Fortum Pensjonskasse

Fortum Pensjonskasse har valgt Storebrand Pensjonstjenester til administrasjon av pensjonsordningen, pensjonsutbetalinger og oppfølging av medlemmene i pensjonskassen.

Fortum Pensjonskasse er avviklet og de offentlige og private pensjonsordningene er flyttet til Storebrand Livsforsikring AS 1. september 2021. 

Medlem av pensjonskassen?

Som medlem opptjener du pensjonsrettigheter fra første dag. Dette betyr at du i tillegg til å opptjene alderspensjon, vil kunne ha rett til midlertidig eller varig uførepensjon ved inntektsbortfall på grunn av sykdom. Dine etterlatte vil kunne ha rett til etterlattepensjon.

Fortum Pensjonskasse utbetaler pensjon til medlemmene ut oktober. Etter dette vil utbetalingen komme fra Storebrand Livsforsikring.

Du mottar informasjon fra Storebrand om innlogging på medlemssider, kundeservice o.l. etter at flyttingen er gjennomført.

Om pensjonskassen

Fortum pensjonskasse ble stiftet den 19. mars 2018 av Fortum Oslo Varme AS og Hafslund Marked AS og er en pensjonskasse for foretakene og de til enhver tid gjeldende foretak som tilslutter seg pensjonskassen. Fortum pensjonskasse fikk konsesjon av Finanstilsynet til å drive pensjonsforetak og ble registrert i Enhetsregisteret den 15. september 2018.

Pensjonsordningene for foretakene, Fortum Oslo Varme AS og selskapene i daværende Hafslund Marked AS, ble flyttet til Fortum pensjonskasse den 1.10.2018.

Fortum Pensjonskasse inngikk avtale med Storebrand Livsforsikring AS om flytting av de offentlige og private pensjonsordningene per 1. september 2021.

Regelverket i de nye pensjonsordningene i Storebrand har likelydende vilkår som i Fortum Pensjonskasse.

Pensjonsytelsene i pensjonskassen

For deg med offentlig tjenestepensjon

 • add Alderspensjon

  Alderspensjon er en livsvarig pensjon og utbetales fra medlemmet fratrer stillingen eller ved aldersgrensen for stillingen. Alderspensjon kan tas ut tidligst tre år før aldersgrensen dersom summen av alder og tjenestetid er minst 85 år eller medlemmet er fylt 67 år.

  Det gis barnetillegg for barn under 18 år.

  Alderspensjon kan også tas ut ved fratreden ved 65 år eller senere dersom medlemmet har minst 10 års medlemskap etter fylte 50 år.

  Avtalefestet pensjon kan tas ut fra 62 år etter nærmere regler.

  Detaljer om offentlig tjenestepensjon

 • add Uførepensjon

  Rett til uførepensjon/midlertidig uførepensjon inntrer tidligst etter at du har vært minst 20 prosent sammenhengende arbeidsufør i 12 måneder. Uførepensjonen beregnes ut fra lønnsgrunnlaget ved starttidspunktet for uførepensjon. Tjenestetiden beregnes frem til aldersgrensen for stillingen, maks til 67 år. Du får uførepensjon etter den aktuelle stillingsprosenten du har på tidspunktet for start uførepensjon, og i forhold til tapt inntektsevne.

  Uførepensjon utbetales til fylte 67 år eller frem til aldersgrensen for stillingen du har hatt.

  En betingelse for tilståelse av uførepensjon/midlertidig uførepensjon er at det er innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden.

  Grunnlag for uførepensjonsdekningen er summen av:

  • 3 prosent av lønnsgrunnlaget opp til 12 G
  • 66 prosent av lønnsgrunnlaget fra 6 G til 12 G
  • 25 prosent av G, maksimalt 6 prosent av lønnsgrunnlaget

  Ved delvis arbeidsuførhet får du uførepensjon i forhold til graden av uførhet til enhver tid.

  Det gis et tillegg til uførepensjonen for hvert barn under 18 år. Barnetillegget pr. barn utgjør 4 prosent av lønnsgrunnlaget opp til 6 G. Samlet barnetillegg kan ikke overstige et beløp tilsvarende 12 prosent av lønnsgrunnlaget opp til 6 G.

  Ved innvilgelse av uførepensjon blir det fastsatt en inntektsgrense. Denne grensen angir hvor mye du kan tjene før pensjonen blir redusert. Det vil alltid bli foretatt et etteroppgjør når de endelige inntektsopplysningene foreligger fra skatteetaten. Dersom det er utbetalt for lite eller for mye uførepensjon, vil det bli etterbetalt eller krevet tilbake.

 • add Ektefellepensjon

  Pensjon til gjenlevende ektefelle
  Hovedregelen for ektefellepensjon er at den gir en utbetaling på 9 prosent av pensjonsgrunnlaget i årlig pensjon. Full pensjon krever 30 års opptjeningstid. Opptjeningstiden regnes fram til aldersgrensen for stillingen, maks 67 år. Ytelsen vil bli utbetalt uavhengig av den gjenlevendes inntekt eller folketrygd. Dette gjelder dersom du er ansatt 1.7.2000 eller senere, eller dersom ektefellen er født 1.7.1950 eller senere.

  Hvis du har vært medlem av en offentlig tjenestepensjon før 1.oktober 1976, vil din ektefelle få beregnet ektefellepensjon etter særskilte regler.

  Hvis du først ble medlem av en offentlig tjenestepensjonsordning 1. oktober 1976 eller senere, vil dine etterlatte (enke, enkemann og partner) få en reduksjon av ektefellepensjonen i forhold til inntekt.

  Det ytes ikke ektefellepensjon til gjenlevende samboer.

  Fraskilt ektefelle kan ha rett til ektefellepensjon fra denne pensjonsordningen etter nærmere regler i ekteskapsloven.

  Det er under utarbeidelse nye regler for etterlattepensjoner.

 • add Barnepensjon

  Som barn regnes medlemmets barn, herunder stebarn og pleiebarn, som medlemmet ved sin død forsørget. Barnepensjon løper til fylte 20 år.
  Barnepensjon utgjør 15 prosent av pensjonsgrunnlaget som du hadde i pensjonsordningen. Opptjeningstiden beregnes fram til aldersgrensen for stillingen som medlemmet hadde.

 • add Tidligere pensjonsrettigheter - overføringsavtalen

  Når pensjonen skal beregnes og utbetales, summeres den tiden og opptjeningen du har ved medlemskap i ulike offentlige/kommunale pensjonsordninger. Tjenestetid og opptjening hos tidligere offentlige/kommunale arbeidsgivere vil da summeres hos din siste offentlige/kommunale arbeidsgiver. Det er i dette forsikringsbeviset ikke tatt hensyn til dine eventuelt tidligere rettigheter fra offentlige pensjonsordninger. Dette vil imidlertid bli tatt hensyn til når du går av med pensjon.

 • add Hva skjer når du slutter?

  Dersom du slutter i stillingen før pensjonsalder, blir du automatisk meldt ut av pensjonsordningen. Du har i slike tilfeller opptjent en pensjonsrett som har betegnelsen oppsatt pensjon. For å få en rett til en oppsatt pensjonsrett fra den nye ordningen, må du ha vært medlem i ett år. Det omfatter samlet opptjeningstid hos forskjellige arbeidsgivere/ordninger med offentlig tjenestepensjon.

  Kravet til ett års medlemstid gjelder derimot ikke for rett til oppsatt uførepensjon. Da kreves 3 års opptjening.

  Medlemmer som er født i 1963 eller senere, med tjenestetid før 2020, får en oppsatt pensjonsrett for tiden før 2020 dersom samlet opptjeningstid, dvs. både tid før og etter 2020, er minst tre år.

  Ved utmeldingen har du en pensjonsbeholdning som blir regulert med lønnsveksten, dvs. G. Du kan ta ut alderspensjon fra du fyller 62 år.

 • add Regulerig av pensjoner under utbetaling

  For deg om mottar pensjon fra offentlig tjenestepensjon fra Fortum pensjonskasse vil din pensjonsutbetaling årlig bli regulert med lønnsveksten (folketrygdens grunnbeløp (G).
  Regulering foretas med virkning pr. 01.05. hvert år. Reguleringen foretas i juni måned og etterbetales fra og med mai måned.

  Folketrygdens grunnbeløp (G) er et basisbeløp som benyttes i folketrygden for å bestemme størrelse på pensjons- og forsikringsutbetalinger. Beløpet fastsettes av årlig av Kongen i statsråd.

 • add Hva blir din samlede pensjon?

  Når du blir pensjonist, vil din samlede pensjon som regel bli lavere enn lønnen du hadde som yrkesaktiv. Hva du får å leve av som pensjonist, er summen av pensjon fra folketrygden, hva du selv sparer til pensjonsalderen, og pensjon fra dine bedriftsbetalte pensjoner.

  Du kan få opplysninger om din pensjon fra folketrygden hos ditt lokale NAV-kontor eller på nav.no.

  Hvis du i tillegg har opparbeidet deg pensjonsrettigheter fra tidligere arbeidsgivere, vil du normalt motta informasjon om disse fra den pensjonsinnretning (livsforsikringsselskap, pensjonskasse, stat eller kommune) hvor pensjonene er opptjent. Du kan finne mer informasjon om dine pensjonsrettigheter på norskpensjon.no

For deg med privat tjenestepensjon

 • add Alderspensjon

  Alderspensjon er en livsvarig pensjon. Pensjonsalderen er 67 år. Arbeidstakeren har rett til å starte uttak av alderspensjon fra 62 år etter fastsatte regler.

 • add Uførepensjon

  Uførepensjon sikrer månedlig utbetaling ved uførhet. Uførepensjon kommer til utbetaling ved minst 20 prosent uførhet eller har vedtak fra NAV om arbeidsavklaringspenger eller er varig ufør. Uførepensjon starter normalt fra det tidspunkt rett til utbetaling av sykepenger fra folketrygden opphører. Uførepensjon utbetales til 67 år.

  Grunnlag for uførepensjonsdekningen er summen av:

  • 3 prosent av lønnsgrunnlaget opp til 12 G
  • 66 prosent av lønnsgrunnlaget fra 6 G til 12 G
  • 25 prosent av G, maksimalt 6 prosent av lønnsgrunnlaget

  Det gis barnetillegg for barn under 18 år.

  Barnetillegget pr. barn utgjør 3 prosent av lønnsgrunnlaget opp til 6 G. Samlet barnetillegg kan ikke overstige et beløp tilsvarende 12 prosent av lønnsgrunnlaget opp til 6 G.

  Kontakt oppgjor.pensjonskasser@storebrand.no for spørsmål om uførepensjon.

 • add Ektefellepensjon

  Gjenlevende ektefelle kan ha rett til ektefellepensjon etter fastsatte regler. Ektefellepensjon utbetales fra og med den måned medlemmet dør og er en livsvarig ytelse.

  Full årlig ektefellepensjon utgjør:

  60 % av den alderspensjon som er fastsatt fra fylte 67 år.
  Imidlertid skal alle medlemmer sikres en årlig minimums ektefellepensjon på 10 % av G.
  Minimumspensjonen reduseres forholdsmessig hvis du arbeider mindre en full arbeidstid i tilsvarende stilling eller ved tjenestetid mindre enn 30 år.
  Det finnes foretak i pensjonskassen som har særavtaler. Vi henviser til forsikringsavtalen der dette fremkommer.
  Ektefellepensjon ytes ikke dersom ekteskapet er inngått etter at medlemmet har fylt 65 år eller etter at medlemmets inntektsevne er varig nedsatt med minst 50 %.

  Ektefellepensjon utbetales uendret selv om gjenlevende ektefelle på ny inntrer i ekteskap.

 • add Barnepensjon

  Gjenlevende barn har rett til barnepensjon. Den utbetales til utløpet av den måneden barnet fyller 21 år.

 • add Tidligere pensjonsrettigheter

  Dersom du tidligere har vært medlem i annen privat pensjonsordning, skal det ved fastsettelse av pensjonene medregnes et tillegg i tjenestetiden. Tillegget settes lik tjenestetiden i den tidligere pensjonsordningen dersom premiereserven for den pensjon som er opptjent der er minst like stor som premiereserven ville ha vært i Pensjonskassen etter like lang opptjeningstid. Det er et vilkår for medregning av tidligere tjenestetid at midler knyttet til pensjon i annet foretak blir overført til Pensjonskassen. Dette gjelder bare for de ytelsene som videreføres.

 • add Hva skjer når du slutter?

  Dersom du slutter i stillingen før pensjonsalder, blir du automatisk meldt ut av pensjonsordningen
  Du beholder din rett til opptjent pensjon og tilhørende premiereserve ved fratredelsen, samt en forholdsmessig andel av pensjonsordningens tilleggsavsetninger. Dette gjelder likevel ikke dersom tjenestetiden ved fratredelsen er kortere enn 12 måneder.

 • add Regulering av pensjoner under utbetaling

  Regulering av pensjonene foretas ved at de midler som er tilført pensjonistenes overskuddsfond, hvert år skal benyttes som engangspremie for tillegg til pensjonene.
  Reguleringen kan i et enkelt år ikke overstige den årlige prosentvise økningen av G.

  Er midlene i pensjonistenes overskuddsfond i et år ikke tilstrekkelige til å dekke engangspremie for regulering i samsvar med den årlige prosentvise økningen av G, kan Foretaket og konsernforetakene bestemme at de nødvendige midler for hel eller delvis G-regulering skal overføres til overskuddsfondet fra premiefondet eller ved innbetaling fra det enkelte foretak.

Har du spørsmål om pensjon opptjent i Fortum AS Pensjonskasse?

De fleste av oss har spørsmål om pensjon og pensjonsutbetaling. Det kan for eksempel handle om når pensjonsutbetalingen kan starte, eller hvilke pensjonsytelser du har opptjent i pensjonskassen.

Vi har samlet de mest stilte spørsmålene.