Detaljer om husforsikring

Sammendrag av hva husforsikringene omfatter, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene (pdf) nederst på siden som gjelder.

Generell dekning

Omfatter

 • Bygningen som er nevnt i forsikringsbeviset.
 • Utvendige rør, ledninger og tanker som fører væske, gass eller elektrisitet til eller fra bygningen frem til offentlig ledning.
 • Hageanlegg, utvidet vannbasseng og annen badeinnretning.

«Standard» dekning

Dekker

 • Hageanlegg, utvidet vannbasseng og annen badeinnretning. Samlet erstatningen er begrenset til 500 000 kroner.
 • Brann, plutselig nedsoting, eksplosjon, lynnedslag og kortslutning.
 • Vann- og rørskader. Dekker skade ved rørbrudd, oversvømmelse og plutselig vanninntrenging fra terreng, grunn eller avløpsrør.
 • Innbrudd, tyveri og hærverk. Forsikringen gjelder for skade ved tyveri av, og plutselig skadeverk i eller på bygningsdeler, gjerde, flaggstang og utvendig vannbasseng/annen badeinnretning som boblebad, badestamp og lignende, som er tilknyttet bygningens faste rørledningsanlegg.
 • Naturulykke som for eksempel storm, skred og flom.
 • Rettshjelp til privatperson og eier av den forsikrede boligen inntil 100 000 kroner.
 • Ansvar i egenskap av privatperson og eier av den forsikrede boligen inntil 3 millioner kroner.
 • Tilskudd til klimavennlige eller sikkerhetsmessige tiltak inntil 50 000 kroner ved gjenoppføring av bolig etter større skader.
 • Utleieforsikring. Forsikringen gjelder kun når utleieforsikring er avtalt med oss og det fremkommer i forsikringsbeviset. Vi dekker kostnader i forbindelse med skadeverk, ubetalt husleie i inntil seks måneder og kostnader ved utkastelse. Erstatningssummer fremkommer i vilkåret.
 • Bekjempelse av skadeinsekter, herunder veggedyr, samt rotter og mus.
 • Kriseforsikring. Omfatter rett til refusjon av utgifter til kriseterapi når forsikrede er utsatt for et alvorlig branntilfelle, ran, overfall eller voldtekt i den forsikrede bolig, inntil 10 timer.
 • Maksimal erstatning for påbud fra offentlig myndighet er 1 million kroner.
 • Bygg under oppføring. Med bygg under oppføring menes byggetiltak som påbygg/tilbygg på eksisterende bygning eller nybygg. Husk å melde om endringer til oss innen førstkommende hovedforfall. Forsikringssummer fremkommer i vilkåret.

Omfatter ikke

 • Skader på bygning som skyldes kjæledyr, gnagere og insekter eller sopp/råte.
 • Skader som skyldes feil ved bygging av huset, for eksempel dårlig fundamentering, feilkonstruksjon, materialfeil eller setninger.
 • Kunstnerisk utsmykking.
 • Skade i våtrom på gulv eller vegg eller ved oversvømmelse fra gulvsluk gjennom utett gulv.
 • Utgifter til tining av utvendig ledning.

«Super» dekning

Du kan kun kjøpe «Super» hvis huset ditt er fast bebodd, godt vedlikeholdt, og bygget i 1924 eller senere. Huset kan ikke være utleid eller ha sopp-, råte-, eller insektskader siste 10 år.  Det er også noen andre kriterier for hus eldre enn 70 år.

Dekker

 • Super dekker alt som dekkes på Standard (se over) + følgende:
 • Sopp- og råteskade på bygning.
 • Vannskader som følge av at vann trenger inn i bygning gjennom vegger og tak.
 • Følgeskader som skyldes utett våtrom.
 • Dekker reparasjonsutgifter hvis bygningen blir skadet av dyr og skadeinsekter.
 • Tilpasning av bolig som følge av varig medisinsk invaliditet etter en ulykke inntil 250 000 kroner. Spesielle regler gjelder.
 • Ved skade større enn 75 prosent av bygningens gjenoppføringspris, erstatter vi som om bygningen var totalskadet.
 • Håndverkerfeil. Dekker skader, inntil 100 000 kroner, som oppstår plutselig, og som er en direkte følge av håndverkerfeil inntil ti år etter at arbeidet er utført.
 • Påbud fra offentlig myndighet er omfattet. På fredede og verneverdige bygninger dekkes inntil 1 million kroner.
 • Maksimal erstatning for hageanlegg er 1 million kroner.

Omfatter ikke

 • Skader ved sopp, råte, insekter og dyr som har utviklet seg før forsikringen ble tegnet.
 • Skade ved blåveds- eller muggsopper, bakterier, jordslag eller skade som bare virker skjemmende på bygningens utseende.
 • Skade ved sopp og råte på vinduer og dører i yttervegg, taklekter og alt utvendig treverk.
 • Skade som skyldes kjæledyr.
 • Håndverkerfeil: Skade som skyldes arbeid som ikke kan dokumenteres utført av godkjent/autorisert håndverker/entreprenør, i forsikringstakers eiertid, arbeid utført for mer enn ti år siden, eller arbeid utført av sikrede selv.

Egenandel for husforsikring

Egenandelen er den delen av skaden du må betale selv når du bruker forsikringen. Du kan som regel velge mellom en egenandel på 4 000, 6 000, 8 000 eller 16 000 kroner. Jo høyere egenandel du velger, jo billigere blir selve forsikringen.

Det er noen unntak fra den valgfrie egenandelen:

 • Ansvarsskade: 4 000 kroner.
 • Rettshjelpsutgifter: 4 000 kroner + 20 prosent av det overskytende.
 • Naturskader: 8 000 kroner.
 • Snøtyngde skader: 8 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringsbeviset.
 • Frostskader: 16 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringsbeviset.
 • Svikt i bygningskonstruksjon: 16 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringsbeviset.
 • Hvis FG-godkjent alarm var i drift på skadetidspunktet, reduseres egenandelen med 4 000 kroner.
 • Ved vanninntrengning (dekket på Super) gjennom pipe, flatt tak, terrasse er egenandel 16 000 kroner for skade på bygg/skadet bygningsdel eldre enn 25 år. For bygg som er som er yngre enn 25 år gjelder denne egenandelen først ved annen gangs skade.
 • Ved utleieforsikring trekkes beløp tilsvarende 3 måneders husleie (depositum).

Ved flere vann- og/eller bruddskader på rør, på samme bygning innenfor et tidsrom på 36 måneder gjelder følgende:

 • Skade 1: avtalt egenandel som fremkommer i forsikringsbeviset.
 • Skade 2: avtalt egenandel økes med 12 000 kroner.
 • Skade 3+: avtalt egenandel økes med 20 000 kroner.

Fullstendige vilkår for husforsikring (pdf)


Fant du det du lette etter?