Detaljer om reiseforsikring for ansatte

Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva «reiseforsikring super» omfatter, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene (pdf) som gjelder.

Generelt

Omfatter

 • reiser inntil 75 dager
 • reisegods: ubegrenset
 • reisesyke: ubegrenset sum
 • hjemtransport: ubegrenset sum
 • ulykke: 500 000 kroner ved død
 • ulykke: 600 000 kroner ved invaliditet
 • Når familiedekningen er valgt, gjelder følgende ved ulykke for barn under 20 år: 150 000 kroner ved død, 800 000 kroner ved invaliditet
 • reiseansvar: 15 000 000 kroner
 • rettshjelp: 100 000 kroner
 • avbestilling: ubegrenset
 • forsinkelser
 • rettshjelp

Omfatter ikke

 • motorkjøretøy med tilbehør, båter, samlinger, møbler, dyr, varer, verktøy og verdipapirer
 • reiser som varer mer enn 75 dager

Om reisegods

Omfatter

 • tyveri, ran og innbrudd
 • skadeverk, brann, nedsoting, eksplosjon, naturskade, inntrengning av vann eller væske i bygning og trafikkuhell
 • tap av/skade på innsjekket reisegods

Omfatter ikke

 • sykkel innenfor kommunen du bor, arbeider eller studerer i
 • verdigjenstander samlet utover 150 000 kroner per enkeltperson og 300 000 kroner per familie per skadetilfelle
 • enkeltgjenstander utover 40 000 kroner
 • kontanter utover 10 000 kroner per person
 • billetter/pass utover 10 000 kroner per person
 • skade på innsjekket koffert, bag, ryggsekk og annen emballasje under transport
 • reisegods erstattes ikke når du er hjemme, på skole/undervisningssted eller på jobb i undervisnings-/arbeidstiden

Om reisesyke

Omfatter

Forsikringen gjelder for reiser og/eller leieforhold i hele verden. Den forsikrede reise/leieavtale må være betalt av sikrede før utreisedato og må starte fra bostedsadresse i Norge, hvis ikke annet fremkommer i forsikringsbeviset.

 • nødvendige og vanlige sykeutgifter som oppstår under reise i forsikringstiden og som skyldes dødsfall, akutt sykdom eller alvorlig ulykkesskade
 • utsettelse/innhenting av reise
 • reiseavbrudd/tapt ferie
 • tilkallelse av familiemedlem

Omfatter ikke

 • utgifter som påløper etter at du kommer tilbake til ditt hjemsted i Norge
 • utgifter som følge av skade oppstått ved aktiviteter som for eksempel sportsdykking dypere enn 40 m, hang-/paragliding og fallskjermhopping
 • utgifter som skyldes eksisterende sykdom/kronisk lidelse når reisens hensikt er undersøkelse eller behandling
 • skadetilfeller som inntreffer når du er hjemme, på skole/undervisningssted eller på jobb i undervisnings-/arbeidstiden

Om hjemtransport

Omfatter

 • merutgifter ved transport til behandlingssted/hjemsted i Norge som er nødvendig av medisinske årsaker
 • ved plutselig alvorlig sykdom, alvorlig ulykkesskade eller dødsfall i nærmeste familie bosatt i EØS, og ved forsikredes død
 • ved brann, innbrudd, naturskade eller vannledningsskade i din bopel eller kontor i Norge, som krever at du er tilstede

Omfatter ikke

 • tilkallelse når det allerede er bestemt at du blir hjemtransportert innen kort tid

Om ulykke

Omfatter

 • erstatning ved død
 • erstatning ved livsvarig medisinsk invaliditet
 • behandlingsutgifter som følge av ulykkesskade, begrenset oppad til 5 prosent av forsikringssummen for invaliditet

Omfatter ikke

 • ulykkesskade som skyldes kampsport, deltakelse i kriminell handling og slagsmål
 • ulykkesskade forårsaket av sykdom/sykelig tilstand
 • ulykkesskade som skyldes utøvelse av yrker med forhøyet ulykkesrisiko

Om reiseansvar

Omfatter

 • erstatningsansvar du som privatperson etter gjeldende rett i det enkelte land pådrar deg for skade på person eller ting
 • gjelder kun på reiser utenfor Norden

Omfatter ikke

 • ansvar som eier, fører eller bruker av motorkjøretøy, seilbåt eller lignende
 • ansvar overfor medlemmer av din familie
 • ansvar for skade på lånte ting

Om forsinkelse

Omfatter

 • Forsinket avgang som skyldes teknisk feil med offentlig transportmiddel du skulle reise med eller værforhold. Overnatting har ubegrenset sum, og innhenting av den fastlagte reiseruten etter 24 timers forsinkelse dekkes med inntil 7 000 kroner pr. person.
 • Forsinket ankomst til neste avgang på grunn av værforhold, teknisk feil eller trafikkuhell med det transportmiddelet du reiser/skal reise med. Overnatting og innhenting av den fastlagte reiseruten har ubegrenset sum.
 • Forsinket reisegods, når ekspedert bagasje ankommer forsinket til reisemålet ved utreise. Kostnader til nødvendige innkjøp av toalettsaker og eventuelle klær dekkes med inntil 6 000 kroner pr. person pr. skadetilfelle.

Omfatter ikke

 • forsinkelse som skyldes andre årsaker enn værforhold/teknisk feil
 • forsinket bagasje dekkes ikke på hjemreise

Om rettshjelp

Omfatter

 • advokathjelp ved privat rettstvist

Omfatter ikke

 • tvister som har sammenheng med yrke/erverv
 • gjelder ikke på reise i Norden

Om avbestilling

Omfatter

 • reiser og/eller leieforhold i hele verden hvis den er betalt i Norden før utreisedato og hvis reisen starter i Norden

Omfatter ikke

 • avbestillingskostnader som følge av påregnelig akutt forverring av eksisterende sykdom/kronisk lidelse
 • undersøkelser, behandling som var planlagt før reisen ble bestilt

Egenandel på leiebil

Omfatter

 • Dekning av egenandel ved skade på leiebil har ubegrenset sum.

Omfatter ikke

 • Leiebil i forbindelse med flytting eller hjemkjøring av varer
 • Annet leid motorkjøretøy enn bil eller motorsykkel
 • Leiebil som ikke er leid i sammenheng med en feriereise

Leie av utstyr ved forsinket fly

Omfatter

 • Leie av barnevogn/sykkel/ski eller annet sportsutstyr når dette er forsinket med fly

Barnebarn og oldebarn

Omfatter

 • Når familiedekning er valgt, omfattes også barnebarn og oldebarn under 20 år, når de er på feriereise sammen med forsikringstaker, såfremt de ikke er omfattet av en annen reiseforsikring.

Uhellsdekning

Omfatter

Annen fysisk skade på personlige eiendeler enn de som er nevnt i punkt B.4.1.2 erstattes med inntil 5 000 kroner samlet per skadetilfelle.

Egenandelen for Reiseforsikring Super

Egenandel mobiltelefon

Det er ingen egenandel, unntatt for uhellsdekningen. Fra og med andre gangs tyveri eller dekningsmessig skade på mobiltelefon eller nettbrett, er egenandelen 2 000 kroner. Dette gjelder innenfor en periode på to kalenderår.

Om klagerett

Ønsker du en objektiv vurdering av saken, kan du henvende deg til

Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo

Telefon: 23 13 19 60
Telefaks: 23 13 19 70

Besøksadresse: Drammensveien 145 A, 5 etg. 0277 Oslo
Resepsjon: 08:30-11:30 og 12:30-15:00


Fant du det du lette etter?