Fondsutvalg for privatkunder

- oppdaterte avkastningstall for fond og pensjonsporteføljer forvaltet av Storebrand, Delphi og Skagen.

Hele fondsutvalget vårt

Se fondsarket til Storebrand Garantiportefølje

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.