Nytt grunnbeløp i folketrygden (G) fastsettes først til høsten

På grunn av koronasituasjonen og utsettelsen av lønnsoppgjøret i frontfaget, har Regjeringen bestemt at trygdeoppgjøret skal utsettes til høsten. Dette gjelder dermed også fastsettelse av nytt grunnbeløp i folketrygden (G). Resultatet fra trygdeoppgjøret og nytt G skal gjelde med virkning fra 1. mai 2020.

Knut Dyre Haug
Storebrand

Utsettelse av trygdeoppgjøret medfører tilsvarende utsettelse av eventuell regulering av pensjonsytelser under utbetaling fra kollektive tjenestepensjonsordninger.

For aktive medlemmer i kollektive tjenestepensjonsordninger, medfører utsettelsen av trygdeoppgjøret og tilhørende fastsettelse av nytt grunnbeløp (G), også tilsvarende utsettelse av tidspunkt for regulering av pensjonsopptjening etter beregningsbestemmelser i pensjonsplanen som fastsettes i forhold til grunnbeløpet (G).

Privat kollektiv tjenestepensjon – regulering av pensjonsytelser under utbetaling

Eventuell regulering av pensjonsytelser under utbetaling fra kollektive tjenestepensjonsordninger for 2020 er avhengig av at det gjennom 2019 er oppnådd overskudd i kollektivordningen til slik regulering, og at nytt grunnbeløp (G) per 1. mai 2020 er fastsatt.

Utsettelse av trygdeoppgjøret medfører derfor en tilsvarende utsettelse av eventuell regulering av pensjonsytelser under utbetaling fra kollektive tjenestepensjonsordninger. Dette gjelder også for kollektive tjenestepensjonsordninger med avtalt tilleggsregulering, samt regulering av pensjonsytelser fra driftspensjonsavtaler som vi administrerer.

Som følge av at det stadig skjer endringer på medlemsmassen i kollektive tjenestepensjonsordninger kan det være at virkningstidspunktet for eventuell regulering vil være en dato etter det tidspunkt nytt grunnbeløp (G) blir kjent.

Offentlig tjenestepensjon – regulering av pensjonsytelser under utbetaling

Regulering av pensjonsytelser under utbetaling fra offentlig tjenestepensjonsordning vil som følge av denne utsettelsen først skje når trygdeoppgjøret er gjennomført i løpet av høsten. Pensjonene vil da bli regulert i samsvar med gjeldende reguleringsbestemmelser for offentlig tjenestepensjon med en eventuell etterbetaling med virkning fra 1. mai 2020.

For medlemmer som tidligere har vært ansatt med offentlig tjenestepensjon, vil en eventuell oppsatt pensjonsrett også reguleres med virkning fra 1. mai 2020.

Regulering av aktive medlemmer i private kollektive tjenestepensjonsordninger, samt kollektive livrenteforsikringer

I kollektive tjenestepensjonsordninger innenfor pensjonslovene (innskuddspensjonsloven, tjenestepensjonsloven og foretakspensjonsloven) er folketrygdens grunnbeløp (G) en viktig parameter ved beregning av medlemmenes pensjonsopptjening. 

I innskuddspensjonsordninger kan det være avtalt at det gis pensjonsopptjening for lønn som overstiger 1 G. I innskudds- og hybridordninger kan det være avtalt tilleggssparing for lønn mellom 7.1 G – 12 G. Det beregnes ikke pensjonsopptjening for den del av lønnen som overstiger 12 G. 

 Som følge av at trygdeoppgjøret er utsatt til høsten og at nytt grunnbeløp (G) blir fastsatt gjennom trygdeoppgjøret, kan vi ikke regulere pensjonsopptjeningen med ny verdi for folketrygdens grunnbeløp (G), før trygdeoppgjøret er gjennomført. 

 I kollektive livrenteforsikringer i arbeidsforhold beregnes det normalt pensjonsytelser for den del av lønnen som overstiger 12 G. Vi kan tilsvarende heller ikke regulere pensjonsytelsene i slike kollektive livrenteforsikringer med ny verdi for folketrygdens grunnbeløp (G) før denne er fastsatt gjennom trygdeoppgjøret.


  Fant du det du lette etter?