell på risiko på kort og lang sikt. På kort sikt er det stor risiko i aksjemarkedet, siden aksjekursene kan svinge mye på kort tid (se figur til venstre nedenfor). På lang sikt jevner disse svingningene seg ut (se figur til høyre nedenfor). Derfor er det smart å ha en stor andel aksjer i en langsiktig spareportefølje.

Grafen viser store kurssvingninger på kort sikt og mindre svingninger på lang sikt

Svingninger på kort og lang sikt

Figuren til venstre viser årlig endring i prosent i aksjemarkedet og økonomisk vekst (BNP) i USA siden 1950. Figuren til høyre viser verdiutviklingen i aksjemarkedet i USA og økonomisk vekst i USA siden 1950. Sparer du langsiktig tåler du svingningene i aksjemarkedet — og du får som regel godt betalt for å velge fond med høy aksjeandel.

Vi kan dele opp risiko i flere typer risiko. Nedenfor går vi gjennom de viktigste.

Markedsrisiko

Dette er den mest sentrale form for risiko i et aksjefond. Markedsrisiko kan beskrives som graden og hyppigheten av verdisvingninger i et aksjemarked som helhet.

Markedsrisikoen gir grunnlag for den langsiktige meravkastningen i aksjemarkedet.

Renterisiko

Renterisikoen er den mest sentrale risiko for pengemarkedsfond og obligasjonsfond.

Dersom det generelle rentenivået stiger vil verdien av papirer med fast rente (f.eks. statsobligasjoner) reduseres, fordi papirene gir lavere rente enn gjeldende markedsrente. Dermed vil også andeler i fond som har plassert sine midler i rentebærende papirer reduseres i verdi, slik som obligasjonsfond og kombinasjonsfond.

Derimot, dersom rentenivået synker vil slike fond stige i verdi, fordi de sitter på papirer som betaler høyere rente enn den gjeldende markedsrenten.

Kredittrisiko

Kredittrisiko er sannsynligheten for at en utsteder av en obligasjon ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonen forfaller. Obligasjonsfond og pengemarkedsfond er utsatt for slik kredittrisiko gjennom sine investeringer i rentepapirer.

Selskapsrisiko

Risiko knyttet til aksjekursen til ett bestemt aksjeselskap.

Selskapsrisiko kalles spesifikk risiko. Slik risiko kan en investor redusere ved å spre sine investeringer på flere selskaper og bransjer. Dette er et viktig argument for å spare i fond og ikke i enkeltaksjer.

Lovreguleringen av verdipapirfond stiller krav om et minimum antall ulike verdipapirer i en verdipapirfondsportefølje. Et bredt aksjefond investerer gjerne i et større antall verdipapirer enn minimumskravet for å redusere selskapsrisikoen.

Likviditetsrisiko

I de aller fleste plasseringer er det en viss risiko for at du midlertidig mister tilgangen til investerte midler.

Dette kan være planlagt, for eksempel ved at plasseringen har en bindingstid.

Men det kan også være uventet, for eksempel ved at plasseringene ikke kan veksles om til kontanter fordi det mangler kjøpere i markedet.

Lovkravene til ordinære verdipapirfond sikrer at fondene investerer i verdipapirer som er omsettelige i regulerte markeder, slik at kundene skal kunne få tilbake pengene om de ønsker å selge. Dette eliminerer ikke likviditetsrisikoen helt, men gjør den så liten som mulig.

Forvalterrisiko

Forvalterrisiko er risikoen for at en forvalter oppnår dårligere eller bedre avkastning for et bestemt fond sammenlignet med hva andre forvaltere med samme investeringsmandat oppnår.

For alle verdipapirfond er forvalterens rom for å ta risiko beskrevet nærmere i fondets investeringsmandat. Indeksfond, som følger en indeks, har ingen forvalterrisiko. Aktive fond har forvalterrisiko.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.