La pengene dine gjøre nytte for seg

Her er fondet som investerer i selskapene som vil løse verdens utfordringer.

Verden står overfor store utfordringer. FNs bærekraftsmål — verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og begrense klimaendringene innen 2030 — krever at alle bidrar med det vi kan.

Men har du tenkt over at også fondssparingen din kan hjelpe? Ved å være bevisst på hvilke selskaper og aksjefond du investerer i, kan du være med å bidra til å flytte verden i en bedre retning.

FN har utarbeidet 17 bærekraftsmål som beskriver utfordringene vi står overfor i dag, og som over 190 land er enige om.

– Det betyr at alle disse landene skal løse de samme utfordringene – og at det vil kreve store mengder kapital for å drive oss mot løsningene, forteller Philip Ripman.

Han er porteføljeforvalter for Global Solutions – et av Storebrands spydspissfond innen bærekraftig forvaltning.

Kåret til best på klima

Global Solutions er et prisvinnende, globalt aksjefond som investerer i selskapene som vil løse verdens utfordringer. Dette er såkalte løsningsselskaper som jobber med alt fra medisinteknologi til økodesign.

Da CDP Europe Awards ble avholdt i Paris i februar i år, ble Storebrand Global Solutions som et av fem fond i verden tildelt toppscore i kategorien «globale aksjefond». Rangeringen baserer seg på uavhengige vurderinger av rundt 17 000 globale fond, og legger spesielt stor vekt på forvalterens policy for klimaspørsmål og investeringer.

Ved å ha forskjellige temaer, har vi flere ben å stå på. Det er noe eget for Global Solutions. Selv om 2019 har vært et godt år for selskapene som fokuserer på klima, kan det neste år være et annet tema som gjør det bedre.
- Philip Ripman, porteføljeforvalter i Storebrand

Fondets investeringer er delt inn i fire «temaer»: Klima, bærekraftig byutvikling, ansvarlig forbruk og «empowerment». Hvert tema er delt inn i tre «underkategorier» (se faktaboks under) som utfyller hverandre. Disse temaene henger tett sammen med FNs bærekraftsmål, og bidrar til å skape det Storebrand kaller «Gode penger». Det vil si at kundenes spare- og pensjonspenger blir investert i selskaper som bidrar til å flytte verden i riktig retning.

– Disse temaene handler ikke om titler og pene ord, men om hva som skjer i verden og hvilke selskaper som det er riktig og smart å investere i. Det er mange andre temaer vi kunne valgt, men disse fire komplementerer hverandre fint, forteller Ripman.

Les også: Klima på agendaen: Hvor bærekraftige er egentlig vi voksne?

i

Storebrand Global Solutions

  • Et fossilfritt aktivt aksjefond som investerer i selskaper som er posisjonert for å løse utfordringer knyttet til FNs bærekraftsmål.
  • Investerer i selskaper med løsninger knyttet til klima (sol, vind og batteri), bærekraftige byer (vann, forsøpling og miljøvennlig transport), ansvarlig forbruk (resirkulering, økodesign og «material efficiency») og muliggjøring for individer/empowerment (digitale tjenester, finansielle tjenester og helse).
  • Har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover sin referanseindeks.
  • Investerer i globale aksjemarkeder, inkludert fremvoksende markeder.
  • Følger Storebrandstandarden, som innebærer at vi utelukker en rekke selskaper. Har også andre tilleggskriterier knyttet til f.eks. våpen, alkohol og gambling.

Derfor bør du spare bærekraftig

Ripman_800px
– Du vil finne mange fond som fokuserer på for eksempel klima og vann, men det er få som har den bredden vi har, sier forvalter Philip Ripman. Foto: CF Wesenberg

Global Solutions har både privatpersoner, universiteter, institusjoner og bedrifter blant kundene. Fondet er også en del av pensjonsporteføljen til mange nordmenn. I fjor ga aksjefondet en avkastning på 26 prosent.

Siden etableringen 1. oktober 2012 har fondet gitt en årlig gjennomsnittlig avkastning på 17,35 prosent (tall per 8. januar 2020). Det årlige forvaltningshonoraret er på 0,75 prosent.

– Du vil finne mange fond som fokuserer på for eksempel klima og vann, men det er få som har den bredden vi har, og som setter sammen et fond på denne måten. Ved å ha forskjellige temaer, har vi flere ben å stå på. Det er noe eget for Global Solutions. Selv om 2019 har vært et godt år for selskapene som fokuserer på klima, kan det neste år være et annet tema som gjør det bedre.

Ripman mener at det å spare bærekraftig handler om å forstå hvor pengene dine havner og hvilke selskaper de går til.

– Det er veldig viktig å ha en bevisst holdning til dette. Det gir en signaleffekt om at kapital kan gjøre nytte for seg ved å bli investert i disse selskapene. Sparer du for eksempel til pensjon, vil du sikkert at pengene bidrar til noe positivt. Selv om det ene fondet du investerer i ikke vil forandre verden alene, vil det vise hva som er mulig. For det er fullt mulig å investere i selskap som er både lønnsomme og bærekraftige.

Slik jobber vi med selskapene

Storebrand har et eget bærekraftsteam, som kontinuerlig vurderer og analyserer selskapene Global Solutions investerer i.

– Vi får tilsendt data på tvers av flere tusen selskaper fra våre dataleverandører. Disse dataene blir aggregert, altså slått sammen, på selskapsnivå for å se hvilke selskaper som det er relevant å investere i. Her kjører vi en filtreringsprosess, slik at vi ender opp med et håndterbart utvalg av selskaper. Hvilke vi velger ut til slutt, er en kvalitativ vurdering, sier Ripman.

Målet er å alltid ha mellom 60 og 80 selskaper i fondet. I dag er antallet 69. En viktig del av jobben til Ripman er å følge opp disse selskapene, og hele veien vurdere nye selskaper som det kan være aktuelt å investere i på et senere tidspunkt.

– Jeg sitter med ansvaret og beslutter hvilke selskaper vi skal ta inn i fondet. Det er en lang prosess, og tar vi inn ett nytt, må ofte ett ut.

Når et selskap byttes ut, er det gjerne på grunn av situasjoner og aktiviteter som dukker opp, endring i strategier som gjør at de ikke lenger passer inn i fondet eller at teamet finner andre selskaper som har bedre løsninger.

– I enkelte tilfeller vil også selskapene være priset på en måte som gjør at vi må skifte dem ut, sier Ripman.

Les også: Koster det mer å spare bærekraftig?

Global Solutions bytter sjelden ut selskaper, og har dermed en lavere «turn over» enn mange andre aktive fond.

– Gjennom bærekraftsmålene har vi har et investeringsrammeverk fram mot 2030. Hadde vi byttet ut alle selskapene våre neste år, ville vi mistet troverdighet. Har selskapet en løsning som kan bidra til å oppnå bærekraftsmålene, bidrar det til en forventning om at selskapet vil levere bra avkastning på lang sikt.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

i

Dette er Gode penger

  • Storebrand tar vare på spare- og pensjonspengene til 1,1 millioner nordmenn. Med over 700 milliarder til forvaltning, er vi den største private kapitalforvalteren i Norge.
  • Vi investerer spare- og pensjonspengene i selskapene vi tror kan gi deg både i pose og sekk: En bedre pensjon, og en god verden å gå av med pensjon i.
  • Vi utelukker selskaper som ikke drar verden i riktig retning, investerer i selskaper som posisjonerer seg for fremtiden og bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål, og påvirker selskaper vi investerer i ved å være aktive eiere som stiller klare krav.
  • Vi er én av få kapitalforvaltere i Norden med en egen avdeling med bærekraftanalytikere. I over 20 år har vi jobbet med å utelukke, investere i og påvirke børsnoterte selskaper over hele verden.
  • Pensjonspenger utgjør halvparten av pengene på verdens børser, og sparepengene dine kan gjøre en forskjell. Hvis Gode penger er viktig for deg, start med å stille spørsmål om hvordan pengene dine investeres.

Les mer om «Gode penger»