Storebrand Likviditet A

LIKVIDITETSFOND
BÆREKRAFTSCORE

9 av 10

RISIKO

1 av 7

AVKASTNING I ÅR 2.16 % 21.05.2024
SIDEN START (26.03.2019) 3.47 % Årlig gjennomsnitt

Investeringsprofil

Storebrand Likviditet er et fossilfritt rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer i norske rentepapirer utstedt eller garantert av den norske stat, fylkeskommuner, kommuner eller finansinstitusjoner, men avstår fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn fem prosent fra produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpen, alkohol, gambling, pornografi eller selskaper med store fossilreserver. Gjennomsnittlig rentebinding er 0-6 måneder, og laveste tillatte kredittkvalitet for en enkeltinvestering er BBB- på investeringstidspunktet. Forvalter forsøker å velge de mest attraktive verdipapirene basert på egne analyser. Fondet har lav rente- og kredittrisiko. Derivater kan benyttes for rimeligere eller mer effektiv forvaltning. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer.

Fakta om fondet

ISINNO0010817992
Etablert26.03.2019
Kurs1004.02  NOK  (21.05.2024)
AUM19197450274 NOK  (30.04.2024)
SFDR kategori: Artikkel 8
Minimumsbeløp100 NOK
Løpende kostnader0.2 % 
ReferanseindeksNBP Liquidity Low Risk Index NOK  (NOLIQLOWRISK)

Vår metode for bærekraftige investeringer

Vi stiller krav til selskapene vi investerer i og benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskapene til forbedring. Vi utelukker selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner, eller som er involvert i annen uakseptabel virksomhet.

Bærekraftscore

Fond

9

av 10

Indeks

8

av 10

Storebrands bærekraftsscore måler både risiko og muligheter knyttet til bærekraft. Scoren går fra 1–10, og er basert på bærekraftsscoren til selskapene i fondet. 10 er best, og betyr at en høy andel av porteføljeselskapene presterer godt på bærekraftsindikatorene scoren bygger på.

Karbonavtrykk

Fond

0

Indeks

0

Et lavt karbonavtrykk betyr at en portefølje har en lav eksponering mot karbonintensive selskaper. Karbonavtrykket måler porteføljeselskapenes utslipp i CO2-ekvivalenter i forhold til salgsinntekter. Synliggjøring av dette er en del av Storebrands forpliktelser til «Montréal Carbon Pledge» og PDC.

Fondets forvalter

Vi leverer et helhetlig utvalg av verdipapirfond innenfor kategoriene aktivt forvaltede fond, faktorfond og indeksnære fond. Våre forvaltere har lang og god erfaring, og jobber i team for å utnytte kompetansen på tvers av områdene.


Pål Solberg

Porteføljeforvalter

FORVALTET FONDET SIDEN 01.07.2003

Historisk avkastning

Referanseindeksen kan benyttes som et referansepunkt for å sammenligne avkastningen i fondet. Indeksen kan også være en kilde for valg av fondets investeringer, men fondets sammensetning kan avvike betydelig fra indeksen.

Periode Storebrand Likviditet A Referanseindeks
Hittil i år 2,16 % 2,01 %
Siste 12 mnd 5,53 % 5,06 %
Siste 3 år * 2,89 % -
Siste 5 år * 2,29 % -
Årlig avkastning siden fondets startdato (26.03.2019) * 3,47 % -
Årlig avkastning siden oppstart av referanseindeks (01.09.2022) ** - 4,35 %

Avkastning hvert enkelt år

Periode 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Avkastning 1,31 % 1,46 % 0,60 % 1,41 % 4,86 % 2,16 %
Indeks - - - 1,05 % 4,38 % 2,01 %

Sist oppdatert: 21.05.2024

*Gjennomsnittlig årlig avkastning.

**Årlig avkastning fra perioden der fond og referanseindeks har lik startdato. Fondets avkastning kan ha lengre historikk enn referanseindeksen.

Fondet hadde ikke representativ referanseindeks i perioden før september 2022.

Innhold

Investeringer

 • Brage Finans AS: 5,34 %
 • Sparebanken Møre: 3,52 %
 • Skagerrak Sparebank: 2,93 %
 • Storebrand Bank ASA: 2,24 %
 • Romerike Sparebank: 2,00 %
 • LeasePlan Corp NV: 1,96 %
 • Skue Sparebank: 1,93 %
 • Øygarden Kommune: 1,89 %
 • Jæren Sparebank: 1,87 %
 • Sarpsborg Kommune: 1,79 %
Vis alle

Sist oppdatert: 30.04.2024

Sektorfordeling

 •   Banker 43,78  %
 •   Kommuneforvaltningen 33,02  %
 •   Kredittforetak 8,54  %
 •   Utlandet 7,05  %
 •   Financials 6,47  %
 •   Stats- og trygdeforvaltningen 0,91  %
 •   Private aksjeselskaper mv. 0,25  %
 •   Cash 0,05  %
 •   Unclassified -0,06  %

Sist oppdatert: 30.04.2024

Landfordeling

 • NOR: 86,43 %
 • Unclassified: 6,47 %
 • SWE: 2,11 %
 • FIN: 2,09 %
 • NLD: 1,96 %
 • DNK: 0,90 %
 • Cash: 0,05 %

Sist oppdatert: 30.04.2024

Merk at denne siden er ment som en generell informasjon til leseren, og ingenting på siden må forstås som investeringsråd. Storebrand anbefaler at du leser produktets prospekt og nøkkelinformasjon og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne siden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av Storebrand og Morningstar, men disse tar ikke ansvar for konsekvenser av eventuelle feil eller mangler ved bruk av informasjonen. Storebrand tar ikke ansvar for tredjeparter/distributører/mellomledd sin videreformidling av denne informasjonen. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Ytterligere informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte fondsprospekt og annen informasjon på storebrand.no eller ved å kontakte vårt kundesenter.


Fant du det du lette etter?