Detaljer om husforsikring

Sammendrag av hva husforsikringene omfatter, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene (pdf) nederst på siden som gjelder.

Generelt

Omfatter

 • Bygningen som er nevnt i forsikringsbeviset.
 • Utvendige rør, ledninger og tanker som fører væske, gass eller elektrisitet til eller fra bygningen frem til offentlig ledning.
 • Hageanlegg, utvidet vannbasseng og annen badeinnretning.

Standard

Omfatter

 • Hageanlegg, utvidet vannbasseng og annen badeinnretning.
 • Brann, plutselig nedsoting, eksplosjon, lynnedslag og kortslutning.
 • Forsikringen dekker plutselige skader ved gnist og sviskader med inntil 10 000 kroner.
 • Vann- og rørskader. Dekker skade ved rørbrudd, oversvømmelse og plutselig vanninntrenging fra terreng, grunn eller avløpsrør. Forsikringen dekker dokumenterte utgifter til tining, eller annen tilrettelegging, dersom utvendig vann- eller avløpsledning er frosset og dermed ikke kan brukes, med inntil 50 000 kroner.
 • Innbrudd, tyveri og hærverk. Forsikringen gjelder for skade ved tyveri av, og plutselig skadeverk i eller på bygningsdeler, gjerde, flaggstang og utvendig vannbasseng/annen badeinnretning som boblebad, badestamp og lignende, som er tilknyttet bygningens faste rørledningsanlegg.
 • Naturulykke som for eksempel storm, skred og flom.
 • Rettshjelp til privatperson og eier av den forsikrede boligen inntil 100 000 kroner. Er det flere parter på samme side dekkes inntil 250 000 kroner.
 • Ansvar i egenskap av privatperson og eier av den forsikrede boligen inntil 3 millioner kroner.
 • Tilskudd til klimavennlige eller sikkerhetsmessige tiltak inntil 150 000 kroner ved gjenoppføring av bolig etter større skader.
 • Utleieforsikring. Forsikringen gjelder kun når utleieforsikring er avtalt med oss og det fremkommer i forsikringsbeviset. Vi dekker kostnader i forbindelse med skadeverk, ubetalt husleie i inntil seks måneder og kostnader ved utkastelse. Erstatningssummer fremkommer i vilkåret.
 • Bekjempelse av skadeinsekter, herunder veggedyr, samt rotter og mus.
 • Kriseforsikring. Omfatter rett til refusjon av utgifter til kriseterapi når forsikrede er utsatt for et alvorlig branntilfelle, ran, overfall eller voldtekt i den forsikrede bolig, inntil 10 timer.
 • Maksimal erstatning for påbud fra offentlig myndighet er 1 million kroner.
 • Bygg under oppføring. Med bygg under oppføring menes byggetiltak som påbygg/tilbygg på eksisterende bygning eller nybygg. Husk å melde om endringer til oss innen førstkommende hovedforfall. Forsikringssummer fremkommer i vilkåret.
 • Forsikringen dekker kunstnerisk utsmykning av bygning med inntil 200 000 kroner.

Omfatter ikke

 • Skader på bygning som skyldes kjæledyr, gnagere og insekter eller sopp/råte.
 • Skader som skyldes feil ved bygging av huset, for eksempel dårlig fundamentering, feilkonstruksjon, materialfeil eller setninger.
 • Skade i våtrom på gulv eller vegg eller ved oversvømmelse fra gulvsluk gjennom utett gulv.

Super

Du kan kun kjøpe Husforsikring super hvis huset ditt er fast bebodd, godt vedlikeholdt, og bygget i 1924 eller senere. Huset kan ikke være utleid eller ha sopp-, råte-, eller insektskader siste 10 år. Det er også noen andre kriterier for hus eldre enn 70 år.

Omfatter

 • Super dekker alt som dekkes på Standard (se over) + følgende:
 • Sopp- og råteskade på bygning.
 • Vannskader som følge av at vann trenger inn i bygning gjennom vegger og tak.
 • Følgeskader som skyldes utett våtrom.
 • Dekker reparasjonsutgifter hvis bygningen blir skadet av dyr og skadeinsekter.
 • Tilpasning av bolig som følge av varig medisinsk invaliditet etter en ulykke inntil 300 000 kroner. Spesielle regler gjelder.
 • Ved skade større enn 75 prosent av bygningens gjenoppføringspris, erstatter vi som om bygningen var totalskadet.
 • Håndverkerfeil. Dekker følgeskader som oppstår plutselig, og som er en direkte følge av håndverkerfeil inntil ti år etter at arbeidet er utført. Ved skade på våtrom dekkes også utbedring av våtrommet.
 • Påbud fra offentlig myndighet er omfattet. På fredede og verneverdige bygninger dekkes inntil 1 million kroner.
 • Skadeforebyggende tiltak ved rørskade. Ved erstatning etter innvendig rørbrudd dekker selskapet 50 prosent av kostnaden til montering av vannstopper som stenger hovedvannet, inntil 5 000 kroner.

Omfatter ikke

 • Skader ved sopp, råte, insekter og dyr som har utviklet seg før forsikringen ble tegnet.
 • Skade ved blåveds- eller muggsopper, bakterier, jordslag eller skade som bare virker skjemmende på bygningens utseende.
 • Skade ved sopp og råte på vinduer og dører i yttervegg, taklekter og alt utvendig treverk.
 • Skade som skyldes kjæledyr.
 • Håndverkerfeil: Skade som skyldes arbeid som ikke kan dokumenteres utført av godkjent/autorisert håndverker/entreprenør, i forsikringstakers eiertid, arbeid utført for mer enn ti år siden, eller arbeid utført av sikrede selv.

Egenandel for husforsikring

Egenandelen er den delen av skaden du må betale selv når du bruker forsikringen. Du kan som regel velge mellom en egenandel på 4 000, 6 000, 8 000 eller 16 000 kroner. Jo høyere egenandel du velger, jo billigere blir selve forsikringen.

Det er noen unntak fra den valgfrie egenandelen:

 • Ansvarsskade: 4 000 kroner.
 • Rettshjelpsutgifter: 4 000 kroner + 20 prosent av det overskytende.
 • Naturskader: 8 000 kroner.
 • Snøtyngde skader: 8 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringsbeviset.
 • Plutselig vannskade på hageanlegg som følge av en flomlignende situasjon: 8 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringsbeviset.
 • Vann som plutselig trenger inn i bygningen utenfra, gjennom terreng, grunn eller fra overflatevann, i slik mengde at det blir stående synlig vann på gulvet: 8 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringsbeviset.
 • Hvis alarm var i drift på skadetidspunktet, koblet opp og varslet FG-godkjent alarmsentral, reduseres egenandelen med 4 000 kroner.
 • Ved utleieforsikring trekkes beløp tilsvarende 3 måneders husleie (depositum).

Avtalt egenandel som kommer frem av forsikringsbeviset øker med 8 000 kroner for skade som følge av:

 • Egenandel ved frostskader på innvendige rør (tidligere 16 000 kroner). Dette gjelder ikke der skaden er begrenset til tinging av rør.
 • Ved brudd på innvendig rør som er eldre enn 50 år, og ved brudd på utvendig ledning av plast som er eldre enn 30 år. Skyldes skaden frost og røret er eldre enn 50 år, ref. punktet over, forhøyes egenandelen kun med 8 000 kroner.
 • Følgeskader fra vanntilkoblede maskiner eldre enn 15 år, uten FG-godkjent lekkasjestopper i bruk på skadetidspunktet.

Fullstendige vilkår for husforsikring (pdf)


Fant du det du lette etter?