Hvordan vi jobber med bærekraft i Storebrand Livsforsikring

Vi søker å levere verdi utover avkastning, dyrke økonomisk verdi, et velfungerende samfunn og en sunn planet. Vi er overbevist om at investering i selskaper som er godt posisjonert til å levere på FNs bærekraftsmål (SDG) kan gi bedre risikojustert avkastning over tid. Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft i vår forvaltning her.

Illustrasjonsfoto: nærbilde av tyttebær

EUs handlingsplan for bærekraftig finans

EUs handlingsplan for bærekraftig finans skal fremme det grønne skiftet, reorientere kapital og oppfordre til åpenhet og rapportering på bærekraftige investeringer. En del av dette arbeidet går ut på at finansforetak må redegjøre for hvordan vi integrerer bærekraftsrisiko i investeringsvalg og produkttilbud. Vi må også forklare hva vi gjør for å redusere en potensiell negativ effekt på en bærekraftig utvikling, altså vårt "PAI statement" som er Principal Adverse Impact Statement for Storebrand Livsforsikring. Les mer om det under.

Bærekraftsrisiko

Avkastningen på investeringene våre kan påvirkes negativt av bærekraftsfaktorer. Et eksempel er klimaforandringer som kan gjøre at det blir flere oversvømmelser i et område der et selskap vi investerer i har sine fabrikker.

PAI Statement - påvirkning på bærekraftig utvikling

Selskapene vi investerer i kan ha negativ påvirkning på miljøet eller sosiale forhold i verden. Eksempler er høye klimagassutslipp eller ulike forutsetninger for menn og kvinner.

EU-forordningen om offentliggjøring av bærekraftig finans

EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) er et nytt sett med EU-regler for økt sammenlignbarhet og redusert grønnvasking blant finansielle produkter. Forskriften vil øke informasjonen som er tilgjengelig for investorer om både den potensielle positive og negative effekten av deres investeringer og den tilhørende ESG-risikoen. SFDR setter strenge kriterier for klassifisering av fond som definerer seg selv som bærekraftige. Disse kriteriene er beskrevet i forordningens artikkel 6, 8 og 9.

  • Artikkel 9-fond, er et finansielt produkt som har bærekraftige investeringer som mål.
  • Artikkel 8-fond, er et finansielt produkt som fremmer, blant andre egenskaper, miljømessige eller sosiale egenskaper, eller en kombinasjon av disse egenskapene, forutsatt at selskapene som investeringene gjøres i følger gode styringspraksis.
  • Artikkel 6-fond, er et finansielt produkt hvor det kan tas hensyn til bærekraftsrisikoer i investeringsbeslutninger, men uten at porteføljen fremmer miljømessige eller sosiale forhold eller har bærekraftige investeringer som mål.

Alle Storebrand Livsforsikring sine porteføljer er klassifisert i henhold til SFDR, mer informasjon om det finnes på porteføljenes nettside.