Detaljer om uførepensjon

Dette sammendraget viser hovedtrekkene ved uførepensjon. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene (pdf) som gjelder.

Om forsikringen

Uførhet kan ramme plutselig og er ofte forbundet med høye kostnader. Med en uførepensjon får du økonomisk kompensasjon som hjelper deg å opprettholde levestandarden din, når alt annet snus på hodet. Mange ansatte forventer i dag gode pensjons- og forsikringsavtaler. Uførepensjon gjør derfor bedriften din attraktiv ved rekruttering.

Om utbetaling

De første 12 månedene du er syk får du sykepenger fra staten. Disse tilsvarer dagens inntekt, opp til 6 G (540 000 kroner). Uførepensjonen starter når sykepengene opphører, fra og med 13. måned. Utbetalingene er månedlige og varer helt frem til pensjonsalder, eller til du blir frisk.

Om attføring og rehabilitering

Lov om foretakspensjon (Lovdata) innebærer begrensninger i hvilken uførepensjon som kan utbetales samtidig med utbetaling av arbeidsavklaringspenger fra folketrygden. Regelen er at summen av uførepensjon og arbeidsavklaringspenger ikke skal overstige 70 prosent av pensjonsgivende inntekt i ordningen. Den delen av uførepensjonen som eventuelt ikke kan utbetales til den enkelte, vil i stedet bli overført til bedriftens premiefond.

Nye regler om uføretrygd

I januar 2015 ble uførepensjonen fra folketrygden erstattet med ny uføretrygd. Denne omleggingen gjelder både eksisterende uførepensjonister og nye uføretrygdede. Det er ingen endringer i uførepensjonen fra siste eller tidligere arbeidsgiver(e). Dette betyr at bruttoutbetaling av løpende uførepensjoner (utbetaling fra Storebrand før skatt) ikke vil endre seg. Det du får utbetalt etter skatt vil derimot endre seg grunnet nye skatteregler.


Fant du det du lette etter?