Barneforsikring kjøpt før 27. januar 2020

Detaljer og fullstendige vilkår for 'gammel' barneforsikring. Denne forsikringen gjelder fortsatt, men den nye barneforsikringen vår har både flere og bedre dekninger. 

Med ny og bedre barneforsikring får du blant annet

Årlig justering av uførepensjon (månedlige utbetalinger)
Når forsikringen kommer til utbetaling, øker beløpet med 2 prosent årlig.

Pleie og omsorg
Ny dekning som gir erstatning til foreldrene hvis barnet midlertidig får omfattende behov for pleie og omsorg etter sykdom eller ulykke.

Medisinsk invaliditet ved sykdom
Ny dekning allerede ved varig invaliditet på 50 prosent. Forsikringssummen ved 100 prosent medisinsk invaliditet er oppjustert til 30G.

Ofte stilte spørsmål om endringene

 • add Må jeg gi nye helseopplysninger hvis jeg ønsker å endre til ny barneforsikring?

  Hvis barnet er under 18 år, og du har Barneforsikring standard, utvidet, pluss, super eller topp i dag, kan du endre til en av de nye forsikringspakkene ved å svare på noen få helsespørsmål.

 • add Hva betyr det at jeg får symptomperiode på ny dekning?

  Ved etablering av barneforsikring, er det vanlig å ha en symptomperiode på tre måneder for alle dekninger.

  Ved oppgradering fra en avtale til en annen, vil symptomperioden kun gjelde for de dekningene som er nye eller har økt erstatning sett i forhold til den dekningen du allerede har.

 • add Er det nye produktet bedre på alle områder?

  Barneforsikring basis, ekstra og total bygger alle videre på tidligere produktpakker.

  De nye variantene inneholder nye dekninger og enkelte dekninger er forbedret. Dette medfører derfor at det er noe mer kostbart enn tidligere.

  Merk at det motsatt er enkelte dekninger (utvalgte sykdommer og uførekapital) som har fått en noe lavere forsikringssum, samt at dekningen 'ombygging av bolig og dagpenger ved sykehusopphold' opphører ved 18 år.

  Ta gjerne kontakt med kundesenteret hvis du har flere spørsmål.

Vil du oppgradere?

Så lenge barnet er under 18 år, kan du søke om å oppgradere til dagens barneforsikring.

Ring oss – vi hjelper deg gjerne!

Detaljer om barneforsikring kjøp før 27. januar 2020

Flere detaljer og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder. Forsikringssummer finner du i forsikringsbeviset ditt.

 • add Behandlingsutgifter etter ulykke

  Forsikringen dekker inntil 118 620 kroner for

  • tannlegebehandling
  • fysioterapi- og kiropraktorbehandling
  • proteser, medisiner og forbindingssaker
  • reiseutgifter til og fra hjemstedet

  Utbetalingen går til foreldre/foresatte for barnet. Det er en egenandel på 1 000 kroner pr. ulykke. For Barneforsikring topp er det ingen egenandel.

 • add Medisinsk invaliditet etter ulykke

  Erstatningssum inntil 3 205 950 kroner. Hele summen utbetales ved 100 prosent varig invaliditet. Ved delvis invaliditet minsker erstatningens størrelse tilsvarende.

  Dersom barnet får utbetaling ved medisinsk invaliditet før fylte 18 år, vil utbetalingene automatisk bli meldt til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen). Statsforvalteren foretar deretter en selvstendig vurdering av hvordan pengene skal forvaltes, eventuelt utbetales.

 • add Erstatning ved utvalgte sykdommer

  Noen foreldre vil kanskje ha behov for å ta permisjon eller dekke andre ekstrautgifter som kan oppstå. Derfor får foreldre/foresatte raskt utbetalt en engangserstatning på 485 750 kroner hvis barnet får en av disse alvorlige sykdommene:

  • kreft
  • leddgikt
  • diabetes
  • multippel sklerose (MS)
  • hjernesvulst
  • ulcerøs kolitt eller Morbus Crohn
  • cystisk fibrose
  • trenger organtransplantasjon
  • alvorlig hjerneskade
  • nyresvikt
  • lammelser

  Det er forsikringssummen i det siste forsikringsbeviset ditt som gjelder ved forsikringstilfelle.

 • add Dagpenger ved sykehusopphold

  Må barnet være mer enn én uke sammenhengende på sykehus, utbetales det en erstatning for hver natt på sykehus utover sju netter.

  • For kunder med tjenestepensjon i Storebrand er erstatningen 900 kroner pr. natt (Storebrand Fordel).
  • For andre kunder er erstatningen 777 kroner pr. natt.

  Erstatningen gis for maksimalt 365 netter for samme sykdom/ulykke og går til foreldre/foresatte.

 • add Engangsutbetaling ved død

  Det utbetales en forsikringssum på 118 620 kroner hvis barnet dør før fylte 26 år.

  Utbetalingen går til foreldre/foresatte.

  Dekningen kan videreføres etter at barnet har fylt 26 år, uten krav om ny helseerklæring.

 • add Engangsutbetaling ved uførhet (uførekapital)

  En engangsutbetaling på 1 029 790 kroner utbetales hvis barnet etter fylte 18 år blir erklært minst 50 prosent varig arbeidsufør på grunn av en sykdom eller ulykke.

  Utbetalingen går direkte til barnet.

  Dekningen kan videreføres etter at barnet har fylt 26 år, uten krav om ny helseerklæring.

 • add Månedlig utbetaling ved uførhet (uførepensjon)

  Denne dekningen er inkludert i Barneforsikring pluss og Barneforsikring topp.

  Om barnet etter fylte 18 år blir erklært minst 50 prosent arbeidsufør på grunn av sykdom eller ulykke, utbetales en månedlig uførepensjon frem til barnet blir 67 år.

  Ved 100 prosent arbeidsuførhet: 118 620 kroner pr. år. Beløpet reguleres årlig frem til første utbetaling. Deretter reguleres ikke beløpet.

  Det finnes andre varianter av barneforsikring med lavere sum på uførepensjon.

  Eksakt utbetalingsbeløp settes når betingelsene for erstatning er oppfylt. Det er beløp i siste forsikringsbevis før erstatning som gjelder i hele utbetalingsperioden.

  • Utbetalingen går direkte til barnet.
  • Utbetalingen starter tidligst ved 18 år.

  Dekningen kan videreføres etter at barnet har fylt 26 år, uten krav om ny helseerklæring.

 • add Ombygging av bolig

  Hvis barnet ditt blir utsatt for en ulykke, eller får en sykdom som krever tilpasning av boligen barnet bor i, dekker vi kostnader til ombygging av boligen for inntil 250 000 kroner. Du må vise oss et kostnadsoverslag over totalutgifter. Behovet må dokumenteres av legespesialist. Det er en forutsetning at kostnaden ikke kan dekkes fra annet hold.

 • add Utbetaling av erstatninger

  Eksakt utbetalingsbeløp settes når betingelsene for erstatning er oppfylt. Fram til da reguleres forsikringssummene årlig. Det er beløpene i siste forsikringsbevis før erstatning som gjelder i hele utbetalingsperioden.

 • add Vær rask med å melde skade

  Dersom barnet er utsatt for en ulykke eller får en sykdom som kan føre til erstatning, skal du melde fra om dette uten ugrunnet opphold til Storebrand.

  Krav som ikke er meldt innen et år etter at du fikk kunnskap om de forhold du mener begrunner kravet, kan medføre at erstatningen bortfaller.

 • add Behandlingsforsikring

  Behandlingsforsikringen kan i noen tilfeller være et godt tillegg til hva det offentlige tilbyr.

  Barnet er sikret privat behandling senest 10 dager etter at du har sendt inn henvisning. Som foresatt vil du ha tilgang til HelpLine – en telefontjeneste med helsepersonell som ordner det praktiske i forbindelse med hendelsen.

  Du får også tilgang til vår døgnåpne rådgivningstjeneste der du eller barnet kan ringe og snakke med profesjonelle samtalepartnere ved for eksempel depresjon eller andre psykososiale problemstillinger. Kontakt HelpLine på telefon 800 83 313 hvis du ønsker å bruke denne tjenesten.

  Med Barneforsikring topp får du følgende tilbud på bakgrunn av henvisning fra fastlege eller annen lege:

  • utredning, vurdering og behandling av privat legespesialist
  • inntil 24 fysikalske behandlinger per kalenderår (fysioterapeut, kiropraktor, manuellterapeut, naprapat)
  • inntil 12 behandlinger pr. hendelse hos psykolog
  • tilgang til 24 timers tverrfaglig rådgivningstjeneste
  • tilgang til kvalitetssikret behandlingsnettverk i utlandet hvor en også kan få en «second opinion»

  Behandlingsforsikringen er ikke en forsikring for akutte hendelser, fordi dette er godt ivaretatt av det offentlige helsevesenet i Norge.

  Behandlingsforsikringen kan videreføres etter at barnet har fylt 26 år, uten krav om ny helseerklæring.

 • add Videokonsultasjon med allmennlege

  Med Barneforsikring topp kan du få resepter, henvisning og svar på spørsmål om ulike symptomer og sykdommer – uten at barnet trenger å møte hos legen.

  Vi dekker medisinsk videokonsultasjon uten egenandel for disse helseplagene:

  • muskel- og skjelettplager
  • allergi
  • øye- og urinveisinfeksjoner
  • sår, utslett og insektbitt
  • medisinske råd
  • feber og forkjølelse
  • fordøyelse og oppkast
  • hodepine og migrene
  • graviditet og barn

Er du usikker på hvilken barneforsikring du har i dag?

Logg deg inn på forsikringsoversikten din. Du finner forsikringsbeviset ditt under «Detaljer».