Detaljer om aksjefond

Aksjefond har høyest forventet langsiktig avkastning

Sparing i aksjefond er den spareformen som har høyest forventet langsiktig avkastning. Samtidig har aksjefond høyere risiko for kortsiktige verdisvingninger enn andre typer fond.

Som andelseier i aksjefond er du indirekte medeier i mange ulike aksjeselskap. Verdien av aksjefondet utvikler seg i takt med de aksjene fondet investerer i.

Fond og skatt

Vi holder orden på skatteberegningene for deg.

Du får tilsendt års- og realisasjonsoppgaver som du kan legge ved selvangivelsen. Vi rapporterer de samme tallene direkte til ligningsmyndighetene.

Verdistigningen beskattes som inntekt med 31,68 prosent, men skatteplikten oppstår først når du selger fondsandelene – det vil si når du realiserer gevinsten. Til sammenligning betaler du årlig skatt av renteinntekter i banken. For kombinasjonsfond vil aksjedelen av avkastningen  anses som aksjeinntekt og beskattes med inntil 31,68 prosent, mens resten skal anses som renteinntekt og beskattes med 22 prosent. Dersom et kombinasjonsfond har mer enn 80 prosent aksjer vil det bli 100 prosent beskattet som et aksjefond. Kombinasjonsfond med under 20 prosent aksjer vil bli beskattet som rentefond.

I tillegg til å utsette skatteplikten, blir skattesatsen redusert med en såkalt skjermingsrente. Skjermingsrenten fastsettes hvert år, og tilsvarer risikofri rente. Forutsetningen for å benytte skjermingsfradrag, er at du har eid fondsandelene ved årsskiftet. Skjermingsfradrag opparbeides for hvert år.

Andeler i aksje- og kombinasjonsfond inngår i skattegrunnlaget for formueskatt. Andelenes ligningsverdi utgjør 75 prosent av markedsverdien ved årsskiftet.

Priser og vilkår

Det koster ingenting å kjøpe eller selge fondsandeler. Du betaler kun forvaltningshonorar for det fondet du har valgt.

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

Aksjefond Forvaltningshonorar
Storebrand Aksjespar 1,00 %
Storebrand Global ESG A 0,40 %
Storebrand Global Multifactor A 0,75 %
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A 0,85 %
Storebrand Global ESG Plus A 0,40 %
Storebrand Global Solutions A 0,75 %
Storebrand Global Value A 0,75 %
Storebrand Indeks - Alle Markeder A 0,30 %
Storebrand Indeks - Norge A 0,20 %
Storebrand Indeks - Nye Markeder A 0,40 %
Storebrand Norge A 1,50 %
Storebrand Norge Fossilfri A 1,50 %
Storebrand Vekst A 2,00 %
Storebrand Verdi A 2,00 %
Delphi Europe A 2,00 %
Delphi Global A 0-4 %
Delphi Global Valutasikret 0,02-4,02 %
Delphi Nordic A 2,00 %
Delphi Norge A 2,00 %

Delphi-fondene blir også forvaltet av Storebrand Asset Management.

Ved klagesaker

Finansklagenemda behandler verdipapirfondsrelaterte klagesaker. Nemnda er et uavhengig, offentlig finansiert organ med et fast sekretariat bestående av jurister.

Forutsetningen for at en klage skal tas opp til behandling, er at klager på forhånd har tatt opp saken med Storebrand Asset Management AS uten å komme til enighet.

I første omgang vil Finansklagenemda prøve å finne fram til løsninger mellom fondsforvalter og andelseier. Hvis tvisten ikke løses, vil saken bli lagt fram til behandling i nemnda.

Klager til nemda skal være skriftlige, og saksbehandlingen er gratis.

Returprovisjon

Vi gjør oppmerksom på at Storebrand vil kunne motta returprovisjoner for å formidle eksterne verdipapirfond til kundens aksjesparekonto.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


  Fant du det du lette etter?