Koronaviruset: Informasjon til deg som er bedriftskunde

Koronasituasjonen har satt sitt preg på hverdagen vår, og vi er ikke tilbake til normalen helt enda. Vi ønsker å hjelpe deg og din bedrift til å komme gjennom den nye hverdagen på best mulig måte. Nedenfor finner du råd og tips til deg som bedriftskunde.

Oppdatert 1. juli 2020 klokken 14.00.

Hold hjulene i gang med kassekreditt

Situasjonen vi er i gjør at behovet for å få tilgang til gode likviditetsprodukter er større for bedrifter. I samarbeid med Aprila Bank, tilbyr Storebrand kassekreditt tilpasset norske småbedrifter. Dette for å holde hjulene i gang. For å hjelpe dere som trenger penger raskt, tilbyr vi 1,49 %* nominell rente per måned på vår kassekreditt.

Kassekreditt er en kortsiktig finansiering for bedrifter. Finansieringen fungerer som et rammelån som tilbys over ett år, med mulighet for fornyelse. Du får tilgang til en nettbank i Aprila Bank slik at du kan overføre pengene til din driftskonto. Du betaler kun renter for det beløpet og de dagene du låner pengene.

Merk at det stilles krav om personlig garanti for å få innvilget kassekreditten.

* Effektiv årlig rente er 17,88%. Lånebeløp 50.000 kroner o/ 12 måneder, kredittkostnader 8.940 kroner. Totalt: 58.940 kroner.

Nytt grunnbeløp i folketrygden (G) er fastsatt

På grunn av koronasituasjonen og utsettelsen av lønnsoppgjøret i frontfaget, bestemte Regjeringen at trygdeoppgjøret skulle utsettes til høsten 2020. Dette gjaldt dermed også fastsettelse av nytt grunnbeløp i folketrygden (G). Resultatet fra trygdeoppgjøret og ny G skal gjelde med virkning fra 1. mai 2020.

Nytt grunnbeløp er nå fastsatt til 101 351 kroner. Storebrand vil nå starte regulering av løpende pensjonsytelser fra kollektive tjenestepensjonsordninger. De som har rett til regulering, vil få etterbetalt fra reguleringsdato fastsatt i kollektivordningen.

Se hva utsettelsen betyr for pensjonsordningene

Hvordan forholde seg til markedsuro?

Mange ansatte blir usikre og lurer på hva de skal gjøre når de ser at pensjonssparingen har store verdisvingninger på kort tid slik som nå. Vårt råd er å holde seg til sin langsiktige spareplan. Sparing til pensjon er langsiktig sparing og bevegelser slik vi ser nå vil forekomme til tider. Gjør du endringer i panikk, kan det ødelegge din langsiktige avkastning.

Pensjon er en langsiktig spareplan med både månedlige innbetalinger frem til pensjonsalder og månedlige uttak av pensjon deretter. Når både sparing og utbetaling fordeles over mange år, bidrar det til at risikoen på pensjonssparingen er godt fordelt over tid og at effekten av markedssvingninger blir mindre.

Historisk har perioder med fall i aksjemarkedet alltid blitt etterfulgt av perioder med god avkastning. Historikken fra de siste 150 år viser at risikoen for å tape penger på aksjer er svært liten når man har noen års sparehorisont.

Vi anbefaler å tilpasse aksjeandel i pensjonssparingen etter alder og sparehorisont. Vår spareløsning Anbefalt Pensjon gjør dette automatisk for deg. Vi anbefaler å ha en høy aksjeandel i sparingen om du er ung. Aksjer er forventet å gi best avkastning på lang sikt, og er du ung har du god tid til å hente inn kortsiktige fall som vi har sett i aksjemarkedene nå. Etterhvert som du nærmer deg pensjonsalder anbefaler vi å redusere aksjeandelen gradvis. Dette for å unngå store svingninger når du nærmer deg pensjonsalder.

Dette spør kundene oss om nå

 • Gjelder yrkesskadeforsikringen på hjemmekontor?

  Ja, yrkesskadeforsikringen gjelder også når den ansatte utfører sine arbeidsoppgaver for arbeidsgiver på hjemmekontor.

 • Får det at man sitter i karantene noen innvirkning på forsikringsdekningene?

  Blir du satt i karantene, påvirker ikke dette personal- eller helseforsikringene. Dersom du er på reise og blir satt i karantene, og har kollektiv reiseforsikring som også dekker fritidsreiser, dekker forsikringen hotellutgifter i inntil 14 dager.

 • Kan man søke om forsikringserstatning for tapte driftsinntekter?

  Nei. En personalforsikring gir ikke erstatning for tapte driftsinntekter eller andre utgifter i forbindelse med karantene.

 • Hvilke regler gjelder for forsikringsordningene ved permitteringer?

  Personal- og helseforsikringen opprettholdes i permitteringsperioden dersom ikke særlige bestemmelser er regulert i forsikringsavtalen. Reiseforsikringen opprettholdes i permitteringsperioden, det er ikke mulig å ha særskilte bestemmelser ved for eksempel å melde ut permitterte.

  Dette gjelder så fremt forsikringsavtalen løper, arbeidstakerforholdet opprettholdes og forsikringsavtalens opphørsalder ikke er nådd.

 • Hvilke regler gjelder for pensjonsordningen ved permittering? 

  Lovens hovedregel er at arbeidstaker skal meldes ut, men arbeidsgiver kan velge å la permitterte medlemmer opprettholde medlemskapet i pensjonsordningen i permitteringsperioden.

  Regjeringen har i tillegg vedtatt midlertidige lovendringer om at bedrifter kan la ansatte som blir permitterte fortsette å være medlem av bedriftens tjenestepensjonsordning, samtidig som plikten til å betale innskudd opphører. Disse midlertidige lovendringene er satt i kraft fra 17. april 2020 og gjelder for bedrifter som i sin pensjonsavtale har bestemmelse om å følge lovens hovedregel om at permittert arbeidstaker skal meldes ut.

  Disse midlertidige lovendringene medfører at man unngår masseutstedelse av pensjonskapitalbevis, fripoliser og pensjonsbevis. Bedriften kan velge å videreføre risikodekninger for permitterte, selv om pensjonssparing ikke videreføres. Ansatte som ikke får pensjonssparing eller er dekket av uføredekninger får samtidig rett til å tegne fortsettelsesforsikring.

  Lovendringene er ment som en mellomløsning under koronakrisen, og er i denne omgang gitt en varighet på seks måneder.

  Ved permitteringer har bedriften følgende alternativer:

  Alternativ 1: Permitterte arbeidstakere opprettholder medlemskapet i pensjonsordningen i permitteringsperioden.

  Alternativ 2: Midlertidig reduksjon i pensjonsordningens spareplan og forsikringsdekninger.

  Alternativ 3: Permitterte arbeidstakere opprettholder medlemskap i pensjonsordningen i permitteringsperioden uten sparing til alderspensjon, men bedriften betaler for en eller flere av forsikringsdekningene.

  Alternativ 4: Permitterte arbeidstakere opprettholder medlemskap i pensjonsordningen i permitteringsperioden uten sparing til alderspensjon og uten forsikringsdekninger.

  Alternativ 5: Permitterte arbeidstakere meldes ut av pensjonsordningen.

  Det kan være særskilte forhold knyttet til den enkelte pensjonsavtale som begrenser muligheten for bruk av alternativ 3 eller 4.

  Eventuell endring i pensjonsordningens bestemmelser, eller utmelding av permitterte arbeidstakere, kan ikke foretas med virkning tilbake i tid.

  Ta kontakt med din rådgiver i Storebrand for å diskutere aktuelle løsninger for din bedrift.

 • Hva er konsekvensen av å melde ut en permittert fra en lukket ytelsesbasert tjenestepensjonsordning?

  Etter endt permittering kan ikke personen meldes inn i ytelsesordningen igjen, men må meldes inn i den åpne tjenestepensjonsordningen foretaket har. Hvis den permitterte opprettholder medlemskapet i den lukkede ytelsesordningen unngår man dette. 

 • Kan permitterte som var syke / uføre før permitteringstidspunktet meldes ut av tjenestepensjonsordningen?

  Medlemmer som var blitt syke /uføre før permitteringstidspunktet kan ikke meldes ut av tjenestepensjonsordningen som følge av permitteringen. Dette følger av forsikringsvilkårenes bestemmelse om at bedriften ikke kan melde ut personer som er minst 20 prosent arbeidsudyktige. 

 • Vil tidlig uttak av alderspensjon fra privat tjenestepensjonsordning (62 – 67 år) påvirke utbetaling av dagpenger NAV ved permittering?

  I henhold til folketrygdloven § 4-26 blir dagpenger samordnet mot alderspensjon fra privat tjenestepensjonsordning.  Personer som er i aldersgruppen for å velge å starte tidlig uttak av alderspensjon og som kan bli permittert må avklare med NAV hvordan slikt tidlig uttak påvirker dagpengene.  Tilsvarende gjelder for tidlig uttak av alderspensjon fra individuelle avtaler utgått fra kollektiv tjenestepensjonsordninger.

 • Hvordan påvirkes bedriftens helseforsikring av korona-situasjonen?

  På grunn av pålegg fra myndighetenes side, og av hensyn til pasientsikkerhet, er det for en periode foretatt følgende tilpasninger:

  Fysisk behandling hos fysioterapeut er stoppet for å hindre smitte. Som et alternativ er flere behandlere oppe med digitale konsultasjoner. De vil kunne hjelpe med diagnostisering, rådgivning og veiledning til egentrening.

  Når det gjelder behandling hos legespesialist, gjøres det individuelle vurderinger. De fleste klinikker er åpne, men de følger myndighetenes anbefalinger. I noen tilfeller kan tilbudet være begrenset fordi det kan være at det offentlige må benytte seg av privatklinikker og enkelte leger/ helsepersonell kan bli beordret til å jobbe i det offentlige.

  Har bedriften en avtale som også inneholder timer hos psykolog, så er det ikke mulig å tilby timer med fysisk oppmøte. Her tilbyr vi isteden video og telefonkonsultasjoner, og tilbakemeldingene viser at dette er et godt alternativ.

  Her finner du mer informasjon om bedriftens helseforsikring. Et godt tips er også å laste ned "Bli Frisk" appen, som er alt det de ansatte trenger for å holde seg oppdatert og når de skal bruke forsikringen.

 • Hvordan påvirkes bedriftens reiseforsikring av korona-situasjonen?
 • Dekkes avbestilling av jobbreiser gjennom reiseforsikringen?

  Reiseforsikring via arbeidsgiver i Storebrand dekker avbestilling av tjenestereiser utenfor Norge, med avreise i perioden 12. mars til 14. april. Dette er i tråd med reiseråd fra Utenriksdepartementet.
  Med bakgrunn i dette vil det også være dekning for evakuering/tidligere hjemreise med avreise i perioden 14. mars til 28. mars. Kick off, kundereiser o.l. vil ikke være dekket.

 • Må medlemmene varsles ved endring av tjenestepensjonsordningen?

  I innskudds-, foretaks- og tjenestepensjonsloven fremgår det at bedriften må gi arbeidstakerne skriftlig opplysning om endringer av betydning.  Det fremgår også at informasjon til arbeidstakerne gjennom bruk elektronisk kommunikasjon bare kan skje hvis arbeidstakeren har samtykket til dette.

  I tillegg fremgår det av pensjonslovenes bestemmelse om styringsgruppe at styringsgruppen, der det er krav om det, skal uttale seg om endringen før den besluttes. 

  Endring kan ikke gjennomføres tilbake i tid. 

 • Hva er laveste mulige sparenivå til alderspensjon i en innskuddspensjonsordning ved eventuell reduksjon i pensjonsplanen?

  Nivået for sparing til alderspensjon, betalt av arbeidsgiver, kan ikke være lavere enn 2 prosent av lønn mellom 1 og 12 G (folketrygdens grunnbeløp) 

Hvem kan jeg kontakte?

Koronaviruset

Vi har samlet spørsmål og svar om blant annet renter, avdragsfrihet og avbestilling av reiser.

Informasjonen på denne siden oppdateres jevnlig etter gjeldende bestemmelser og råd.


Fant du det du lette etter?