Detaljer om båtforsikring

Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva båtforsikringene omfatter, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene (pdf) nederst på siden som gjelder.

Generelt

Omfatter

 • Båten som er nevnt i forsikringsbeviset
 • Den personen som er nevnt i forsikringsbeviset og enhver rettmessig bruker/fører av båten
 • Tilbehør som har naturlig sammenheng med fartøyets bruk
 • Når fartøyet ligger i opplag, skal løst tilbehør utover 20 000 kroner (samlet verdi), eller enkeltgjenstander med verdi over 5 000 kroner, påhengsmotor under 40 HK og utenbordsdrev være innelåst i bygning.

Omfatter ikke

 • Bøye med kjetting og moring
 • Andre fortøyningsanordninger utenfor fartøyet
 • Smykker og penger
 • Skader som direkte skyldes materialtretthet, råte, korrosjon eller annen tæring
 • Skader som skyldes eller er en følge av snø- og istyngde, frost og issprengning, eller berøring med is. Men skader forårsaket av berøring med is når fartøyet er fortøyd i boblehavn tilhørende marina, båtforening eller lignende erstattes.

Delkasko

Omfatter

 • Fører- og passasjerulykke
 • Død inntil 100 000 kroner
 • Livsvarig invaliditet inntil 200 000 kroner. For barn under 18 år inntil 500 000 kroner
 • Rettshjelp
 • Skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon
 • Skade ved tyveri og hærverk
 • Vrakfjerning etter brann- eller tyveriskade (inntil 10 prosent av forsikringssum), dersom det er pålagt av offentlig myndighet
 • Båtredning

Omfatter ikke

 • Skade på egen båt som følge av sammenstøt, kantring, synking eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning
 • Avbrudd
 • Skade under transport
 • Ekstra utenbordsmotor, jolle, gummibåt, seilbrett, og lignende
 • Personredning, dvs. kostnader dersom plutselig uhell med båten gjør det umulig å fortsette reisen
 • Merutgifter ved å hente båten etter personredning

Kasko

Omfatter

Kasko dekker alt som dekkes på Delkasko (se over) + følgende:

 • Skade på egen båt som følge av sammenstøt, kantring, synking eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning
 • Skade på rigg ved brudd og følgene av dette
 • Skade på fartøy og tilbehør under transport
 • Kontroll av skrog etter grunnstøting
 • Bergelønn
 • Bagasje om bord inntil 50 000 kroner

Omfatter ikke

 • Avbrudd
 • Ekstra utenbordsmotor, jolle, gummibåt, seilbrett, o.l.
 • Personredning, dvs. kostnader dersom plutselig uhell med båten gjør det umulig å fortsette reisen
 • Merutgifter ved henting av båt etter personredning

Super

Omfatter

Super dekker alt som dekkes på Kasko (se over) + følgende:

 • Avbruddsforsikring i sommersesongen (15. april — 15. september). Spesielle regler gjelder
 • Bagasje om bord inntil 100 000 kroner
 • Ekstra utenbordsmotor, jolle, gummibåt, seilbrett, og lignende
 • Personredning, dvs. kostnader dersom plutselig uhell med båten gjør det umulig å fortsette reisen
 • Merutgifter ved henting av båt etter personredning
 • Feilfylling av drivstoff
 • Skade på opplagsutstyr
 • Totalskadegaranti

Omfatter ikke

 • Ting og hendelser utover det som er beskrevet i avsnittet over ("Omfatter")

Egenandelen for båtforsikring

Egenandelen er den delen av skaden du må betale selv når du bruker forsikringen. Du kan som regel velge mellom en egenandel på 4 000, 8 000 eller 16 000 kroner. Jo høyere egenandel du velger, desto billigere blir selve forsikringen.

Det er noen unntak fra den valgfrie egenandelen:

 • Ansvarsskade: ingen egenandel
 • Båtredning: ingen egenandel
 • Rettshjelpsutgifter: 4 000 kroner + 20 prosent av det overskytende
 • Hvis skade oppstår mens båten er utleid, fordobles avtalt egenandel. Fører- og passasjerulykkesdekningen gjelder når båten er utleid.
 • Hvis FG-godkjent alarm var i drift på skadetidspunktet, reduseres egenandelen med 4 000 kroner.
 • Ved tyveri av utenbordsmotor reduseres egenandelen med 4 000 kroner dersom motoren var låst/boltet fast med godkjent boltlås.
 • Hvis det er gitt rabatt for og avtalt at båten ikke skal brukes av fører under 24 år, og fører i skadeøyeblikket er under denne alderen, økes egenandelen med 10 000 kroner.

Fant du det du lette etter?