Detaljer om bedriftsforsikring

Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva bedriftsforsikringen omfatter, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene (pdf) nederst på siden som gjelder.

Dette dekkes

 • maskiner, inventar, løsøre og varer
 • nyanskaffelser av maskiner, inventar og løsøre i avtaleperioden, 10 prosent av forsikringssummen
 • ekstrautgifter til nødvendig fortsettelse av kontorvirksomheten inntil 12 måneder fra skadedag. Erstatning er begrenset til 10 prosent av forsikringssummen
 • brann
 • direkte lynnedslag
 • plutselig nedsoting fra ildsted
 • eksplosjon
 • elektrisk fenomen på elektrisk maskin, apparat eller ledning med driftsspenning inntil 1 000 Volt
 • utstrømming av gass, vann eller annen væske fra rørledning med tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller ved oversvømmelse fra slikt tilknyttet utstyr
 • plutselig vanninntrengning i bygning fra terreng eller grunnen, når det fører til synlig frittstående vann over laveste gulv
 • utstrømming av brannslokkemiddel
 • tyveri og hærverk i rom i bygning
 • tap av penger og verdipapirer inntil 15 000 kroner i låst skuff/skap, og inntil 5 000 kroner i ulåst kassaapparat
 • skade på leide rom ved tyveri inntil 25 000 kroner
 • brudd- og hærverkskade på glass inntil 10 kvadratmeter. Ved skade på skilt, utstillingskasse, monter og lignende erstattes også de deler av tingen som ikke er glass når de blir skadet samtidig
 • ran/overfall; verdipapirer og penger inntil 200 000 kroner og løsøre
 • avbruddsforsikring inntil 12 måneder inntil 10 000 000 kroner; avbrudd på grunn av brann- eller naturskader som rammer faste vareleverandør eller kunder innen Norden inntil 450 000 kroner
 • feilsøking elektronisk utstyr kostnader til feilsøking for å fastsette hvilket utstyr eller komponenter som er skadet, 50 000 kroner
 • bygningsmessig tilleggsinnredning inntil 200 000 kroner
 • glass- eller plastruter mindre enn 10 kvadratmeter; ekstrautgifter til midlertidig innsetting av glass, skilt, utstillingskasser, montre og lignende 15 000 kroner
 • utgifter til riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester inntil 3 000 000 kroner
 • destruksjon av miljøfiendtlige rester inntil 2 000 000 kroner
 • rekonstruksjon av arkiver, datafiler etc. inntil 200 000 kroner
 • reinstallasjonskostnader
 • kostnader til reinstallasjon inklusiv klargjøring av maskiner og programvare etter skade inntil 50 000 kroner
 • kriminalitetsforsikring, straffbare handlinger utført av ansatte inntil 200 000 kroner
 • ansvarsforsikring for skade voldt på ting og person under utøvelse av virksomhet maks 10 000 000 kroner
 • produktansvarsforsikring
 • ulykkesforsikring for kunder under 75 år; død/invaliditet 300 000 kroner og behandlingsutgifter inntil 15 000 kroner

Dette dekkes ikke

 • skade ved sprengningsskader som utføres på forsikringsstedet
 • svi- og gnistskader som ikke skyldes brann
 • vannskade i våtrom på gulv eller vegg som skal tåle vann
 • skade ved sopp, herunder muggsopp, råte eller bakterier
 • vann som trenger inn i bygning utenfra, annet sted enn fra terreng eller grunnen, for eksempel gjennom utett tak
 • tap av gass, vann og annen væske
 • skade som skyldes kondens
 • tyveri er unntatt når bygningen er åpen for kunder eller publikum
 • penger i låst kassaapparat
 • unntak for utskifting eller forandring av låser, hvis nøkler eller kode er kommet bort
 • skade på glass ved slitasjeriper og avskallinger, eller som skyldes arbeid med glasset og dets rammer
 • skade på glass ved bygnings- og innredningsarbeider
 • utett isolerglass
 • skade på grunn av snø som alene rammer takrenner, snøfangere og markiser


Fant du det du lette etter?