Detaljer om obligatorisk tjenestepensjon

Dette er et sammendrag av hva obligatorisk tjenestepensjon (OTP) innebærer. Fullstendige vilkår og skjemaer finner du nederst på siden (pdf).

Hva er OTP?

Med en obligatorisk tjenestepensjon (OTP) får bedriften og dine ansatte en innskuddsbasert pensjonsordning som er oversiktlig, kostnadseffektiv og enkel å administrere. Pensjonsordningen oppfyller følgende, pålagte minimumskrav:

 • Bedriften betaler en fast andel av de ansattes lønn i pensjonsinnskudd.
 • Det årlige innskuddet er på minimum 2 prosent av lønn mellom 1 og 12 G.
 • Utbetaling starter tidligst ved 62 år, skal skje i minimum 10 år og minst til 77 år, forutsatt at oppspart kapital er stor nok til å gi en årlig utbetaling på minst 0,2 G.
 • Ordningen inkluderer innskuddsfritak ved uførhet, dvs. at fremtidige innbetalinger til pensjonsordningen frem til 67 år dekkes dersom en ansatt blir ufør.
 • Bedriften dekker kostnaden ved pensjonsordningen frem til pensjonsalder og så lenge den ansatte jobber i bedriften.
 • Alle ansatte over 20 år som arbeider mer en 20 prosent stilling i løpet av et kalenderår (deltid eller sesongarbeid) skal være med i ordningen.

Les mer om Lov om obligatorisk tjenestepensjon (Lovdata)

Enkelte unntak

Alle bedrifter med minst en ansatt i tillegg til bedriftseieren er pålagt å etablere en pensjonsordning. Dette gjelder også selskap som ikke er skattepliktige.

Unntak for eier/innehavere i enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper

Da eier/innehavere i enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper ikke er ansatte arbeidstakere i eget selskap, dukker det i disse bedriftene opp ulike problemstillinger om hvorvidt bedriften er pålagt obligatorisk tjenestepensjon (OTP) eller ikke, eller om det er mulighet for en bedre pensjonsordning enn det OTP (minimumsordning) gir. Dette gjelder også for små aksjeselskap.

 • Enkeltpersonforetak med kun innehaver i bedriften:
  Innehaver er ikke arbeidstaker og trenger ikke etablere en OTP. Det kan etableres en OTP, men det kan ikke spares mer enn 4 prosent av lønn mellom 1 og 12 G (folketrygdens grunnbeløp).
 • Enkeltpersonforetak med ektefeller/registrert partner:
  Ektefeller / registrerte partnere i enkeltpersonforetak (Felles bedrift etter skattelovens paragraf 2-11) med deling av næringsinntekt er ikke å anse som ansatte arbeidstakere i egen bedriften. Reglene for enkeltpersonforetak med kun innehaver (se over) gjelder også slike.
 • Enkeltpersonforetak med ansatte arbeidstakere:
  Bedriften er pålagt obligatorisk tjenestepensjon hvis minst én ansatt arbeidstaker har 75 prosent stilling og lønn, eller hvis flere arbeidstakere (som hver for seg har minst 1/5 stilling og ellers fyller opptakskravene) til sammen utfører 2 årsverk eller mer. Eier/innehaver kan velge hvorvidt han eller hun vil være i pensjonsordningen, mens de ansatte MÅ opptas tas opp i ordningen.
 • Ansvarlige selskaper (ANS/DA):
  Reglene over er tilsvarende for ansvarlige selskap med to eller flere innehavere.
 • Aksjeselskaper:
  Aksjeselskaper er pålagt OTP hvis bedriften har minst én ansatt arbeidstaker uten eierinteresse med minst 75 prosent stilling og lønn, eller har minst 2 ansatte arbeidstakere, men hver minst 75 prosent stilling og lønn uavhengig av eierinteresser. Aksjeselskapet er også pålagt OTP hvis sum årsverk for de ansatte (som er medlemmer av norsk folketrygd, er fylt 20 år og har minst 20 prosent stilling eller mer) til sammen utgjør minst 2 årsverk.

Regler for deltidsansatte

Dersom summen av utført arbeid av ansatte tilsvarer minst to årsverk, skal det opprettes en pensjonsordning. Grunnlaget for beregningen er ansatte som arbeider minst 20 prosent av full stilling.

Eksempler:

 • 4 ansatte som hver jobber 50 prosent av full stilling vil omfattes av loven, fordi samlet utført arbeid er 2 årsverk.
 • 5 ansatte som hver jobber 25 prosent av full stilling, vil til sammen utføre 1,25 årsverk. Her er det ikke krav om å opprette pensjonsordning.
 • 3 ansatte som hver jobber 50 prosent, 2 ansatte som hver jobber 20 prosent og 2 ansatte som hver jobber 10 prosent av full stilling, vil heller ikke ha krav om å opprette pensjonsordning. Det skyldes at de 2 ansatte som jobber 10 prosent holdes utenfor beregningen.

Innskuddsfritak ved uførhet

Innskuddsfritak ved uførhet er en obligatorisk del av pensjonsordningen, og innebærer at bedriften kjøper en forsikring som sikrer at Storebrand fortsetter sparingen dersom den ansatte skulle bli arbeidsufør (sparing frem til vedkommende fyller 67 år). Innskuddsfritaket skal være i samsvar med uføregraden og utbetales dersom arbeidsevnen har vært nedsatt med minst 20 prosent i 12 måneder.

Kostnader

I tillegg til selve pensjonssparingen må bedriften betale for innskuddsfritak, administrasjonskostnader og forvaltningskostnader av pensjonspengene. Bedriften betaler også arbeidsgiveravgift for alle pensjonsinnbetalinger. Etter at den ansatte har sluttet i bedriften eller har begynt å ta ut pensjon, er det den ansatte selv som betaler kostnadene.

Ansatte som slutter

Ansatte må ha vært medlem av pensjonsordningen i over 12 måneder for å få med seg oppsparte pensjonspenger inkludert samlet avkastning videre. De vil da få et individuelt pensjonskapitalbevis. Slutter en ansatt før vedkommende har vært medlem i pensjonsordningen i 12 måneder, vil oppspart kapital med avkastning tilbakeføres bedriften.

Ansatte som tar ut pensjon

Når ansatte starter uttak av pensjon, vil det bli utstedt et individuelt pensjonskapitalbevis. Dette pensjonskapitalbeviset består av all innbetalt sparepremie med akkumulert avkastning. Størrelsen på den månedlige pensjonsutbetalingen avhenger av pensjonskapitalbevisets størrelse og hvor lenge pensjonen skal utbetales (eksempelvis om den tidligere ansatte tar ut pensjon fra 62 år eller fra 67 år).

Ansatte som dør

Oppspart sparing inkludert samlet avkastning går til etterlatte.

Fullstendige vilkår og skjema

Her finner du en oversikt over alle relevante produktvilkår og skjemaer til utfylling i forbindelse med administrasjonen av forsikringene.


Fant du det du lette etter?