Detaljer om hytteforsikring

Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva hytteforsikringene omfatter, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene (pdf) nederst på siden som gjelder.

Generelt

Omfatter

 • Bygninger nevnt i forsikringsbeviset
 • Utvendige rør, ledninger og tanker som fører væske, gass eller elektrisitet til eller fra bygningen frem til offentlig ledning
 • Hageanlegg, utvidet vannbasseng og annen badeinnretning

Omfatter ikke

 • Sprekker eller setninger etter en serie sprengninger
 • Skade i våtrom på gulv eller vegg eller ved oversvømmelse fra gulvsluk gjennom utett gulv

Standard

Omfatter

 • Brann
 • Plutselig nedsoting
 • Eksplosjon
 • Lynnedslag og elektrisk fenomen
 • Brudd på elektrisk ledning
 • Bruddskade ved bygningens væskeførende rørledninger
 • Utstrømming fra rørledning og tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse
 • Utstrømming fra brannslokningsapparat
 • Lekkasje fra akvarium eller vannseng
 • Plutselig vanninntrenging i bygning fra terreng
 • Tyveri eller plutselig skadeverk i eller på bygningsdeler, gjerde, flaggstang og utvendig vannbasseng/annen badeinnretning som boblebad, badestamp og lignende, som er tilknyttet bygningens faste rørledningsanlegg
 • Naturskade som f.eks. storm, skred og flom
 • Svikt i bærende bygningskonstruksjoner de første 25 årene
 • Annen plutselig skade på bygningen (se unntak under "Dette omfattes ikke")
 • Rettshjelp i egenskap av privatperson og eier av den forsikrede boligen inntil 100 000 kroner
 • Ansvar i egenskap av privatperson og eier av den forsikrede boligen inntil 3 millioner kroner
 • Utleieforsikring for fritidsboliger som leies ut på åremål. Forsikringen gjelder kun når utleieforsikring er avtalt med oss og det fremkommer i forsikringsbeviset. Vi dekker kostnader i forbindelse med skadeverk, ubetalt husleie i inntil seks måneder og kostnader ved utkastelse. Erstatningssummer fremkommer i vilkåret.
 • Bekjempelse av skadeinsekter, herunder veggedyr, samt rotter og mus.
 • Kriseforsikring. Omfatter rett til refusjon av utgifter til kriseterapi hvis sikrede er utsatt for et alvorlig branntilfelle, ran, overfall eller voldtekt i den forsikrede bolig, inntil ti timer.
 • Maksimal erstatning for påbud fra offentlig myndighet er 1 million kroner.
 • Bygg under oppføring. Med bygg under oppføring menes byggetiltak som påbygg/tilbygg på eksisterende bygning eller nybygg. Husk å melde om endringer til oss inn førstkommende hovedforfall. Forsikringssummer fremkommer i vilkåret.
 • Kunstnerisk utsmykking inntil 200 000 kroner
 • Utgifter til tining av utvendig ledning inntil 50 000 kroner

Omfatter ikke

 • Skader på bygning som skyldes kjæledyr, gnagere, insekter eller sopp/råte.
 • Skade som skyldes feil ved bygging av huset, for eksempel dårlig fundamentering, feilkonstruksjon, materialfeil, setninger m.m.
  Skade på veksthus
 • Skade som følge av utett innfatning for isolerglass
  Kunstnerisk utsmykking.
 • Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann.
 • Sprekker, setninger etter en serie sprengninger.
 • Skade i våtrom på gulv eller vegg, eller ved oversvømmelse fra gulvsluk gjennom utett gulv.
 • Utgifter til tining av utvendig ledning.

Super

Super kan kun tegnes på godt vedlikeholde hytter som er bygget i 1985 eller senere. Hytta kan ikke være utleid, ha krypkjeller, svømmebasseng eller sopp,-råte- eller insektskader.

Omfatter

Super dekker alt som dekkes på Standard (se over) + følgende:

 • Sopp- og råteskader på bygning (egenandel på 16 000 kroner)
 • Vannskader som følge av at vann trenger inn i bygning gjennom vegger og tak 
 • Følgeskader som skyldes utett våtrom
 • Andre vannskader som oppstår plutselig (vannsøl)
 • Skade på bygning forårsaket av skadedyr og -insekter (egenandel 16 000 kroner)
 • Tilpasning av bolig som følge av varig medisinsk invaliditet etter en ulykke spesielle regler gjelder) Inntil 250 000 kroner.
 • Er skade større enn 75 prosent av bygningens gjenoppføringspris, kan sikrede kreve erstatning som bygningen var totalskadet
 • Maksimal erstatning for påbud fra offentlig myndighet på fredede og verneverdige bygninger er 1 million kroner.
 • Håndverkerfeil. Dekker skader som oppstår plutselig og som er direkte følge av håndverkerfeil inntil ti år etter at arbeidet er utført.

Omfatter ikke

 • Skader ved sopp, råte, insekter og dyr som har utviklet seg før forsikringen ble tegnet
 • Skade ved blåveds- eller muggsopper, bakterier, jordslag eller skade som bare virker skjemmende på bygningens utseende
 • Skade ved sopp og råte på vinduer og dører i yttervegg, taklekter og alt utvendig treverk
 • Håndverkerfeil: skade som skyldes arbeid som ikke kan dokumenteres utført av godkjent/autorisert håndverker/entreprenør i forsikringstakers eiertid, skade som skyldes arbeid utført for mer enn ti år siden, eller skade ved arbeider utført av sikrede selv.

Egenandel for hytteforsikring

Egenandelen er den delen av skaden du må betale selv når du bruker forsikringen. Du kan som regel velge mellom en egenandel på 4 000, 6 000, 8 000 eller 16 000 kroner. Jo høyere egenandel du velger, jo billigere blir selve forsikringen.

Hvis alarm var i drift på skadetidspunktet, koblet opp og varslet FG-godkjent alarmsentral, reduseres egenandelen med 4 000 kroner.

Det er noen unntak fra den valgfrie egenandelen

 • Ansvarsskade: 4 000 kroner
 • Rettshjelpsutgifter :4 000 kroner pluss 20 prosent av det overskytende
 • Naturskader: 8 000 kroner
 • Snøtyngde-skader: 8 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringsbeviset
 • Plutselig vannskade på hageanlegg som følge av en flomlignende situasjon: 8 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringsbeviset
 • Vann som plutselig trenger inn i bygningen utenfra, gjennom terreng, grunn eller fra overflatevann, i slik mengde at det blir stående synlig vann på gulvet: 8 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringsbeviset
 • Ved utleieforsikring trekkes beløp tilsvarende tre måneders husleie (depositum)
 • Ved skade på fritidsbolig forårsaket av skadeinsekter og dyr og skade på bygning (nedbrytning) etter ekte hussopp og andre treødeleggende sopper og råte er egenandelen 16 000 kroner.
 • Ved Skade på fritidsbolig forårsaket av skadeinsekter og dyr og skade på fritidsbolig (nedbrytning) etter ekte hussopp og andre treødeleggende sopper og råte er egenandelen 16 000 kroner
 • Ombygging av bolig for rullestolbruker, jf. punkt C.1.5, trekkes det ingen egenandel.

Avtalt egenandel som kommer frem av forsikringsbeviset øker med 8 000 kroner for skade som følge av

 • Egenandel ved frostskader på innvendige rør. Dette gjelder ikke der skaden er begrenset til tinging av rør.
 • Ved brudd på innvendig rør som er eldre enn 50 år, og ved brudd på utvendig ledning av plast som er eldre enn 30 år. Skyldes skaden frost og røret er eldre enn 50 år, ref. punktet over, forhøyes egenandelen kun med 8 000 kroner.
 • Følgeskader fra vanntilkoblede maskiner eldre enn 15 år, uten FG-godkjent lekkasjestopper i bruk på skadetidspunktet.

Fant du det du lette etter?