Detaljer om reiseforsikring

Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva reiseforsikringen omfatter, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene (pdf) nederst på siden som gjelder.

Standard - generelt

Omfatter

 • Reiser i hele verden som varer i inntil 45 dager
 • Reisegods 100 000 kroner for familie, 50 000 kroner for enslige
 • Reisesyke (ubegrenset sum)
 • Hjemtransport (ubegrenset sum)
 • 100 000 kroner ved barns død
 • 300 000 kroner ved død for øvrig
 • Inntil 500 000 kroner ved barns invaliditet
 • Inntil 300 000 kroner ved invaliditet for øvrig
 • Reiseansvar 7 000 000 kroner
 • Rettshjelp 20 000 kroner
 • Avbestilling 100 000 kroner, 50 000 kroner for enslige

Omfatter ikke

 • Motorkjøretøy med tilbehør, båter, samlinger, møbler, dyr, varer, verktøy og verdipapirer
 • Reiser som varer mer enn 45 dager

Reisegods

Omfatter

 • Tyveri, ran og innbrudd
 • Skadeverk, brann, nedsoting, eksplosjon, naturskade, inntrengning av vann eller væske i bygning og trafikkuhell
 • Tap av/skade på innsjekket reisegods

Omfatter ikke

 • Sykkel innenfor kommunen du bor, arbeider eller studerer i
 • Verdigjenstander utover 15 000 kroner pr. enkeltperson og 30 000 kroner pr. familie per skadetilfelle
 • Enkeltgjenstander utover 15 000 kroner
 • Kontanter utover 3 000 kroner pr. person pr. skadetilfelle
 • Billetter/pass utover 5 000 kroner pr. person pr. skadetilfelle
 • Skade på innsjekket koffert, bag, ryggsekk og annen emballasje under transport
 • Reisegods erstattes ikke når du er hjemme, på skole/undervisningssted eller på jobb i undervisnings-/arbeidstiden.

Reisesyke

Omfatter

 • Nødvendige og vanlige sykeutgifter som oppstår under reise i forsikringstiden og som skyldes dødsfall, akutt sykdom eller alvorlig ulykkesskade
 • Utsettelse/innhenting av reise
 • Reiseavbrudd/tapt ferie
 • Tilkallelse av familiemedlem
 • Forsikringen gjelder for reiser og/eller leieforhold i hele verden. Den forsikrede reise/leieavtale må være betalt av sikrede før utreisedato og må starte fra bostedsadresse i Norge, hvis  det ikke står noe annet i forsikringsbeviset.

Omfatter ikke

 • Utgifter som påløper etter at du kommer tilbake til hjemstedet ditt i Norge
 • Utgifter som følge av skade oppstått ved aktiviteter som for eksempel sports-/fritidsdykking under 40 meter, uorganisert luftsport, motorsport som utøves i konkurranser og trening til dette
 • Utgifter som skyldes eksisterende sykdom/kronisk lidelse når reisens hensikt er undersøkelse eller behandling
 • Skadetilfeller som inntreffer når du er hjemme, på skole/undervisningssted eller på jobb i undervisnings-/arbeidstiden

Hjemtransport

Dekningene omfatter

 • Merutgifter ved transport til behandlingssted/hjemsted i Norge som er nødvendig av medisinske årsaker
 • Ved plutselig alvorlig sykdom, alvorlig ulykkesskade eller dødsfall i nærmeste familie bosatt i EØS, og ved forsikredes død
 • Ved brann, innbrudd, naturskade eller vannledningsskade i din bopel eller kontor i Norge, som krever at du er tilstede

Dekningene omfatter ikke

 • Tilkallelse når det allerede er bestemt at du blir hjemtransportert innen kort tid

Ulykke

Omfatter

 • Erstatning ved død
 • Erstatning ved livsvarig medisinsk invaliditet
 • Behandlingsutgifter som følge av ulykkesskade, begrenset oppad til 5 prosent av forsikringssummen for invaliditet

Omfatter ikke

 • Ulykkesskade som skyldes kampsport, deltakelse i kriminell handling og slagsmål
 • Ulykkesskade forårsaket av sykdom/sykelig tilstand
 • Ulykkesskade som skyldes utøvelse av yrker med forhøyet ulykkesrisiko
 • Sports- og fritidsdykking under 40 meter, uorganisert luftsport, og motorsport som utøves i konkurranser og trening til dette

Reiseansvar

Omfatter

 • Erstatningsansvar du som privatperson etter gjeldende rett i det enkelte land pådrar deg for skade på person eller ting
 • Gjelder kun på reiser utenfor Norden

Omfatter ikke

 • Ansvar som eier, fører eller bruker av motorkjøretøy, seilbåt eller lignende
 • Ansvar overfor medlemmer av familien din
 • Ansvar for skade på lånte ting

Forsinkelse

Omfatter

 • Forsinket avgang som skyldes teknisk feil med offentlig transportmiddel du skulle reise med eller værforhold. Kostnader ved overnatting dekkes med inntil 1 500 kroner pr. person, og inntil 3 000 kroner pr. familie.
 • Forsinket ankomst til neste avgang på grunn av værforhold, teknisk feil eller trafikkuhell med det transportmiddelet du reiser/skal reise med. Kostnader ved overnatting og mat/drikke dekkes med inntil 1 500 kroner pr. person, og inntil 3 000 kroner pr. familie. Innhenting av den fastlagte reiseruten dekkes med inntil 20 000 pr. person.
 • Forsinket reisegods, når ekspedert bagasje ankommer minst 4 timer forsinket til reisemålet ved utreise. Kostnader til nødvendige innkjøp av toalettsaker og eventuelle klær dekkes med inntil 3 000 kroner pr. person.

Omfatter ikke

 • Forsinkelse som skyldes andre årsaker enn værforhold/teknisk feil
 • Forsinket bagasje dekkes ikke på hjemreise

Rettshjelp

Omfatter

 • Advokathjelp ved privat rettstvist

Omfatter ikke

 • Tvister som har sammenheng med yrke/erverv
 • Gjelder ikke på reise i Norden

Avbestilling

Omfatter

 • Reiser og/eller leieforhold i hele verden hvis den er betalt i Norden før utreisedato og hvis reisen starter i Norden

Omfatter ikke

 • Avbestillingskostnader som følge av påregnelig akutt forverring av eksisterende sykdom/kronisk lidelse
 • Undersøkelser, behandling som var planlagt før reisen ble bestilt

Egenandelen for Standard

Det er 1 000 kroner i egenandel ved erstatning under reisegods og reisesyke.

Spesielt for mobiltelefon
Fra og med andre gangs tyveri eller dekningsmessig skade på mobiltelefon er egenandelen 2 000 kroner. Dette gjelder innenfor en periode på tre forsikringsår.

Super

For super gjelder samme dekninger og begrensninger som for standard over, men med følgende tilleggsdekninger og økte forsikringssummer:

Gjelder for reiser i hele verden som varer i inntil 70 dager. Du kan velge utvidet til 90 eller 120 reisedager når du kjøper forsikringen.

Reisegods

 • Verdigjenstander dekkes inntil 100 000 kroner for enkeltperson og 300 000 kroner for familie pr. skadetilfelle
 • Enkeltgjenstander dekkes inntil 40 000 kroner pr. skadetilfelle
 • Kontanter dekkes inntil 10 000 kroner pr. person pr. skadetilfelle
 • Billetter/pass dekkes inntil 10 000 kroner pr. person pr. skadetilfelle

Ulykke

 • 150 000 kroner ved barns død
 • 400 000 kroner ved død for øvrig
 • Inntil 800 000 kroner ved barns invaliditet
 • Inntil 600 000 kroner ved invaliditet for øvrig

Ansvar

 • Reiseansvar 15  000 000 kroner

Rettshjelp

 • Rettshjelp 100 000 kroner

Forsinkelse

 • Forsinket avgang som skyldes teknisk feil med offentlig transportmiddel du skulle reise med eller værforhold. Kostnader ved overnatting dekkes med inntil 5 000 kroner per person per skadetilfelle.
 • Forsinket ankomst til neste avgang på grunn av værforhold, teknisk feil eller trafikkuhell med det transportmiddelet du reiser/skal reise med. Kostnader ved overnatting og mat/drikke dekkes med inntil 5 000 kroner pr. person pr. skadetilfelle.
 • Innhenting av den fastlagte reiseruten dekkes med inntil 60 000 kroner pr. person pr. skadetilfelle.
 • Forsinket reisegods, når ekspedert bagasje ankommer minst 4 timer forsinket til reisemålet ved utreise. Kostnader til nødvendige innkjøp av toalettsaker og eventuelle klær dekkes med inntil 6 000 kroner pr. person, maks 30 000 pr. familie pr. skadetilfelle.

Egenandel på leiebil

Omfatter

 • Egenandel ved skade på leiebil inntil 20 000 kroner

Omfatter ikke

 • Leiebil i forbindelse med flytting eller hjemkjøring av varer
 • Annet leid motorkjøretøy enn bil
 • Leiebil som ikke er leid i sammenheng med en feriereise

Leie av utstyr ved forsinket fly

Omfatter

 • Leie av barnevogn/sykkel/ski eller annet sportsutstyr når dette er forsinket med fly

Annen tilfeldig skade

Omfatter

 • Annen tilfeldig fysisk skade på reisegods enn nevnt i pkt. B.4.1.2 erstattes med inntil 2 500 kroner pr. skadetilfelle.

Omfatter ikke

 • Skade på/tap av mobiltelefon, pc eller nettbrett

Barnebarn og oldebarn

Omfatter

 • Velger du familiedekning, omfattes også barnebarn og oldebarn under 20 år, når de er på feriereise sammen med forsikringstakeren.

Egenandelen for Super

Det er ingen egenandel, unntatt for mobiltelefon. Fra og med andre gangs tyveri eller dekningsmessig skade på mobiltelefon er egenandelen 2 000 kroner. Dette gjelder innenfor en periode på tre forsikringsår.


Fant du det du lette etter?